OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2005. február)
Gyurcsány most nyo­mul, lát­ha­tó­an kor­lát­la­nul él­ve­zi a nem­zet­kö­zi Szo­ci­a­lis­ta In­ter­na­ci­o­ná­lé és fu­ramód a neokonzervatívok tá­mo­ga­tá­sát. Ha nyár kö­ze­pé­re ha­son­ló fö­lény­re tesz szert, mint Or­bán az el­múlt év­ben, ak­kor biz­to­san meg­koc­káz­tat egy elő­re­ho­zott vá­lasz­tást. Ezt kel­le­ne most meg­aka­dá­lyoz­ni. Az el­ma­gá­nyo­so­dott Fi­desz mel­lett eb­ben a küz­de­lem­ben je­len­tő­sen fel­ér­té­ke­lő­dik egy le­het­sé­ges MVSZ–Jobbik ös­­sze­fo­gás le­he­tő­sé­ge. Az el­ti­por­ha­tat­lan nem­ze­ti el­len­ál­lás szel­le­me. (Mol­nár Ta­más: Lel­tár lejt­me­net­ben – 2004. c. pub­li­cisz­ti­ká­ja, a Job­bik hon­lap­ján)

   
lapzsemle
  (2005. február)
„Szűcs La­jos (Székelyudvar-helyen – a szerk!) meg­iz­zadt a ta­lál­ko­zót kö­ve­tő au­tog­ram­osz­tá­son, mert az er­dé­lyi­ek is­mét bi­zony­sá­gát ad­ták, hogy na­gyon sze­re­tik a ma­gya­ro­kat”. (Nem­ze­ti Sport 2005. ja­nu­ár 27.)

lapzsemle
  (2005. február)
A bu­ka­res­ti rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett az a ro­mán mun­kás, akit meg­ver­tek, csak mert az in­ter­jún 1600 eurós (400 ezer fo­rin­tos) fi­ze­tést kért. A 37 éves fi­a­tal­em­ber egy hir­de­tés­re je­lent­ke­zett az épí­tő­ipa­ri cég­hez, amely mun­ká­so­kat ke­re­sett. A fér­fi, aki 20 éve dol­go­zik szak­ké­pe­sí­tett épí­tő­mun­kás­ként, nem­rég tért ha­za Hol­lan­di­á­ból, ahol ha­vi 1600 eurót ke­re­sett, és eh­hez iga­zí­tot­ta most is a bér­igé­nye­it. A mun­kás el­mon­dá­sa sze­rint, a cég ve­ze­tő­je meg­ütöt­te, ami­kor meg­lát­ta az űr­la­pon sze­rep­lő ös­­sze­get, a kidobóemberek pe­dig több­ször gyo­mor­szá­jon vág­ták, és a ve­sé­jét rug­dal­ták.

   
lapzsemle
  (2005. február)
Lamperth halk petárdákat engedne
(Blikk 2005. január 28.)

lapzsemle
  (2005. február)
A meg­szün­te­té­sek el­ső­sor­ban a kis­te­le­pü­lé­se­ket érin­tik, aho­vá az au­tó­busz köz­le­ked­te­té­se rá­fi­ze­té­ses, vagy egy­sze­rű­en nem gaz­da­sá­gos a tár­sa­sá­gok­nak. (Ma­gyar Nem­zet, 2005. ja­nu­ár 24.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Egy ko­ráb­bi fel­mé­rés sze­rint a brit au­tó­sok kö­zül töb­ben azért nem haj­lan­dók
bu­szoz­ni, mert nem bír­ják, ha ülésszomszédjuk bü­dös.
(In­dex, 2005. ja­nu­ár 25.)

lapzsemle
  (2005. február)
A Tesco adatai szerint úgy tűnik, elsősorban a nagyvárosok lakóit érte felkészületlenül a zord időjárás: Budapesten, Győrben, Miskolcon és Pécsen vásároltak legtöbben téli autós terméket. (Világgazdaság Online, 2005. január 27.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
Az el­len­sé­get „me­leg­gé” te­vő bom­bát pró­bált ki­fej­lesz­te­ni az Egye­sült Ál­la­mok vé­del­mi mi­nisz­té­ri­u­ma. Clin­ton el­nök­sé­ge alatt a had­se­reg egy sor olyan nem ha­lá­los fegy­vert kí­sé­relt meg elő­ál­lí­ta­ni, me­lyek­kel az el­len­sé­ges csa­pa­tok fe­gyel­mét és csa­pat­szel­le­mét akar­ták szét­zúz­ni. Az egyik ilyen fegy­ver, me­lyen a Pen­ta­gon dol­go­zott, egy olyan ne­mi vá­gyat kel­tő szer, mely az el­len­sé­ges ka­to­ná­kat sze­xu­á­li­san el­len­áll­ha­tat­lan­ná tet­te vol­na egy­más sze­mé­ben. (Origo, 2005. ja­nu­ár 18.)

lapzsemle
  (2005. február)
Meg­ala­kult a ma­gyar Sugaba-bes. Egy vi­et­na­mi lány, D May (22), egy ghá­nai szár­ma­zá­sú, fél­vér hölgy, Amana (21) és Évi (24), egy ízig-vé­rig ma­gyar nő al­kot­ják az új pop­csa­pa­tot, a Colorst. A trió el­tö­kél­te, meg­hó­dít­ja a vi­lá­got. (?) A Colors va­sár­nap es­te a Super Bu­li­ban ad íze­lí­tőt feb­ru­ár vé­gén meg­je­le­nő kis­le­me­zük anya­gá­ból. (Blikk, 2005. ja­nu­ár 14.)

   
lapzsemle
  (2005. február)
A ci­vil tár­sa­da­lom egyik nagy di­a­da­lá­nak, a ba­ra­nyai Zen­gő-hegy ha­ta­lom­mal szem­be­ni meg­vé­dé­sé­nek ál­lít em­lé­ket a 15 la­pos, 47x31 cen­ti­mé­te­res fa­li­nap­tár, amely­nek 118 ké­pén a zen­gői csa­ta em­lé­kei is meg­ele­ve­ned­nek. (Hir­de­tés a De­mok­ra­ta ja­nu­ár 13-i szá­má­ban.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”