OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. május)
A mun­ka ün­ne­pe-e má­jus 1. vagy a mun­ka­vál­la­lók sztrájk­ja? Sok sze­re­tet­tel csó­ko­lom Önö­ket. (Csin­ta­lan Sán­dor, Hír TV, 2005. má­jus 2.)

   
lapzsemle
  (2005. május)
Ma­gyar Vi­lág Fó­rum! A Gede Test­vé­rek ki­ad­vá­nyai! A FRONT! (...) Õr­tü­zek a ma­gyar­sá­gért! (...) Bor, sör, pá­lin­ka! (...) Hu­nok, ma­gya­rok, szé­ke­lyek, be­se­nyők, ku­nok, pa­ló­cok, já­szok, haj­dúk! MIN­DEN­KI! (A Nem­ze­ti Front meg­hí­vó­ja a párt má­jus el­se­jei ma­já­li­sá­ra, 2005. áp­ri­lis 24.)

lapzsemle
  (2005. május)
A hi­va­ta­los prog­ram után Gyurcsány Fe­renc és Hiller Ist­ván be­sé­tált a ma­já­lis for­ga­ta­gá­ba, hogy köz­vet­le­nül ta­lál­koz­has­son és in­for­má­ci­ót cse­rél­jen az ut­ca em­be­ré­vel. (hír az mszp.hu-n, 2005. má­jus 2.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Ját­szom két órát, utá­na kö­vet­ke­zik egy ero­ti­kus show, vib­rá­tor­ral. Ez utób­bi pon­to­san a múl­tam mi­att ju­tott eszünk­be, de jö­vő­re már nem én fo­gom csi­nál­ni. Bí­zom ben­ne, hogy ta­lá­lunk egy de­ko­ra­tív, nagy mel­lű, jó seg­gű csajt, aki mél­tón he­lyet­te­sít. (In­ter­jú az ex-por­nó­sztár, je­len­leg le­mez­lo­vas Ni­ki Beluccival az ori­gón, 2004. december 28.)

lapzsemle
  (2005. április)
Vasarlassi tajekoztato
Rendeltetes: fiuing
Öblltes: hi­deg vizhen
Cent­ri­fu­gál­ha­tó, váselhato, vegileg tisztithato
Importaia cs for­gal­maz­za: Rangers
Szarmazss: In­dia
Minösegiosztaly: ilosztaly
(Fiúingen talált tájékoztató, a legalja.hu gyűj­té­sé­ben, 2005. már­ci­us 5.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Vadim – an­ti­sze­mi­ta meg­győ­ző­dé­sé­hez hí­ven – a zsi­dó­ság­hoz va­ló kö­ze­le­dés­ben lát­ta párt­ja és ön­ma­ga át­men­té­sé­nek le­he­tő­sé­gét. (Bí­ró Bé­la írá­sa a Nép­sza­bad­ság Fó­rum ol­da­lán, 2005. már­ci­us 23.)

lapzsemle
  (2005. április)
Azt re­mél­ni, hogy az MSZP több­sé­ge majd tá­mo­gat­ja őt, azu­tán, hogy a Fi­desz csatatérré vál­toz­tat­ta a kö­zé­le­tet, olyan nagy­lel­kű­sé­get fel­té­te­lez, amely már egy­ügyű­ség len­ne in­kább. (Dési Já­nos, Nép­sza­va, 2005. már­ci­us 31.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
De­mok­ra­ti­kus esz­köz-e a fü­tyü­lő? (Csin­ta­lan Sán­dor A Kér­dé­sek órá­ja cí­mű mű­sor­ban, Hír TV, 2005. már­ci­us 20.)

lapzsemle
  (2005. április)
Egy: nem va­gyok őrült, ket­tő: nem va­gyok ci­gány. (Völ­gyi Zsu­zsa Gás­pár Győ­ző­nek a Romantic köz­gá­zos kon­cert­jén, 2005. már­ci­us 4.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Ma­gyar­or­szág 13 pont­tal a 31. a lis­tán, és az öt országcsoport kö­zül az utol­só előt­ti­ben ta­lál­ha­tó a töb­bi friss ke­let-eu­ró­pai EU-tagállam mel­lett. Az új tag­ál­lam­ok kö­zül Cip­rus kap­ta a leg­jobb he­lye­zést (24.), majd az új ta­gok „minilistáján” még Szlo­vé­nia (27. hely), Mál­ta (28.), és Hor­vát­or­szág (30.) is meg­elő­zi ha­zán­kat. (hvg.hu, 2005. már­ci­us 3.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”