OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Az a hely­zet, hogy sok­kal job­ban élek, mint va­ló­já­ban.
(Demsz­ky Gá­bor, Szó­lás sza­bad­sá­ga 2004. au­gusz­tus 15.)

   
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Mind­eköz­ben Tölgyessy Pé­ter, aki­től
tá­vol állt a Pe­tő-fé­le po­li­ti­zá­lás 1996. au­gusz­tus 30-án be­je­len­tet­te ki­lé­pé­sét a párt­ból és a frak­ci­ó­ból, ez­zel pe­dig ő volt az el­ső fecs­ke a tá­vo­zó „nagy­ágyúk” kö­zül. (Köl­tö­ző ma­da­rak,
Ma­gyar De­mok­ra­ta, 2004. au­gusz­tus 26.)

lapzsemle
  (2004. szeptember)

   
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Szel­le­mi ener­gi­á­im csú­csán érez­vén ma­gam, úgy dön­töt­tem, új éle­tet kez­dek. Mun­ka­he­lyet, la­kó­he­lyet vál­tok, meg­ta­nu­lok egy új nyel­vet, szak­ma­i­lag is meg­úju­lok. (Lé­vai Ka­ta­lin
pub­li­cisz­ti­ká­ja a Nép­sza­vá­ban, 2004. au­gusz­tus 17.)

lapzsemle
  (2004. szeptember)
Szép do­log ilyen­kor a fér­fi­sze­re­lem. (Az MTV kom­men­tá­to­ra a Ma­gyar­or­szág – Dél-Ko­rea meccs vé­gén)

   
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Igen­csak meg­ijedt Gom­bos Edi­na, ami­kor meg­ha­rap­ta őt egy kis­ma­jom, de a ne­ga­tív AIDS-teszt után
meg­nyu­go­dott. (Gom­bos Edi­na nem AIDS-es – ma.hu)

lapzsemle
  (2004. szeptember)
Fi­a­tal, csi­nos ház­ve­ze­tő­nőt ke­re­sek. Meg­bíz­ha­tó, fi­a­tal, csi­nos be­já­ró­nőt
ke­re­sek he­ti 1-2 al­ka­lom­ra. Fi­ze­tés: 4 ezer Ft. (Hir­de­tés a BULInet ap­ró
Mun­kát kí­nál ro­va­tá­ban)

   
lapzsemle
  (2004. szeptember)
A pol­gá­ri kor­mány idő­sza­ká­val
el­len­tét­ben az utób­bi két
év­ben sor­ra tűn­tek el, il­let­ve ér­kez­tek fel­bont­va nem­ze­ti ér­zel­mű egye­sü­le­tek, szer­ve­ze­tek le­ve­lei. A Forrai Sán­dor Ro­vás­író Kör meg­hí­vó­it egy­re töb­ben nem kap­ják meg, köz­tük Var­ga Csa­ba írás­tör­té­nész, de ha­son­ló­kép­pen

nyo­ma ve­szett a ro­vás­író er­dé­lyi Zomora Már­tá­nak, a zalaszántói Nagy Gyu­lá­nak, az eg­ri Csat­lós Csa­bá­nak cím­zett köny­vek­nek és
szak­anya­gok­nak. (Kal­ló­dó
le­ve­lek – Ma­gyar De­mok­ra­ta, au­gusz­tus 26.)

lapzsemle
  (2004. szeptember)
A ma­gyar la­ko­dal­mas ze­ne
trón­kö­ve­te­lő­je, Csocsesz szem­be­száll a csa­lád­ját fe­nye­ge­tő rém­mel. A
fa­mí­li­át ért so­ro­za­tos sors­csa­pás­ok
ar­ra kész­te­tik az énekest, hogy
meg­küzd­jön a ma­gyar
egész­ség­üg­­gyel. (Szí­nes Mai Lap, 2004. au­gusz­tus 9.)

   
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Gö­rög Zi­ta az utol­só pil­la­nat­ban, az­az hét­főn je­lent­ke­zett Gór Nagy Má­ria színitanodájába. A szó­be­li vizs­gán, az éne­kes
rész­hez ér­ve ak­ko­ra si­kert
ara­tott a sprituáléval, amit
elő­a­dott, hogy azon­nal fel­vet­ték a
mű­in­téz­mény­be. (axel.hu, 2004.
au­gusz­tus 25.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”