OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. március)
A szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ra mint fej­lesz­té­si cso­mó­pont­ra vo­nat­ko­zó kér­dé­sünk meg­vá­la­szo­lá­sát Kóka Já­nos gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter iro­ni­kus meg­jegy­zés­sel in­dí­tot­ta. Mint mond­ta, van­nak ki­mu­ta­tá­sok ar­ról, hogy a fil­me­zés ked­ve­ző ha­tás­sal van a haj­lék­ta­la­nok hely­ze­té­re, hi­szen a for­ga­tá­so­kon a tö­meg­je­le­ne­tek­nél elég sok homeless sta­tisz­tál. (Kóka Já­nos a mi­nisz­ter­el­nök ál­tal meg­hir­de­tett fej­lesz­té­si terv egyik ele­mé­ről, Nép­sza­bad­ság, 2005. feb­ru­ár 25.)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Emel­ked­tek az át­lag­jö­ve­del­mek és a nyug­dí­jak, igaz­sá­go­sabb lett a csa­lád­tá­mo­ga­tás, és nem nö­ve­ked­tek az adók. (Aczél End­re: A dé­mon, Nép­sza­bad­ság, 2005. feb­ru­ár 15.)

lapzsemle
  (2005. március)
Hogy a ked­ve­sed ned­ve­sebb le­gyen... (A pár­ká­nyi Va­das ter­mál­für­dő hir­de­té­se)

   
lapzsemle
  (2005. március)
HVG: Vi­szont ki­elé­gít­het­te egyik el­vá­gyó­dá­sát. El­ju­tott a khme­rek kö­zé. Meg is ír­ta. Az­tán ez­zel is ka­vart egy minivihart: el­len­sé­gei pedofíliát ol­vas­tak ki lel­kes so­ra­i­ból...
M.I.: Mit mond­jak: a kam­bo­dzsa­i­ak prűdek. Alig van­nak bor­dély­há­zak, s ha van­nak is, a lá­nyok azok­ban is vi­et­na­mi­ak. A má­so­dik uta­mon, nem is ta­ga­dom, volt ben­nem tö­rek­vés, hogy ily mó­don is érint­ke­zés­be lép­jek az ott élők­kel. Mert na­gyon szé­pek a le­á­nyok, és az egész or­szá­got át­len­gi egy­faj­ta nő­i­ség. Azt per­sze vis­­sza­uta­sí­tom, ami­re egye­sek cé­loz­tak, mert nem gye­re­kek vol­tak, leg­fel­jebb a ter­me­tük ki­csi. Tény­leg volt há­rom-négy kap­cso­la­tom, eze­ket le is írom a könyv­ben, de mon­dom, jó­val túl vol­tak az al­só kor­ha­tá­ron. (HVG-interjú Malgot Ist­ván­nal, 2005. feb­ru­ár 3.)

lapzsemle
  (2005. március)
A hét vé­gén ho­zott ha­tá­ro­za­tá­val az MVSZ el­nök­sé­ge nem­ze­ti misszi­ós te­rü­let­té nyil­vá­ní­tot­ta Magyarországot. (A Ma­gya­rok Vi­lág­szö­vet­ség­ének saj­tó­köz­le­mé­nye, 2005. feb­ru­ár 21.)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Bí­ró Ica: In­ten­zív 20 perc fe­nék­re. (Cím a VHS ka­ta­ló­gus­ban)

lapzsemle
  (2005. március)
Ked­ve­li a Ma­gyar mu­la­tós da­lo­kat, sze­rin­te na­gyon jól le­het rá­juk tán­col­ni és kongázni. Sze­re­ti a Ma­gyar em­be­re­ket, el­mon­dá­sa sze­rint ke­vés ven­dég­sze­re­tőbb nép van a Ma­gya­rok­nál. Egy Bu­da­pest kör­nyé­ki kis vá­ros­ban él, hét köz­ben sze­re­ti a nyu­gal­mat. (Fe­ke­te Pákó be­mu­tat­ko­zá­sa, www.feketepako.hu)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Csak 39 700 ta­lá­la­tot írt ki a ne­vem­re az internetes ke­re­ső? Nem is sok, egy éve még több mint 50 000 volt. (Né­meth Ju­dit ali­as Pandora a Blikk­ben, 2005. feb­ru­ár 28.)

lapzsemle
  (2005. március)
Superbrand-díj a Bu­da­pes­ti Köz­le­ke­dé­si Rész­vény­tár­sa­ság­nak. Superbrand az a már­ka, amely a sa­ját te­rü­le­tén ki­tű­nő hír­ne­vet szer­zett. A fo­gyasz­tók­nak a kon­ku­rens már­kák­hoz ké­pest olyan ér­zel­mi és/vagy kéz­zel­fog­ha­tó elő­nyö­ket nyújt, amit a ve­vők el­vár­nak és el­is­mer­nek. (Hír a BKV Rt. hon­lap­ján, 2005. feb­ru­ár 3.)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Min­dig az erő­sza­kot mu­tat­ják (a te­le­ví­zi­ók – A szerk.), ezek a fel­vé­te­lek ös­­sze van­nak vá­lo­gat­va egy vá­lo­ga­tás­ka­zet­tá­ra. (Medgyessy Pé­ter Tak­sony­ban, feb­ru­ár 26.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”