OFFLINE | interjú

  (2007. augusztus)
„Nálunk nem a pártok képviselik az embereket, hanem az emberek képviselik a pártokat. (…) Baj, ha ez a politikai döntési helyzet éveken át fennmarad. A neurotikus helyzetet ez okozza” – mondta többek között lapunknak adott exkluzív interjújában Wermer András, neves marketingstratéga, akiben sokan az ezredforduló Magyarországának egyik meghatározó alakját látják.

   

  (2007. július)
„Bizarr, hogy a demokrácia sajtója nagyobb korlátokat hajlandó tudomásul venni, mint a diktatúra utolsó pár évében” – mondta többek között az UFi-nak adott interjújában Kóczián Péter szerkesztő-riporter, a magyar média egyik fenegyereke, aki nemrég még az Echo TV arca volt.


  (2006. december)
Az ismert képzőművész, zenész, világpolgár kubikosnak jeleztük a nagy, piros Cadillac-jének hollétét, majd a magyar néplélekben rejlő érdektelenség okait kutattuk. Megbizonyosodhattunk arról, hogy a művészet képes hidat képezni a politikai oldalakat elválasztó szakadék fölött, és azt is megtudtuk, hogy hol található a kalandos életút legújabb állomáshelye: Mezőszemerén.

   

  (2006. október)
Balázs Piri László 1956-ban gyógyszerészhallgatóként, az egyetemi nemzető;rség tagjaként vett részt a forradalomban: lelkesedését három és fél év börtönnel „jutalmazta” a kádári diktatúra. Az 1956 Alapítvány kurátora és a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke legszívesebben az ötven évvel ezelő;tti napok közhangulatára, a felszabadultságra emlékszik vissza.


  (2006. augusztus)
Elektronikus alapok, népzene, rap, tánc, fényjáték: ez a Balkan Fanatik. 2003-ban robbantak be a magyar zenei életbe. Formabontó hangzásviláguk Közép-, Kelet-Európa és a Balkán népzenéjét vegyíti a legmodernebb elektronikus zenével. És bár első videóklipjüket a média – obszcenitásra hivatkozva – csak éjszaka volt hajlandó játszani, debütáló albumuk 2004-ben megkapta az év legjobb World Music lemeze díjat. Az őszre várható második nagylemez kapcsán beszélgettünk Lepés Gáborral, alias Lepével, a Balkan Fanatik frontemberével.

   

  (2006. április)
Két nagygyűlés között, egy vágtató mikrobuszban faggattuk Orbán Viktort, a kormányzásra készülő Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökét, többek között a 2002-es választások magasabb értelméről. – Találkozók, fesztiválok, könyvkiadók, lapok, internetes oldalak kellenek – mondta lapunknak adott interjújában a politikus, amikor a fia-talok hangjának felerősítéséről kérdeztük. Orbán Viktor úgy látja: a Fidesz, minden esendősége és hibája ellenére, hű maradt azokhoz, akik bíztak benne.


  (2005. június)
Olvasóink többsége számára bizonyára ismerősen csengenek a magyar nemzeti hip-hopra vonatkozó követelések, a gimnazista és az óvodás rapper-himnuszok, valamint a magyar királyok taxatív felsorolása. A harmadik lemeze megjelentetésére készülő együttes tagjai többek között városi legendákról, a Burzsoá Nyugdíjasokról és sztárallűrjeikről beszéltek lapunknak.

   

  (2005. április)
Velich Rita nem könnyen áll interjúra. Az ifjú, nagyon szerény – ráadásul feltűnően csinos – jelmeztervezőnő nem szereti a nyilvánosságot, sziszifuszi munka, mire rávesszük, hogy a lapunkat fogyasztó tízezrekhez egy hatszemközti beszélgetés során mégis eljuthassanak szavai. Már az elején, mikor oda keveredünk, hogy bizony, sok vizuális inzultus érheti őt a polgártársak esztétika- és stílusmentes öltözéke kapcsán, összébb görnyedünk Késmárki kollégával. Mi addig, a művésznő eztán már jól érezi magát.


  (2005. március)
A kö­vet­ke­ző be­szél­ge­tés­ből ki­de­rül, hogy min­den le­het­sé­ges, ha az em­ber ko­mo­lyan ve­szi a ben­ne mun­ká­ló szán­dé­kot. A jó fü­lű gyer­mek­ből pi­a­nis­ta lesz – nem pi­a­ris­ta, mert lány! –, a zon­go­ra­mű­vész­nő­ből ének­mű­vész­nő, az éne­kes­ből csa­lád­anya, aki­ből meg hir­te­len ope­ra­éne­kes­nő válik… Ami pe­dig az UFi-t il­le­ti, még azt is meg­koc­káz­tat­ja a vi­lág­lap kü­lö­nít­mé­nye, hogy a Bánk bán pró­bá­já­ról ki­kö­nyö­rög­je Me­lin­da ala­kí­tó­ját, min­den sej­te­tett át­vál­to­zás ala­nyát, Boross Csil­lát.

   

  (2005. március)
La­punk egye­te­mi iro­dá­já­ban ke­res­te föl Mé­szá­ros Ta­mást, a Bu­da­pes­ti Corvinus Egye­tem rek­to­rát, a meg­ma­radt ál­la­mi va­gyont ke­ze­lő ÁPV Rt. el­nö­két, hogy a fel­ső­ok­ta­tá­si tör­vény­ről, egye­te­me hely­ze­té­ről és az utób­bi idők­ben vi­hart ka­vart pri­va­ti­zá­ci­ós dön­té­sek­ről kér­dez­zük. A rek­tor úgy lát­ja: szük­ség van az egye­te­mi elit­kép­zés fej­lesz­té­sé­re. Az el­nök sze­rint a Bu­da­pest Airport ügyé­ben nem be­szél­he­tünk kor­rup­ci­ó­ról.


  1    2    3    4    5  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”