OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2004. december)
El­len­forradalomnak ti­tu­lál­ta az 1956-os ese­mé­nye­ket Ha­vas Hen­rik a Mok­ka cí­mű reg­ge­li mű­sor szer­dai adá­sá­ban. (…) Egy já­ték­ban ar­ra a kér­dés­re kel­lett vá­la­szol­ni, mi­kor nyer­te el­ső olim­pi­ai ér­mét Papp Lász­ló bok­szo­ló. Ha­vas így pró­bált se­gí­te­ni: a har­ma­dik ér­met ak­kor kap­ta, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon el­len­for­ra­da­lom volt. A mű­sor­ve­ze­tő az adás ide­je alatt több­ször bo­csá­na­tot kért. „Ne­künk még ezt így ta­ní­tot­ták. Ez ki­tö­röl­he­tet­le­nül be­lénk ívó­dott” – ér­velt a mű­sor­ve­ze­tő. (Mai Nap)

   
lapzsemle
  (2004. december)
Bár Zuschlag János elnökhelyettes állítása szerint ő egyedül több száz vi­dé­ki szer­ve­zet ala­pí­tá­sán vett részt, úgy tud­juk va­ló­já­ban ma már nincs mű­kö­dő alap­szer­ve a FIBISZ-nek az or­szág va­la­men­­nyi vá­lasz­tó­ke­rü­let­ében. (In­dex, no­vem­ber 17.)

lapzsemle
  (2004. december)
Köszöntjük Virág nevű nézőinket! A Virág magyar eredetű női név. Jelentése: virág. (Info-screen, Deák tér, 2004. XI. 27.)

   
lapzsemle
  (2004. december)
Ele­ged van ab­ból, hogy so­ha, sem­mi­re nin­csen pén­zed? (…) Ele­ged van a ne­vet­sé­ges és meg­alá­zó mun­ka­he­lyek­ből, ahol egész hó­nap­ban dol­goz­ni kel­le­ne és szin­te sem­mit nem ke­res­nél? (…) A Va­ló Világ1-ből is­mert Ma­ya Gold-nak, Michelle Wilde-nak és még sok más ma­gyar lány­nak si­ke­rült. Sen­ki sem íté­li el őket, sőt – va­ló­di sztá­rok let­tek, és na­gyon so­kan irigy­lik is őket. Na­pon­ta nyi­lat­koz­nak a TV-ben, ugyan­úgy mint az éne­ke­sek vagy film­sze­rep­lők. (…) És hogy ci­ki-e az ero­ti­kus mo-
dellkedés? Ta­lán nagy­ma­má­ink ide­jé­ben az volt. Ma már tel­je­sen ter­mé­sze­tes, és egy­ben fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség is. Te mi­ért nem pró­bá­lod ki? (Fel­hí­vás a misseu.hu-n)

lapzsemle
  (2004. december)
Na­gyon rég­óta is­mer­jük egy­mást, nem is tu­dom men­­nyi fér­fi­ta­got kop­tat­tál el ma­gad kö­rül (M1, Névshowr, Dömsödi Gá­bor Dolly­ról, no­vem­ber 14.)

   
lapzsemle
  (2004. december)
A fe­jen­ként 200 mil­lió fo­rin­tot — há­la a múlt héten el­fo­ga­dott adó­tör­vé­nyek­nek — egyet­len fil­lér adó meg­fi­ze­té­se nél­kül te­he­tik zseb­re. Ez az eset is vi­lá­go­san mu­tat­ja, mi­ért lett vol­na fon­tos az ár­fo­lyam­nye­re­ség-adó be­ve­ze­té­se. Saj­ná­la­tos, hogy a kor­mány ja­vas­la­tát a sza­va­zás­nál csak az MSZP-frak­ció tá­mo­gat­ta: ez az egyet­len té­tel 2,5 mil­li­árd fo­rint­tal nö­vel­het­te vol­na a költ­ség­ve­tés jö­vő évi be­vé­tel­ét. (…) Ta­lán a MOL ve­ze­tői is tu­do­má­sul vet­ték vol­na, hogy ezen az ügyön csak 175 mil­lió fo­rin­tot ke­res­nek fe­jen­ként. (Az MSZP frak­ció-el­nök­sé­gé­nek köz­le­mé­nye, 2004. no­vem­ber 10.)

lapzsemle
  (2004. december)
Az ő szá­má­ra még na­gyon fon­tos volt, és az iden­ti­tá­sá­hoz hoz­zá­tar­to­zott, hogy evan­gé­li­kus. Sop­ron­ban a né­met anya­nyel­vű pol­gár­ság is két rész­re osz­tó­dott. Az egyik cso­port az úgy­ne­ve­zett gaz­da­pol­gá­rok, a Bohnenzüchterek, a bab­ne­ve­lők vol­tak. Hi­he­tet­le­nül ös­­sze­tar­tó tár­sa­ság. Ők azok, akik a 16. szá­zad­ban ván­do­rol­tak be Ba­jor­or­szág észa­ki ré­szé­ből, mert ak­kor ott már a lu­the­rá­nu­sok vet­ték át a ha­tal­mat, s ne­kik emi­att el kel­lett hagy­ni­uk a vá­ro­su­kat. (Juszt Lász­ló Hiller Ist­ván nagy­ma­má­já­ról, 168 Óra)

   
napló
  (2004. december)

a hónap nyertese
  (2004. december)

   
a hónap vesztese
  (2004. december)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”