OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. július)
Az éne­kes leg­újabb di­li­je, hogy szí­ve­sen mu­tat­ko­zik né­ger test­őrei ol­da­lán. (…) Az éne­kes meg­ígér­te: Agár­don, az au­gusz­tus 12-én in­du­ló tá­bo­rá­ban a ra­jon­gó­ié lesz, ott nél­kü­löz­ni fog­ja test­őrei tár­sa­sá­gát. (Krisz Ru­di né­ger test­őrök­kel jár, Blikk, jú­ni­us 14.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Egy dol­got még hadd kér­dez­zek, mert nem áll­ha­tom meg, hogy ab­ban a hely­zet­ben va­gyok, hogy kér­dez­he­tem. (Si­mon And­rás ES­TE, má­jus 11.)

lapzsemle
  (2004. június)
Trá­gyát is ké­szít a szuperbudi. (Cím a Blikk­ben, má­jus 11.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
„Ha­bár Ma­gyar­or­szág na­gyon büsz­ke sa­ját szel­le­mi ka­pa­ci­tá­sá­ra, sőt a 90-es évek ele­jén fel­me­rült a ha­zai szi­lí­ci­um­völgy lét­re­ho­zá­sá­nak gon­do­la­ta is, ma már ott tar­tunk, hogy az ott­ho­ni internethasználat alap­ján el­ma­ra­dot­tak va­gyunk, Cseh­or­szág és a bal­ti ál­la­mok is meg­előz­tek ben­nün­ket” – mu­ta­tott rá Mol­nár Gyu­la szo­ci­a­lis­ta or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő. (www.16tonna.hu)

lapzsemle
  (2004. június)
A leg­el­ső pi­ra­mis­fel­irat­ok ta­nú­sá­ga sze­rint nyel­vünk ősén meg­szó­la­ló ki­rály üze­ne­te így hang­zik: ma­gyar­nak nem szü­let­ni – ma­gyar­nak len­ni kell… A szer­ző szá­mos el­is­mert tu­dós­sal mun­ka­kap­cso­lat­ban van, s lát­szik a könyv szer­ke­ze­tén, alak­ján, mi­nő­sé­gén, hogy Borbola Já­nos írás­tör­té­ne­ti ku­ta­tó a leg­ma­ga­sabb tu­do­má­nyos igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett. (Borbola Já­nos: Csil­lag­szo­ba. Út a szak­ka­rai pi­ra­mis­fel­irat­ok ma­gyar nyel­vű ol­va­sa­tá­hoz, Írás­tör­té­ne­ti Ku­ta­tó In­té­zet, 2004.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Megint jön a Moszad! (Cím a Ma­gyar Vi­lág el­ső ol­da­lán, má­jus 20.)

lapzsemle
  (2004. június)
Az eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok bel­po­li­ti­kai tét­je az, hogy fel­ha­tal­maz­zák–e a vá­lasz­tók a ma­gyar li­be­rá­lis pár­tot az adó­csök­ken­tés, a rászorultsági elv ér­vé­nye­sí­té­se, az egész­ség­ügyi és köz­igaz­ga­tá­si re­form to­váb­bi kép­vi­se­le­té­re – mond­ta Kuncze Gá­bor a párt szék­há­zá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. (szdsz.hu, jú­ni­us 1.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Nyo­masd a fa­reszt, mi vi­rít­juk a pó­lót! (Levi's reklámposzter az Auchan far­mer­üz­le­té­ben)

lapzsemle
  (2004. június)
Ba­ko­nyi Ti­bor fő­pol­gár­mes­ter-he­lyet­tes, az Or­szág­gyű­lés If­jú­sá­gi és Sport­bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke „Ho­gyan le­het Bu­da­pest a ló­ver­seny­zés kö­zép-eu­ró­pai köz­pont­ja?” cím­mel be­szé­det mond A ló, mint a vi­dék­fej­lesz­tés mo­tor­ja el­ne­ve­zé­sű I. par­la­men­ti szak­mai kon­fe­ren­ci­án. (budapest.hu, ese­mény­nap­tár, má­jus 3.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Horn hos­­sza­san vá­dol­ta az el­len­zé­ket, amely sze­rin­te a 2002-es vá­lasz­tá­sok után „pa­nel­pat­ká­nyok­nak” ne­vez­te a kül­vá­ro­si sza­va­zó­kat. Horn sze­rint ne­kik fo­gal­muk sincs az eu­ró­pai stí­lus­ról. El­mond­ta: nem sze­re­ti az el­len­zé­ket, csak a szo­ci­a­lis­ták kép­vi­se­lik a de­mok­rá­ci­át és a sza­bad­sá­got. El­mond­ta azt is: nagy­ra ér­té­ke­li az irán­ta meg­nyil­vá­nu­ló sze­re­te­tet, fő­leg az idős nők ré­szé­ről. (Ma­gyar Nem­zet, má­jus 15.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”