OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. február)
MÁV RT. – EL­VI­HE­TŐ (Bé­lyeg­ző az InterCity-járatok in­gye­nes Ma­gyar Hír­lap-pél­dá­nya­in)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Tu­do­má­sul ve­szem az auditálással já­ró kö­te­le­zett­sé­ge­ket, kü­lö­nös ké­pen a MATESZ Alap­sza­bály III. 5. § utol­só be­kez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, to­váb­bá a MATESZ Szer­ve­ze­ti és Mű­kö­dé­si Sza­bály­zat példányszám-auditálási kö­te­le­zett­sé­gek­re, adat­köz­lés­re és nyil­vá­nos­ság­ra vo­nat­ko­zó elő­írá­sa­it. (Rész­let a Ma­gyar Terjesztés-Ellenőrző Szövetség igény­lő­lap­já­ról)

lapzsemle
  (2005. február)
Egy is­me­ret­len fér­fi: Hal­ló, ön tény­leg Demsz­ky Gá­bor?
Demsz­ky: Igen.
Is­me­ret­len foly­tat­ja: Na­gyon örü­lök. Tud­ja én még so­sem be­szél­tem hí­res em­ber­rel. Na­gyon örü­lök. Vi­szont­hal­lás­ra. (Blikk, ja­nu­ár 20.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
„Redvás Amal (Fucking Amal) svéd film­drá­ma, 86 perc, 1998”
(2005. január 24. port.hu)

lapzsemle
  (2005. február)
A Nap­ló szer­kesz­tő-ri­por­te­re mind­eh­hez csak an­­nyit fű­zött hoz­zá, ked­ve­li jö­ven­dő­be­li mű­sor­ve­ze­tő tár­sát, hi­szen jó fej, len­dü­le­tes, vér­bő nő­nek tart­ja. (TV2.hu/Napló)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Gyurcsány most nyo­mul, lát­ha­tó­an kor­lát­la­nul él­ve­zi a nem­zet­kö­zi Szo­ci­a­lis­ta In­ter­na­ci­o­ná­lé és fu­ramód a neokonzervatívok tá­mo­ga­tá­sát. Ha nyár kö­ze­pé­re ha­son­ló fö­lény­re tesz szert, mint Or­bán az el­múlt év­ben, ak­kor biz­to­san meg­koc­káz­tat egy elő­re­ho­zott vá­lasz­tást. Ezt kel­le­ne most meg­aka­dá­lyoz­ni. Az el­ma­gá­nyo­so­dott Fi­desz mel­lett eb­ben a küz­de­lem­ben je­len­tő­sen fel­ér­té­ke­lő­dik egy le­het­sé­ges MVSZ–Jobbik ös­­sze­fo­gás le­he­tő­sé­ge. Az el­ti­por­ha­tat­lan nem­ze­ti el­len­ál­lás szel­le­me. (Mol­nár Ta­más: Lel­tár lejt­me­net­ben – 2004. c. pub­li­cisz­ti­ká­ja, a Job­bik hon­lap­ján)

lapzsemle
  (2005. február)
„Szűcs La­jos (Székelyudvar-helyen – a szerk!) meg­iz­zadt a ta­lál­ko­zót kö­ve­tő au­tog­ram­osz­tá­son, mert az er­dé­lyi­ek is­mét bi­zony­sá­gát ad­ták, hogy na­gyon sze­re­tik a ma­gya­ro­kat”. (Nem­ze­ti Sport 2005. ja­nu­ár 27.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
A bu­ka­res­ti rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett az a ro­mán mun­kás, akit meg­ver­tek, csak mert az in­ter­jún 1600 eurós (400 ezer fo­rin­tos) fi­ze­tést kért. A 37 éves fi­a­tal­em­ber egy hir­de­tés­re je­lent­ke­zett az épí­tő­ipa­ri cég­hez, amely mun­ká­so­kat ke­re­sett. A fér­fi, aki 20 éve dol­go­zik szak­ké­pe­sí­tett épí­tő­mun­kás­ként, nem­rég tért ha­za Hol­lan­di­á­ból, ahol ha­vi 1600 eurót ke­re­sett, és eh­hez iga­zí­tot­ta most is a bér­igé­nye­it. A mun­kás el­mon­dá­sa sze­rint, a cég ve­ze­tő­je meg­ütöt­te, ami­kor meg­lát­ta az űr­la­pon sze­rep­lő ös­­sze­get, a kidobóemberek pe­dig több­ször gyo­mor­szá­jon vág­ták, és a ve­sé­jét rug­dal­ták.

lapzsemle
  (2005. február)
Lamperth halk petárdákat engedne
(Blikk 2005. január 28.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
A meg­szün­te­té­sek el­ső­sor­ban a kis­te­le­pü­lé­se­ket érin­tik, aho­vá az au­tó­busz köz­le­ked­te­té­se rá­fi­ze­té­ses, vagy egy­sze­rű­en nem gaz­da­sá­gos a tár­sa­sá­gok­nak. (Ma­gyar Nem­zet, 2005. ja­nu­ár 24.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”