OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. szeptember)
Az in­ter­jú meg­je­le­né­sét a Nem­ze­ti
Fej­lesz­té­si Hi­va­tal tá­mo­gat­ta. (In­ter­jú Ve­ress Jó­zsef­fel, az NFT ve­ze­tő
ta­nács­adó­já­val, Ma­gyar Na­rancs, 2004. au­gusz­tus 26.)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Enyhe csökkenéssel tovább emelkedett Ferihegy utasforgalma
(www.budapest.hu, 2004. július 15.)

lapzsemle
  (2004. augusztus)
Tud­juk: van az úgy, az em­ber an­­nyi­ra el­fá­rad a kép­vi­se­lő­ség­ben, hogy har­ci fel­ada­tá­nak ér­zi a Ba­la­ton men­ti kö­zért­ben a gön­gyö­leg sür­gős ös­­sze­rug­do­sá­sát (még az elő­ző át­kos­ban, em­lék­szünk). (Bölcs Ist­ván Le­mon­dott kép­vi­se­lő c. írá­sa a 168 Órá­ban)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Mint megtudtuk, a film minisztériumi támogatással készült, és nemcsak a mozikban mutatják be: a tervek sze­rint az is­ko­lák­ba is el­jut­tat­ják, ahol majd ok­ta­tá­si cél­lal ve­tít­he­tik a pe­del­lu­sok (a velvet.hu Bódi Sylvi mo­dell leg­újabb film­jé­ről).

lapzsemle
  (2004. augusztus)
Igaz, hogy két év­ti­zed óta nem tör­tén­tek sú­lyo­sabb bal­ese­tek, le­szá­mít­va azt a né­hány ki­sebb kar­mo­lást, vi­szont elő­re nem lát­ha­tó tra­gi­kus ese­mé­nyek bár­mi­kor tör­tén­het­nek, mi­vel gyak­ran it­tas ál­la­pot­ban le­vő vagy a túl me­rész bá­mész­ko­dók ci­vi­li­zá­lat­lan vi­sel­ke­dé­sük­kel ide­ge­sí­tik és her­ge­lik a ku­ká­zó med­vé­ket. (Há­rom­szék, 2004. jú­li­us 29.)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)

lapzsemle
  (2004. augusztus)
A formámat anyámtól örököltem, de jobb szeretem, ha a munkámat dicsérik. (Csisztu Zsuzsa az augusztusi FHM-nek)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Vis­­sza a het­ve­nes évek­be! Nya­ral­jon a MÚOSZ balatonszéplaki üdü­lő­jé­ben, vi­gye ha­za ál­mai retro-foteljét a Ho­tel Interpress-ből. (Hir­de­tés a muosz.hu-n, a Ma­gyar Új­ság­írók Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek hon­lap­ján)

lapzsemle
  (2004. augusztus)
Medgyessy Pé­ter: Olyan rend­szert aka­runk – ez az én sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sem, de vé­gig fo­gom vin­ni –, ami­ben ga­ran­ci­ák van­nak ar­ra, hogy kor­sze­rű tu­dást, ver­seny­ké­pes kor­sze­rű tu­dást le­het sze­rez­ni a Sapientia Egye­te­men. (M1 Hír­adó, jú­li­us 6.)

   
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Ér­de­mes eb­ből a szem­pont­ból vis­­sza­idéz­ni Dá­vid Ibo­lya alig egy hó­nap­pal ko­ráb­bi Kon­zer­va­tív Ki­ált­vá­nyá­nak egyes passzu­sa­it: meg­le­pő, hogy amit ő az ál­lam ak­tív sze­re­pé­ről gon­dol, az mi­lyen kö­zel áll a szo­ci­a­lis­ták el­kép­ze­lé­sé­hez. Szin­te tö­ké­le­tes az egyet­ér­tés kö­zöt­tük a „gon­dos­ko­dó” avagy „min­den­ha­tó” ál­lam il­lú­zi­ó­já­nak el­ve­té­sé­ben; kon­zer­va­tí­vok és szoc­de­mek együtt ta­gad­ják a gaz­da­sá­gi populizmust, és együtt vall­ják, hogy a sze­gény­ség­ben élő­ket nem le­het ma­guk­ra hagy­ni. (Mé­szá­ros Ta­más Ütem­vál­tás c. írá­sa a 168 Órá­ban)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”