OFFLINE | téma

  (2003. december)
A Medgyessy-kor­mány pri­va­ti­zá­ci­ós po­li­ti­ká­ja ugyan­az, mint ami a Horn-kor­má­nyé volt: el­ad­ni min­dent. A Transparency International Ma­gyar­or­szá­gi Ta­go­za­ta Egye­sü­le­té­nek egyik ta­nul­má­nya a pri­va­ti­zá­ci­ó­ról szól­va meg­ál­la­pít­ja: Ma­gyar­or­szá­gon a pri­va­ti­zá­ció idő­sza­ka je­len­tet­te azt a kor­sza­kot, ami­kor a po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi élet sze­rep­lői úgy érez­het­ték, itt az iga­zi le­he­tő­ség jö­vő­be­ni anya­gi jó­lét­ük és ha­tal­mi po­zí­ci­ó­ik meg­ala­po­zá­sá­ra.

   
külpolitika
  (2003. december)
A na­pok­ban bár­so­nyos for­ra­da­lom­nak el­ke­resz­telt nép­fel­ke­lés ve­tett vé­get Eduard Sevardnadze el­nök ural­má­nak a ka­u­ká­zu­si or­szág­ban. A gya­kor­la­ti­lag év­ti­ze­dek óta ha­tal­mon lé­vő Sevardnadze le­mon­dás­ra kény­sze­rült, s be­je­len­tet­ték, hogy 45 na­pon be­lül új el­nök­vá­lasz­tást tar­ta­nak az or­szág­ban.

külpolitika
  (2003. december)
Ter­ro­riz­mus el­le­ni há­bo­rú, Af­ga­nisz­tán, Irak. Ame­ri­kai in­terp­re­tá­ci­ó­ban há­rom győ­ze­lem. Tény­kér­dés, hogy az al-Kaida szá­mos tag­ját meg­öl­ték vagy őri­zet­be vet­ték, el­sö­pör­ték a tálibokat, Szad­dam Huszein rend­sze­rét pe­dig há­rom hét alatt meg­buk­tat­ták. A lé­nyeg azon­ban ame­ri­kai szem­pont­ból sem ez, ha­nem az, hogy si­ke­rült-e nö­vel­ni az USA és a vi­lág biz­ton­sá­gát. Ilyen ér­te­lem­ben pe­dig mind­há­rom had­szín­tér ko­moly bu­kás­nak te­kint­he­tő.

   
gazdaság
  (2003. december)
Az egy­más után be­dő­lő in­gat­lan­szö­vet­ke­ze­tek mel­lett az el­múlt évek má­sik nagy si­ke­rű szél­há­mos­sá­ga a fik­tív tőzs­dei be­fek­te­té­se­ket kí­ná­ló ál-bró­ker­cé­gek tör­té­ne­te. So­kan be­in­dul­nak a ki­lá­tás­ba he­lye­zett me­sés ho­za­mok­tól, és anél­kül bíz­zák e vál­lal­ko­zá­sok­ra mil­li­ó­i­kat, hogy ven­nék a fá­radt­sá­got, és utá­na­néz­né­nek az adott vál­lal­ko­zás en­ge­dé­lye­i­nek.

informatika
  (2003. december)
„Ér­tünk jöt­tek, nem el­le­nünk” – hang­zott a pes­ti vicc az 50-es évek­ben. A mai in­for­ma­ti­kai és táv­köz­lé­si tech­no­ló­gi­ák ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len mér­ték­ben te­szik le­he­tő­vé az egyén kont­roll­ját. Tör­té­nik mind­ez a mi ér­de­künk­ben, a ter­ro­ris­ták, pedofilok és szer­zői jog­sér­tők el­len – így a ha­tó­sá­gok és a multik. A fen­ti ré­te­gek vi­szony­lag ala­csony szám­ará­nyát te­kint­ve ez ta­lán még­sem in­do­kol­ja kel­lő­kép­pen az ál­lam­pol­gár­ok tel­jes kö­rű meg­fi­gye­lé­sét. Ha ve­tünk egy pil­lan­tást a Nagy Test­vér ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló esz­kö­zök­re, igen­csak ijesz­tő kép bon­ta­ko­zik ki.

   

  (2003. november)
Köz­hely: vá­lasz­tá­si év­ben ke­vés­bé, a töb­bi­ben in­kább spó­ro­lós­nak mu­tat­koz­nak a kor­má­nyok.
Szo­kás: egy va­la­mi­re­va­ló bal­ol­da­li párt a vok­so­lást meg­elő­ző­en az osz­to­ga­tó-esély­ki­egyen­lí­tő szo­ci­ál­de­mok­rá­cia ne­mes ha­gyo­má­nya­i­ra hi­vat­ko­zik, egyéb ese­tek­ben a jó­lé­ti ál­lam­mo­dell fenn­tart­ha­tat­lan­sá­gát hir­de­ti.
Tény: 2004-ben EU-választás lesz Ma­gyar­or­szá­gon, a költ­ség­ve­tést szál­lí­tó kor­mány fe­je még­is ta­ka­ré­kos­ság­ról, il­let­ve a ha­gyo­má­nyos jó­lé­ti ál­lam vál­sá­gá­ról be­szél.
Sej­te­lem: Nagy le­het a baj.


  (2003. november)
A leg­utób­bi szám írá­sai kö­zül az Eme­se az er­dő­ben cí­mű vál­tot­ta ki a leg­na­gyobb vissz­han­got. Szer­zőnk gú­nyo­ló­dik – és az ufi.hu fó­ru­mán ki­ala­kult vi­tát néz­ve ki le­het mon­da­ni, hogy sok ol­va­sónk előtt egy do­log nem egy­ér­tel­mű­en vi­lá­gos. Még­pe­dig az, hogy mi is a gúny tár­gya. Az ős­ma­gyar hi­e­de­lem­vi­lág vagy an­nak mai kö­ve­tői?

   

  (2003. november)
Nem csak a jö­vő évi költ­ség­ve­tés, de az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zás leg­na­gyobb vesz­te­se is a me­ző­gaz­da­ság. A he­te­kig tar­tó ta­ga­dás és ös­­szevis­­sza be­szé­lés el­le­né­re má­ra már tel­je­sen egy­ér­tel­mű­vé vált: a ma­gyar me­ző­gaz­da­ság jö­vő­re ke­ve­sebb tá­mo­ga­tást kap, mint amen­­nyi­re szük­sége len­ne. A kor­mány­za­ti pro­pa­gan­da ve­he­mens til­ta­ko­zá­sa el­le­né­re is bi­zo­nyos, hogy a költ­ség­ve­tés ter­ve­ze­te nem tar­tal­maz­za az eu­ró­pai uni­ós köz­vet­len ag­rár­tá­mo­ga­tások 25%-ának, va­la­mint az eh­hez ad­ha­tó 30%-os ma­gyar nem­ze­ti hoz­zá­já­ru­lás­nak a for­rá­sa­it.


  (2003. november)
Óriási botrányt kavart annak idején az ORTT korábbi elnökének megállapítása, miszerint az emberek elsősorban pornóképek nézegetésére használják a netet és az új média kevés hasznos információt szolgáltat. A meglehetősen sommás kijelentés mégsem nélkülöz minden alapot: a pikáns tartalmak jelentős részét adják a világháló forgalmának és üzleti jelentőségük sem lebecsülendő.

   
külpolitika
  (2003. november)
Forr a politikát körülvevő levegő Erdélyben. Az aradi Szabadság-szobor visszaállításának sikertelensége, valamint a Ceausescu-időszak korrektségét idéző, alkotmánymódosító népszavazást követően, október 26-án megalakult a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Akárcsak az előbbi két ügy, a Tanács megalakulása is megosztotta az erdélyi magyar közéletet és felborzolta a román nacionalista indulatokat.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”