OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. augusztus)
Balázs Klári elárulta, hogy két esztendeje még gondot okozott nekik, hogy milyen ruhában menjenek a fiatalok közé. Most már ez nem okoz problémát Klárinak azért sem, mert november végétől tizenkét kilót fogyott. Ma már nyugodtan vesz fel egy testhez simuló pólót feszes nadrággal. (Balázs Klári Lefogyott a Szigetre, Blikk, 2004. július 30.)

   
lapzsemle
  (2004. július)
Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban Horn Gyu­la ne­ve szent! (Nép­sza­bad­ság, Terry Black, jú­ni­us 9.)

lapzsemle
  (2004. július)
Medgyessy Pé­ter: Önök ez alatt az idő alatt is lát­ni fog­ják, hogy épül­nek utak, hogy épül­nek víz­tisz­tí­tó be­ren­de­zé­sek, hogy épül­nek csa­tor­nák, hogy épül­nek új fej­lesz­té­sek, be­ru­há­zá­sok, ami­ből el­he­lyez­ke­dé­si le­he­tő­ség szár­ma­zik. (Kos­suth Reg­ge­li Kró­ni­ka, jú­ni­us 2.)

   
lapzsemle
  (2004. július)
A bi­za­lom­épí­tő in­téz­ke­dé­sek kö­zött el­ha­tá­roz­ták, hogy In­dia és Pa­kisz­tán kül­ügy­mi­nisz­te­rei kö­zött for­ró­dró­tos, ál­lan­dó­an mű­kö­dő te­le­fo­nos kap­cso­la­tot lé­te­sí­te­nek, el­ke­rü­len­dő a nuk­le­á­ris há­bo­rú­hoz ve­ze­tő fél­re­ér­té­se­ket. (Vi­lág­gaz­da­ság, 2004. jú­ni­us 21.)

lapzsemle
  (2004. július)
Friderikusz Sán­dor: Mi­nisz­ter­el­nök úr, bo­csá­nat, Friderikusz Sán­dor va­gyok a stú­di­ó­ból. Jó es­tét kí­vá­nok! Meg­in­dul-e...?
Medgyessy Pé­ter: Ha­lot­tam, ha­lot­tam ri­por­ter urat, hogy itt volt, mert na­gyo­kat li­he­gett a fü­lem­be, úgy­hogy eb­ből kö­vet­ke­ző­en együtt va­gyunk.
Friderikusz Sán­dor: Az nem az én li­he­gé­sem volt!
Medgyessy Pé­ter: Az nem? Ak­kor, tes­sék mon­da­ni! (M1, eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tás jú­ni­us 13.).

   
lapzsemle
  (2004. július)
Baráth Ete­le: Na­gyon jól tud­juk, hogy ha tör­vé­nye­ket csi­ná­lunk, azo­kat a tör­vé­nye­ket is szám­ta­lan­szor meg le­het tör­ni, meg le­het hág­ni a szó csú­nya ér­tel­mé­ben. Úgy­hogy én nem hi­szem, hogy en­nek a meg­ol­dá­sa a tör­vény­ke­zés. (M1 Nap­kel­te, jú­ni­us 4.)

lapzsemle
  (2004. július)
Té­ma: A Pi­lis mint a Föld szí­ve (A Ma­gyar Je­len és a Kárpátia kö­zös est­je)

   
lapzsemle
  (2004. július)
„Hezbollah 1993–2000. A li­ba­no­ni Hezbollah-csoportnak az iz­ra­e­li meg­szál­lás el­len foly­ta­tott har­cá­ról ké­szült pá­rat­lan ama­tőr fel­vé­te­lek­ből és pro­pa­gan­da­fil­mek­ből ve­tít exk­lu­zív ös­­sze­ál­lí­tást a film­klub. Ven­dég: Sayfo Omar, a Ma­gyar De­mok­ra­ta szak­író­ja.” (A Nem­ze­ti Re­ne­szánsz Kul­tu­rá­lis Egyesület filmklubjának aján­ló­ja a Ma­gyar De­mok­ra­ta jú­ni­us 3-iki szá­má­ban.)

lapzsemle
  (2004. július)
Nem le­het egy­szer­re kö­ve­tel­ni, hogy te­mes­sük be a ká­tyú­kat, épít­sünk hi­da­kat, met­rót és egyút­tal csök­kent­sünk adót. (Demsz­ky Gá­bor, HVG, jú­ni­us 3.)

   
lapzsemle
  (2004. július)
Fel­szó­lal: Ko­csis Im­re, a Lel­ki­is­me­ret ’88 Cso­port el­nö­ke, az „új­ra­szám­lá­ló”, (…) Ta­kács And­rás SZMM-elnök, a „Kos­suth té­ri tün­te­tő”, Toroczkai Lász­ló HVIM-elnök, az „As­to­ri­á­nál har­co­ló” (Rész­let a jú­li­us 4-ei Éb­re­dés Nap­ja prog­ram­já­ból)  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”