OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. április)
Ta­lál­kozz sze­mé­lye­sen a Mi­nisz­ter­el­nök­kel! (Fel­hí­vás az Amő­ba – Ala­pít­vány a Mo­dern Bal­ol­dal­ért hon­lap­ján)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Hi­á­ba vár­juk, nem fog­ják el­is­mer­ni, hogy a már­ci­us 15-i szél­ső­sé­ges meg­nyil­vá­nu­lá­sok mö­gött a Fi­desz áll. (Hiller Ist­ván, mszp.hu, 2005. már­ci­us 16.)

lapzsemle
  (2005. április)
Ide kat­tint­va csat­la­koz­hat a Fel­hasz­ná­lói él­mény fo­ko­zá­sa prog­ram­hoz. (Üze­net a Mic­ro­soft Win­dows Messengerében)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Fiatal, csinos, mosolygós, határozott és céltudatos. Ülünk a Parlament folyosóján, és ahogy közeledik az ülés kezdete, egyre több képviselő halad el előttünk. A férfiak kortól és pártállástól függetlenül elismerő pillantással mérik végig, és udvariasan köszönnek. Látszik, hogy politikai hovatartozástól függetlenül elismerik Vadai Ágnest — a hangjukból sugárzó tisztelet alapján elsősorban mégsem a külseje miatt, hanem azért, ami a fejében van. (Interjú Vadai Ágnessel, mszp.hu, 2005 február 24.)

lapzsemle
  (2005. április)
Szé­les vis­­sza­uta­sí­tot­ta azt a fel­té­te­le­zést, hogy üz­le­ti si­ke­rei mel­lett po­li­ti­kai kar­ri­ert sze­ret­ne. Mint mond­ta, el­ső­sor­ban a mű­vé­szi pá­lyán moz­gó gyer­me­ke­i­nek akar esélyt kí­nál­ni a té­vé se­gít­sé­gé­vel. (Nép­sza­bad­ság, 2005. már­ci­us 7.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
(…) a tö­ké­le­te­sen nyírt gye­pen fel­vert hó­fe­hér sát­rak kö­zött ci­ká­zó, nap­sü­töt­te, su­dár lá­nyok és ten­ge­rész­gya­lo­gos-for­ma vő­le­gé­nye­ik es­kü­vő­jé­től a va­sár­nap ün­nep­lő­ru­há­ban a temp­lo­mok előtt gyü­le­ke­ző hí­ve­kig. (Lo­vas Ist­ván, Ma­gyar Nem­zet, 2005. már­ci­us 31.)

lapzsemle
  (2005. április)
Erős orgánumú előfizetőinknek az SMS-írást ajánljuk, melyhez álló pozíció javasolt. (Állva könnyebb fogalmazni.) (Vodafone-reklám a metrón)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Fi­gye­lem nem va­gyok ro­mán faj­tisz­ta ma­gyar va­gyok!!!! Sem ci­gány mi­ért van az, hogy 2 hó­nap­ja nem ta­lá­lók mun­kát, min­dig egy ro­mán vagy kis­seb­ség fog­lal­ja el az ál­lást elölem! Aki tud segitsen!!! azért mert ma­gyar va­gyok a ha­zám­ban nem ta­lá­lók mun­kát pe­dig mig nem volt a két ál­lam­pol­gár­ság volt min­dig mun­kám. mun­ka­vég­zés he­lye: Bu­da­pest. fi­ze­tés: 80-100-ezer net­tó. jut­ta­tá­sok: mind­egy. nyelv­vizs­ga: nincs. ta­pasz­ta­lat: 18 év kar­ban­tar­tói ál­lá­sok­ban. vég­zett­ség: 3 ipa­ri-la­ka­tos. hir­de­tő ne­ve, te­le­fon­szám: Zöld Ist­ván 210 26 64 (Hir­de­tés az Exp­res­­sz online-on, 2005. március 21.)

lapzsemle
  (2005. március)
– Mi­lyen volt a csa­pat oda­bent?
– Na­gyon jó. Több­nyi­re köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nye­kért el­ítél­tek­kel, adó­csa­lók­kal ül­tem. Volt kö­zöt­tünk vagy hat fő­köny­ve­lő is. Ők per­sze ok­tat­gat­tak a köny­ve­lé­si trük­kök­re. (In­ter­jú Stadler Jó­zsef­fel, Blikk, 2005. ja­nu­ár 21.)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Pél­da nél­kü­li, és fel­há­bo­rí­tó, hogy Kon­dor Ka­ta­lin min­dent meg­tesz azért, hogy úgy te-matizálja a köz­vé­le­ményt, ahogy párt­ja dik­tál­ja. (…) A ma­gyar tár­sa­da­lom­ban élő gye­re­kek azon­ban nem hal­lot­tak es­ti me­sét. Ta­lán nem ár­ta­na né­ha rá­juk is oda­fi­gyel­ni ki­csit. Fel­szó­lí­tom a Ma­gyar Rá­dió el­nö­két, Kon­dor Ka­ta­lint, hogy kár­pó­tol­ja őket va­la­mi­vel, az Or­bán Vik­tor fő­sze­rep­lé­sé­vel su­gár­zott es­ti me­sé­ért. (Új­he­lyi Ist­ván saj­tó­köz­le­mé­nye, 2005. feb­ru­ár 17.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”