OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2005. január)
A Fi­desz­nek, amely gya­lá­za­to­san represszív po­li­ti­kát kép­vi­sel eb­ben az ügy­ben, a leg­ti­pi­ku­sabb tá­mo­ga­tói a fia­tal üz­let­em­be­rek kö­zül ke­rül­nek ki. És per­sze azok­ból, akik üz­let­em­be­rek lesz­nek. Jo­gi kar, köz­gáz, bu­si­ness school. Ezek­nek az em­be­rek­nek le­het is­mer­ni a tár­sa­sá­gi éle­tét. Ki szo­kott Ma­gyar­or­szá­gon pél­dá­ul ko­ka­int hasz­nál­ni? Nem a pro­le­ta­ri­á­tus ita­la a ko­ka­in... (Ta­más Gás­pár Mi­klós-in­ter­jú az Index.hu-n, 2004. ja­nu­ár 4.)

   
lapzsemle
  (2005. január)
Megölte anyját, mert sokallta mobiltelefon számláját.
(Ma.hu, 2004. december 30.)

lapzsemle
  (2005. január)
Itt az ide­je a tel­jes ön­vizs­gá­lat­nak a nem­ze­ti ol­da­lon. Min­den tal­mit, min­den hő­zön­gőt, ka­rá­csony­kor ke­resz­tet ál­lí­tót, bu­ze­ránst, mű­ve­let­len hó­lya­got, akar­no­kot és ide is, oda is for­go­ló­dót ki kell ven­ni.
(Csurka Ist­ván, Ma­gyar Fó­rum, 2004. dec. 9.,)

   
lapzsemle
  (2005. január)
A mi csa­lá­dunk­ban az egész ün­nep a ro­kon­lá­to­ga­tás­ról és az evés­ről szól.
Mind­ös­­sze egy ki­kö­té­sem van: nem aka­rok fe­nyő­fát dí­szí­te­ni. Sze­re­tek gye­rek­ként ér­kez­ni, hogy ott áll már a dí­szes fa, na és per­sze alat­ta az aján­dé­ka­im.
A Jé­zus­ká­nak vi­szont a mai na­pig írok levelet… a vé­gé­re min­dig be­le­írom, hogy nem azért ké­rek en­­nyi min­dent, mert sze­rény­te­len va­gyok, ha­nem azért mert egy­részt idén is jó vol­tam, más­részt, hogy le­gyen mi­ből vá­lasz­ta­ni.
A ne­ve­lő­apám minden­nek tud örül­ni, fő­leg ha olyat kap, ami­re ép­pen nagy szük­sé­ge van. Mi­ku­lás­ra zok­nik­kal lep­tem meg, annyi­ra bol­dog volt, mint­ha egy ha­tal­mas dol­got ad­tam vol­na ne­ki.
Ne­ki (Medgyessy Pé­ter­nek) há­lás do­log ad­ni, mert ret­ten­tő­en tud örül­ni. Még ak­kor is, ha a ti­ze­dik kék pu­ló­vert kap­ja. (Sorry magazin 2004 december 21.)

lapzsemle
  (2005. január)
Szét­esett a Ku­pa Mi­hály ne­vé­vel fém­jel­zett Cent­rum: a Har­ma­dik Ol­dal Ma­gyar­or­szág­ért, a Ma­gyar De­mok­ra­ta Nép­párt és a Zöld De­mok­ra­ták ugyan­is 2004. de­cem­ber 31-vel ki­lép­tek a párt­szö­vet­ség­ből. Er­ről a há­rom szer­ve­zet el­nö­ke, Gyenesei Ist­ván, Sza­bó Jó­zsef és Droppa György ka­rá­csony előtt le­vél­ben tá­jé­koz­tat­ta a Cent­rum el­nö­két (Nép­sza­bad­ság, ja­nu­ár 4.)
Egy tör­té­net vé­ge, brühühü

   
lapzsemle
  (2004. december)
El­len­forradalomnak ti­tu­lál­ta az 1956-os ese­mé­nye­ket Ha­vas Hen­rik a Mok­ka cí­mű reg­ge­li mű­sor szer­dai adá­sá­ban. (…) Egy já­ték­ban ar­ra a kér­dés­re kel­lett vá­la­szol­ni, mi­kor nyer­te el­ső olim­pi­ai ér­mét Papp Lász­ló bok­szo­ló. Ha­vas így pró­bált se­gí­te­ni: a har­ma­dik ér­met ak­kor kap­ta, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon el­len­for­ra­da­lom volt. A mű­sor­ve­ze­tő az adás ide­je alatt több­ször bo­csá­na­tot kért. „Ne­künk még ezt így ta­ní­tot­ták. Ez ki­tö­röl­he­tet­le­nül be­lénk ívó­dott” – ér­velt a mű­sor­ve­ze­tő. (Mai Nap)

lapzsemle
  (2004. december)
Bár Zuschlag János elnökhelyettes állítása szerint ő egyedül több száz vi­dé­ki szer­ve­zet ala­pí­tá­sán vett részt, úgy tud­juk va­ló­já­ban ma már nincs mű­kö­dő alap­szer­ve a FIBISZ-nek az or­szág va­la­men­­nyi vá­lasz­tó­ke­rü­let­ében. (In­dex, no­vem­ber 17.)

   
lapzsemle
  (2004. december)
Köszöntjük Virág nevű nézőinket! A Virág magyar eredetű női név. Jelentése: virág. (Info-screen, Deák tér, 2004. XI. 27.)

lapzsemle
  (2004. december)
Ele­ged van ab­ból, hogy so­ha, sem­mi­re nin­csen pén­zed? (…) Ele­ged van a ne­vet­sé­ges és meg­alá­zó mun­ka­he­lyek­ből, ahol egész hó­nap­ban dol­goz­ni kel­le­ne és szin­te sem­mit nem ke­res­nél? (…) A Va­ló Világ1-ből is­mert Ma­ya Gold-nak, Michelle Wilde-nak és még sok más ma­gyar lány­nak si­ke­rült. Sen­ki sem íté­li el őket, sőt – va­ló­di sztá­rok let­tek, és na­gyon so­kan irigy­lik is őket. Na­pon­ta nyi­lat­koz­nak a TV-ben, ugyan­úgy mint az éne­ke­sek vagy film­sze­rep­lők. (…) És hogy ci­ki-e az ero­ti­kus mo-
dellkedés? Ta­lán nagy­ma­má­ink ide­jé­ben az volt. Ma már tel­je­sen ter­mé­sze­tes, és egy­ben fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség is. Te mi­ért nem pró­bá­lod ki? (Fel­hí­vás a misseu.hu-n)

   
lapzsemle
  (2004. december)
Na­gyon rég­óta is­mer­jük egy­mást, nem is tu­dom men­­nyi fér­fi­ta­got kop­tat­tál el ma­gad kö­rül (M1, Névshowr, Dömsödi Gá­bor Dolly­ról, no­vem­ber 14.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”