OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2004. március)
Szü­le­té­sem­mel éle­tem el­ren­del­te­tett, hi­szen egy víz­ön­tő mi más is le­het­ne, mint… Fényeslitkén él­tem nagy csa­lá­di bol­dog­ság­ban a fa­lu­si örö­mök ára­da­tá­ban, majd el­ke­rül­tem Mis­kolc­ra a Bláthy Ot­tó Erős­ára­mú Szak­kö­zép­is­ko­lá­ba (...) Mind­vé­gig érez­tem a gyö­ke­re­im­ből szár­ma­zó erők je­len­lét­ét. Me­zo­po­tá­mi­ai nyel­vé­sze­ti ku­ta­tá­sa­im so­rán döb­ben­tem rá, hogy a szü­lő­fa­lum mi­lyen út­ra­va­ló­val is in­dí­tott el az élet­be. Fény = Szel­lem, es = és, lit = lé­lek, ke = hely. Szel­lem és lé­lek he­lye, ahon­nan indulhattam. (Sumer szó­fej­tés­sel kap­tam meg a rej­tély kul­csát.)
Gye­rek­ko­rom­ban egy­szer meg­kér­dez­tem anyu­ká­mat, „hogy mik azok a kis göm­böcs­kék a le­ve­gő­ben”– ma már tu­dom, hogy ózon göm­böcs­ké­ket lát­tam – de Ő meg­nyug­ta­tott, hogy nincs ott sem­mi. (Ko­vács And­rás tál­tos élet­raj­za a www.taltos7.hu-n)

   
lapzsemle
  (2004. március)
Má­ria or­szá­gá­ban még áll­hat a ke­reszt
De lé­tez­nek már ál­lí­tá­sát til­tó ön­kormány­zat­ok
A lel­kek­be fér­kő­ző sá­tán – te tet­ted ezt
Hogy meg me­rik ten­ni e ször­nyű gya­láza­tot

Lá­tom a jö­vő­be­li bol­dog karácsonyokat
Az or­szág­ban min­den­hol áll már a kereszt
A le­sza­va­zó elv­társ-urak szé­gyel­lik magu­kat
A job­bik ol­dal győ­zött – Is­ten, te tet­ted ezt. (vers a www.jobbik.hu-n)

lapzsemle
  (2004. március)
A múl­tat nem le­het el­tö­röl­ni, a múl­tat csak be­val­la­ni le­het, a fa­siz­mus és a kom­mu­niz­mus kö­zött nem sza­bad egyen­lő­ség­je­let ten­ni. (Kósáné Ko­vács Mag­da, 2004. feb­ru­ár 6. mszp.hu)

   
lapzsemle
  (2004. március)
Fény­kép: Mesterházy At­ti­la ál­lam­tit­kár kis­ba­bá­já­val. „Az ál­lam­tit­kár éj­je­len­te sí­rás­ra éb­red. Jó hír, hogy ez nem az or­szág ál­la­po­tá­val van ös­­sze­füg­gés­ben, csu­pán Mesterházy At­ti­la, a leg­if­jabb kor­mány­tag gya­ko­rol­ja az apa­sze­re­pet.” (Va­sár­nap Reg­gel, 2004. feb­ru­ár 22.)

lapzsemle
  (2004. március)
Ami­kor kö­tet­le­nül és spon­tán be­szél­het (Medgyessy Péter - A szerk.) a társadalmi konszenzus iránti elkötelezettségéről – mint például a vasárnapi Friderikusz-műsorban, A szólás szabadságában –, akkor felülmúlja eddigi önmagát. Hangsúlyoz, kiemel, érvel – és mosolyog. Nincsenek csúnya bakik, az ingujjas riportalany aktív és elszánt politikus benyomását kelti. Ez volt a cél. (Mészáros Tamás, 168 Óra, 2003. február 25.)

   
lapzsemle
  (2004. március)
Nincs eu­ró­pai Ma­gyar­or­szág po­li­ti­kai stí­lus nél­kül. Több jó­lét kell, mond­juk mi, fe­le­lős po­li­ti­ku­sok. (Medgyessy Pé­ter év­ér­té­ke­lő, feb­ru­ár 16.)

lapzsemle
  (2004. március)
– Mond­ja, a par­la­ment­ben mi­ért nem tud­nak ért­he­tő­en be­szél­ni a kép­vi­se­lők, úgy, mint­ha nor­má­lis em­be­rek­hez szól­ná­nak? Mi­ért mak­ro­gaz­da­sá­gi mu­ta­tók­ról, GDP-nö­ve­ke­dés­ről meg ál­lam­ház­tar­tá­si hi­ány­ról be­szél­nek, amit nem­hogy Jó­zsi bá­csi nem ért Bi­valy­csűr al­són, de én ma­gam sem?
– Pé­ter, nem tu­dom. (Ti­ha­nyi Pé­ter in­ter­jú­ja Szi­li Ka­ta­lin­nal, He­tek, 2004. feb­ru­ár 13.)

   
lapzsemle
  (2004. március)
Ha pszi­chi­á­ter len­nék, elő­ír­nám a kö­te­le­ző vo­na­to­zást. Kell ez ne­künk, tisz­tu­lunk, épü­lünk, töb­bek le­szünk ál­ta­la. (Ma­gyar Nem­zet, Pilhál György, feb­ru­ár 2.)

lapzsemle
  (2004. március)
Van­nak per­sze itt za­va­ro­dott uszí­tók. Né­me­lyik Er­dély­be megy, hogy a Ro­má­ni­á­val va­ló egye­sü­lé­sünk előtt né­hány tör­té­nel­mi pil­la­nat­tal még azon ke­se­reg­jen, hogy mi­ért is nem gyilkolásztunk ott ide­jé­ben. (Andrassew Iván, Nép­sza­va, feb­ru­ár 9.)

   
lapzsemle
  (2004. március)
Nincs vál­ság­ban Eu­ró­pá­ban a szo­ci­ál­de­mok­rá­cia, vis­­sza­szo­ru­lá­sá­nak oka a po­li­ti­kai vál­tó­gaz­da­ság és a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta ér­té­kek meg­úju­lá­sa – mond­ta Ko­vács lászló, az MSZP el­nö­ke a Szo­ci­a­lis­ta If­jú­sá­gi In­ter­na­ci­o­ná­lé bu­da­pes­ti vi­lág­kong­res­­szu­sá­nak ülé­sén. (Nép­sza­va online, feb­ru­ár 27.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”