OFFLINE | intro
napló
  (2005. március)
Románia új fedélzetmesterével nem lehet kukoricázni. Az államelnök torkon ragadja a korrupció zöldhasú szörnyét. Nem kis feladat, összegezve ugyanis a különféle nemzetközi felméréseket, ezzel az állampolgárok majd’ negyedének légútjaira kell nyomást gyakorolnia. Nem kérdéses, ebben a harcban ő a mi bajnokunk.

   
a hónap nyertese
  (2005. március)
Az adó­ha­tó­ság an­­nyi há­nyat­ta­tás, adat­má­so­lás, uni­ós adó­szám, azon­na­li in­kas­­szó és vis­­sza­tar­tott ÁFA után a je­lek sze­rint vég­re jó ke­zek­be ke­rül.

a hónap vesztese
  (2005. március)
Va­ló­szí­nű­leg nem té­ve­dünk na­gyot, ha egy szo­ci­a­lis­ta po­li­ti­kus (plá­ne párt­el­nök) kar­ri­er­jé­nek ob­jek­tív mély­pont­ja­ként azt a pil­la­na­tot ha­tá­roz­zuk meg, ami­kor a Nap-Kelte pár­tat­lan és mér­ték­tar­tó mű­sor­ve­ze­tői rö­hö­gik ki.

   
"a szerkesztő azt üzente"
  (2005. március)
Szé­pen, tü­rel­me­sen ál­lunk sor­ban, nagy össz­né­pi egyet­ér­tés­sel hall­gat­juk, ahogy pár­tunk el­nö­ke előbb kifizetne, majd szél­ső­jobb­ol­da­li szán­dé­kot sej­tet gaz­da­ügyi­leg és mi­vel en­­nyi po­fát­lan­ság­tól sem ha­lad a sor és a ha­za ügye, hát vá­runk.

vezér
  (2005. február)
„Úgy pörög az élet ilyenkor januárban, mint a gázóra!” – vont gyorsmérleget a hónapról egy jó korban lévő nyugdíjas ismerősöm. És tényleg. Nagy a pörgés, sürgés-forgás, jó pofázás, vitatkozás, kacsintgatás. Szóval tényleg pörög a buli ezerrel. Lehet, hogy politikusaink az őszi botrány óta rendszeresen olvassák a Matula magazint az interneten, ahol meghirdették, hogy 2005 a Marhulás éve lesz.

   
lapzsemle
  (2005. február)
MÁV RT. – EL­VI­HE­TŐ (Bé­lyeg­ző az InterCity-járatok in­gye­nes Ma­gyar Hír­lap-pél­dá­nya­in)

lapzsemle
  (2005. február)
Tu­do­má­sul ve­szem az auditálással já­ró kö­te­le­zett­sé­ge­ket, kü­lö­nös ké­pen a MATESZ Alap­sza­bály III. 5. § utol­só be­kez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, to­váb­bá a MATESZ Szer­ve­ze­ti és Mű­kö­dé­si Sza­bály­zat példányszám-auditálási kö­te­le­zett­sé­gek­re, adat­köz­lés­re és nyil­vá­nos­ság­ra vo­nat­ko­zó elő­írá­sa­it. (Rész­let a Ma­gyar Terjesztés-Ellenőrző Szövetség igény­lő­lap­já­ról)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Egy is­me­ret­len fér­fi: Hal­ló, ön tény­leg Demsz­ky Gá­bor?
Demsz­ky: Igen.
Is­me­ret­len foly­tat­ja: Na­gyon örü­lök. Tud­ja én még so­sem be­szél­tem hí­res em­ber­rel. Na­gyon örü­lök. Vi­szont­hal­lás­ra. (Blikk, ja­nu­ár 20.)

lapzsemle
  (2005. február)
„Redvás Amal (Fucking Amal) svéd film­drá­ma, 86 perc, 1998”
(2005. január 24. port.hu)

   
lapzsemle
  (2005. február)
A Nap­ló szer­kesz­tő-ri­por­te­re mind­eh­hez csak an­­nyit fű­zött hoz­zá, ked­ve­li jö­ven­dő­be­li mű­sor­ve­ze­tő tár­sát, hi­szen jó fej, len­dü­le­tes, vér­bő nő­nek tart­ja. (TV2.hu/Napló)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”