OFFLINE | intro
napló
  (2005. február)
Lehet-e ellenállni a kísértésnek? Képes-e publicista az immáron végleg lenyúlt baloldalon megtartóztatni magát ennek az egyszavas tömegpusztító fegyvernek az ellenfelet dehonesztáló bevetésétől?

   
a hónap nyertese
  (2005. február)
A szocialisták ifjú reménysége tovább folytatja menetelését: az MSZP alelnöki székének elnyerése, majd gyermek- és ifjúságpolitikai kormánymegbízotti kinevezése után most már a kormány népesedés-politikájáért is ő felel.

a hónap vesztese
  (2005. február)
Brit fiatalok hatvan százaléka nem hallott a holokausztról. Érdekes volna hosszabban kifejteni a jelenséget, de a vége ugyanaz lenne: a második világháború történelemmé vált, afféle napóleoni, meseszerű eseménnyé.

   
"a szerkesztő azt üzente"
  (2005. február)
Megjött a tél. Január végén. Hát jobb később, mint soha. A politikusok téli álmukat alusszák. Csak néha vet hullámokat a Balaton befagyott jegén egy-egy gyurcsányi ormótlanság.

vezér
  (2005. január)

   
lapzsemle
  (2005. január)
Itt nem létezik semmilyen katasztrófavédelem, de még katasztrófa elhárítás sincs … Tőlünk például elvitt a cunami három kondér paprikáscsirkét és száz adag marhapörköltet.
(RTL Klub „Özönvíz” Akták különkiadás 2005. január 3. A thaiföldi Gulyás csárda magyar tulajdonosának nyilatkozata.)

lapzsemle
  (2005. január)
Meg­je­lent Z. Kár­pát Dá­ni­el: „Há­bo­rúk a ví­zért – a XXI. szá­zad­ban” cí­mű köny­ve, mely a fi­a­tal szer­ző ne­gye­dik csa­pá­sa a globalizációra és rég­óta várt, új kö­te­te. (Könyv­aján­ló a Job­bik Ma­gyar­or­szág­ért Moz­ga­lom hon­lap­ján)

   
lapzsemle
  (2005. január)
Az­tán hir­te­len egy éles vál­tás kö­vet­ke­zett, mert már há­nyin­gert kap­tam at­tól, hogy min­dig több ezer csá­po­ló kábszeres előtt ját­szunk. Azt se tud­ták, mi van, az is mind­egy volt ne­kik, mi­lyen ze­nét hal­la­nak, csak a lük­te­tés kel­lett ne­kik. Szó­val úgy dön­töt­tem, igé­nye­sebb kö­zön­ség­nek fo­gok ját­sza­ni – va­la­hogy így ju­tott el az ATV-ig. Charly Nice, az­az Szép Kár­oly be­mu­tat­ko­zá­sa a Szívmalomharc cí­mű új le­me­ze kap­csán a velvet.hu–n (www.velvet.hu 2004. de­cem­ber 21.)

lapzsemle
  (2005. január)
Fé­le­lem va­ló­ban és gyű­lö­let va­ló­ban van, egy szél­ső­jobb­ol­da­li fa­sisz­ta dik­ta­tú­ra rém­ké­pé­vel szem­ben, ami­nek a ve­szé­lyét a Fi­desz fel­fes­ti előt­tünk. A ma­gyar po­li­ti­kai élet­ben az el­len­zék nem egy mo­dern Ma­gyar­or­szág ér­de­ké­ben kö­ve­tés­re aján­lott má­sik al­ter­na­tí­vát ajánl fel, ha­nem egy so­vi­nisz­ta, nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta, an­ti­sze­mi­ta po­li­ti­kát. A Fi­desz nép­sze­rű­sé­gi vis­­sza­esé­se ta­lán azt mu­tat­hat­ja, hogy a le­tűnt szél­ső­jobb­ol­da­li ma­gyar dik­ta­tú­rát pél­da­ké­pül ál­lí­tó po­li­ti­kai vo­nal egy­re ke­vés­bé el­fo­gad­ha­tó a ma­gyar po­li­ti­kai köz­vé­le­mény­ben. (Dr. Tucker Ta­más: A Fi­desz a po­li­ti­kai ve­re­ség fe­lé cí­mű írá­sa a stop.hu por­tá­lon, 2004. de­cem­ber 28.)

   
lapzsemle
  (2005. január)
A folyó fizetési mérleg és az államháztartás hiánya magasabb ugyan a tervezettnél, de a maastrichti kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő szint­re csök­ken­té­sük­re 2008-ig van idő. A szo­ci­a­lis­ták a fo­ko­za­tos­ság el­vét kö­ve­tik, mert a tár­sa­da­lom nem bír­ja el az élet­szín­vo­nal drasz­ti­kus csök­ke­né­sét. (MTI-hír az MSZP év­ér­té­ke­lő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ról, 2004. de­cem­ber 30.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”