OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2005. április)
(…) a tö­ké­le­te­sen nyírt gye­pen fel­vert hó­fe­hér sát­rak kö­zött ci­ká­zó, nap­sü­töt­te, su­dár lá­nyok és ten­ge­rész­gya­lo­gos-for­ma vő­le­gé­nye­ik es­kü­vő­jé­től a va­sár­nap ün­nep­lő­ru­há­ban a temp­lo­mok előtt gyü­le­ke­ző hí­ve­kig. (Lo­vas Ist­ván, Ma­gyar Nem­zet, 2005. már­ci­us 31.)

   
lapzsemle
  (2005. április)
Erős orgánumú előfizetőinknek az SMS-írást ajánljuk, melyhez álló pozíció javasolt. (Állva könnyebb fogalmazni.) (Vodafone-reklám a metrón)

lapzsemle
  (2005. április)
Fi­gye­lem nem va­gyok ro­mán faj­tisz­ta ma­gyar va­gyok!!!! Sem ci­gány mi­ért van az, hogy 2 hó­nap­ja nem ta­lá­lók mun­kát, min­dig egy ro­mán vagy kis­seb­ség fog­lal­ja el az ál­lást elölem! Aki tud segitsen!!! azért mert ma­gyar va­gyok a ha­zám­ban nem ta­lá­lók mun­kát pe­dig mig nem volt a két ál­lam­pol­gár­ság volt min­dig mun­kám. mun­ka­vég­zés he­lye: Bu­da­pest. fi­ze­tés: 80-100-ezer net­tó. jut­ta­tá­sok: mind­egy. nyelv­vizs­ga: nincs. ta­pasz­ta­lat: 18 év kar­ban­tar­tói ál­lá­sok­ban. vég­zett­ség: 3 ipa­ri-la­ka­tos. hir­de­tő ne­ve, te­le­fon­szám: Zöld Ist­ván 210 26 64 (Hir­de­tés az Exp­res­­sz online-on, 2005. március 21.)

   
napló
  (2005. április)
Nem bú­csú­zunk, nem szo­mor­ko­dunk, hi­szen ha va­la­ki­nek a ha­lá­los ágyán van ere­je azt mon­da­ni, hogy de­rűs – ak­kor mi egy­sze­rű­en nem va­gyunk mél­tók a szo­mo­rú­ságra. A bú­csú­zás – le­mon­dás is, mi vi­szont le­gyünk fi­a­ta­lok és da­co­sak, ki­me­nő üze­ne­tünk­ben ne sze­re­pel­jen sem­mi olyan, ami va­la­mit a múlt­ba he­lyez át: egy­sze­rű­en csak mond­junk kö­szö­ne­tet.

a hónap nyertese
  (2005. április)
Iga­zán nem pa­nasz­kod­hat a kor­mány­za­ti jó­in­du­lat és a vál­lal­ko­zás-ba­rát jo­gi kör­nye­zet hi­á­nyá­ra Zwack Pé­ter, volt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­selő.

   
a hónap vesztese
  (2005. április)
Hi­á­ba til­ta­koz­tak kéz­zel-láb­bal az euró-övezet fe­gyel­me­zett gaz­dál­ko­dást foly­ta­tó or­szá­gai és az Eu­ró­pai Köz­pon­ti Bank, az EU pénz­ügy­mi­nisz­te­rei la­zí­tot­tak a kon­ver­gen­cia-kri­té­ri­u­mokon.

"a szerkesztő azt üzente"
  (2005. április)
Volt egy ál­munk – ar­ról szólt, hogy leg­alább kor­mány­párt­ja­ink ké­pe­sek egyet­ér­te­ni a fe­ne nagy eu­ró­pa­i­ság, sza­lon­ké­pes­ség és ha­la­dó el­vek je­gyé­ben, ami­kor a köz­tár­sa­sá­gi el­nök meg­vá­lasz­tá­sá­ra ke­rül sor.

   
vezér
  (2005. március)
A fo­lya­ma­tos meg­úju­lá­si láz­ban égő ma­gyar bal­ol­dal most ép­pen – sokadjára – a fi­a­ta­lo­kat sze­ret­né be­szer­vez­ni. A Xé­nia-láz el­ret­ten­tő pél­dá­ja még ott dö­röm­böl min­den szeg­fűs gu­ru agyá­ban, a „töb­bet ne” fel­ira­tú do­boz­ká­ban. In­kább a mo­dern, eu­ró­pai szoc­dem mód­szer­rel pró­bál­koz­nak. Va­la­me­lyik píárokos fe­jé­be nyom­ta a Nagy Ifjúságpoltitikai Varázskalpagot, és meg is lett a cso­da­fegy­ver!

lapzsemle
  (2005. március)
– Mi­lyen volt a csa­pat oda­bent?
– Na­gyon jó. Több­nyi­re köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nye­kért el­ítél­tek­kel, adó­csa­lók­kal ül­tem. Volt kö­zöt­tünk vagy hat fő­köny­ve­lő is. Ők per­sze ok­tat­gat­tak a köny­ve­lé­si trük­kök­re. (In­ter­jú Stadler Jó­zsef­fel, Blikk, 2005. ja­nu­ár 21.)

   
lapzsemle
  (2005. március)
Pél­da nél­kü­li, és fel­há­bo­rí­tó, hogy Kon­dor Ka­ta­lin min­dent meg­tesz azért, hogy úgy te-matizálja a köz­vé­le­ményt, ahogy párt­ja dik­tál­ja. (…) A ma­gyar tár­sa­da­lom­ban élő gye­re­kek azon­ban nem hal­lot­tak es­ti me­sét. Ta­lán nem ár­ta­na né­ha rá­juk is oda­fi­gyel­ni ki­csit. Fel­szó­lí­tom a Ma­gyar Rá­dió el­nö­két, Kon­dor Ka­ta­lint, hogy kár­pó­tol­ja őket va­la­mi­vel, az Or­bán Vik­tor fő­sze­rep­lé­sé­vel su­gár­zott es­ti me­sé­ért. (Új­he­lyi Ist­ván saj­tó­köz­le­mé­nye, 2005. feb­ru­ár 17.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”