OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2005. május)
Csatlakozott a közszolgálati MTV azokhoz a televízió-csatornákhoz, melyek nem közvetítették élő egyenes adásban II. János Pál pápa holttestének a Kelemen-teremből a Szent István-bazilikába való átvitelét. (Rómáig repülhetnek az MTV vezetői, stop.hu, 2005. április 5.)

   
lapzsemle
  (2005. május)
A mun­ka ün­ne­pe-e má­jus 1. vagy a mun­ka­vál­la­lók sztrájk­ja? Sok sze­re­tet­tel csó­ko­lom Önö­ket. (Csin­ta­lan Sán­dor, Hír TV, 2005. má­jus 2.)

lapzsemle
  (2005. május)
Ma­gyar Vi­lág Fó­rum! A Gede Test­vé­rek ki­ad­vá­nyai! A FRONT! (...) Õr­tü­zek a ma­gyar­sá­gért! (...) Bor, sör, pá­lin­ka! (...) Hu­nok, ma­gya­rok, szé­ke­lyek, be­se­nyők, ku­nok, pa­ló­cok, já­szok, haj­dúk! MIN­DEN­KI! (A Nem­ze­ti Front meg­hí­vó­ja a párt má­jus el­se­jei ma­já­li­sá­ra, 2005. áp­ri­lis 24.)

   
lapzsemle
  (2005. május)
A hi­va­ta­los prog­ram után Gyurcsány Fe­renc és Hiller Ist­ván be­sé­tált a ma­já­lis for­ga­ta­gá­ba, hogy köz­vet­le­nül ta­lál­koz­has­son és in­for­má­ci­ót cse­rél­jen az ut­ca em­be­ré­vel. (hír az mszp.hu-n, 2005. má­jus 2.)

napló
  (2005. május)
Ugyan a mun­kám egye­te­mis­ta ko­rom óta a fő­vá­ro­sunk­hoz köt, lel­kes lo­kál­pat­ri­ó­ta­ként igyek­szem mi­nél töb­bet részt ven­ni szű­kebb ér­te­lem­ben vett „szü­lő­ha­zám”, a Ve­len­cei-tó mel­lé­ki te­le­pü­lé­sek kul­tu­rá­lis éle­té­ben.

   
a hónap nyertese
  (2005. május)
Iga­zán si­ke­res idő;szak áll a sza­bad de­mok­ra­ták el­nö­ke mö­gött.

a hónap vesztese
  (2005. május)
Hi­á­ba küz­dött meg ha­lált meg­ve­tő bá­tor­ság­gal a csö­pö­gő nyá­lú, hatalomsóvár gaz­dák­kal, hi­á­ba sza­ba­dí­tot­ta fel Bu­da­pes­tet a trak­to­ros el­nyo­más alól és vív­ta ki ez­zel Gyurcsány Fe­renc el­is­me­ré­sét.

   
vezér
  (2005. április)
Ha­ma­ro­san új el­nö­ke lesz a köz­tár­sa­ság­nak, a kö­rül­mé­nyek­ből adó­dó­an 35 év­nél idő­sebb, vél­he­tő­en mo­dern és szo­ci­ál­de­mok­ra­ta. Ne­vek­re le­for­dít­va mind­ez an­­nyit tesz, hogy a zsű­ri elő­ze­tes sza­va­za­tai alap­ján a fő esé­lyes Szi­li Ka­ta­lin, de már Horn Gyu­la is be­je­lent­ke­zett: vál­l

lapzsemle
  (2005. április)
Ját­szom két órát, utá­na kö­vet­ke­zik egy ero­ti­kus show, vib­rá­tor­ral. Ez utób­bi pon­to­san a múl­tam mi­att ju­tott eszünk­be, de jö­vő­re már nem én fo­gom csi­nál­ni. Bí­zom ben­ne, hogy ta­lá­lunk egy de­ko­ra­tív, nagy mel­lű, jó seg­gű csajt, aki mél­tón he­lyet­te­sít. (In­ter­jú az ex-por­nó­sztár, je­len­leg le­mez­lo­vas Ni­ki Beluccival az ori­gón, 2004. december 28.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Vasarlassi tajekoztato
Rendeltetes: fiuing
Öblltes: hi­deg vizhen
Cent­ri­fu­gál­ha­tó, váselhato, vegileg tisztithato
Importaia cs for­gal­maz­za: Rangers
Szarmazss: In­dia
Minösegiosztaly: ilosztaly
(Fiúingen talált tájékoztató, a legalja.hu gyűj­té­sé­ben, 2005. már­ci­us 5.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”