OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2004. október)
I-2413/2002. szá­mú ha­tá­ro­zat Ságvári End­re ma­gán­vál­lal­ko­zó te­vé­keny­sé­gé­vel kap­cso­la­tos
el­já­rás meg­szün­te­té­sé­ről (www.pszaf.hu)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Utasításomra a jövőben a hasonló rendezvényeken rendkívül kemény rendőri intézkedések várhatók, amelyek a jogszabályok által biztosított mozgástéren belül elmennek a törvényes lehetőségek határáig – hangsúlyozta Salgó László. (Magyar Nemzet, 2004. szeptember 10.)

lapzsemle
  (2004. október)
Nem lát­tam, csak rám ki­a­bált: „Vi­gyáz­zon pol­gár­mes­ter úr!” Ki­de­rült, hogy az a rend­őr volt, aki a ku­tyát tar­tot­ta, de nem volt raj­ta száj­ko­sár és be­kap­ta a ke­ze­met. (Toller Lász­ló nyi­lat­ko­zik a Ka­pos­vár-Pécs NBI-es mér­kő­zés utá­ni né­ző­té­ri ve­re­ke­dés­ről, RTL Klub)

   
lapzsemle
  (2004. október)
Az MSZP-ben, de leg­alább­is Zug­ló­ban, meg­érez­ték, hogy „mos­tan­tól más­képp kell csi­nál­ni, olyan em­be­rek kel­le­nek, akik­nek van kon­takt­ja, akik nép­sze­rűb­bé tud­ják ten­ni a pár­tot.” (VV Sza­bolcs nyi­lat­ko­za­ta, In­dex, 2004. szep­tem­ber 21.)

lapzsemle
  (2004. október)
Va­gyis akik rend­sze­re­sen hasz­nál­ják a mo­dern tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, mobiltelefonálnak, interneteznek, utaz­nak, azok kö­ré­ben ed­dig sok­kal nép­sze­rűbb volt a Fi­desz, és eb­ben a te­kin­tet­ben na­gyobb az MSZP le­ma­ra­dá­sa, mint a köz­vé­le­mény-ku­ta­tók ál­tal jel­zett 20 szá­za­lék. „Az MSZP mel­lett el­ha­ladt az idő” – mond­ták töb­ben. Ezek sze­rint a for­rá­sok sze­rint Gyurcsány vi­szont meg­fe­lel en­nek az élet­stí­lus­nak, el­len­tét­ben Medgyessyvel, így ezen a té­ren el tud­nak hó­dí­ta­ni sza­va­zó­kat. (Origo.hu szep­tem­ber 13.)

   
napló
  (2004. október)
Az em­ber Bu­da­pes­ten né­hány év alatt meg­ta­nul­ja, hogy reg­gel és dél­után ne ül­jön ko­csi­ba. Fel­té­ve, hogy nem akar­ja meg­hall­gat­ni a hí­re­ket ne­gyed­órán­ként, él­vez­ni az igazi slá­ge­re­ket vagy azt, hogy daanuubíuussz karaavááánnn.

a hónap nyertese
  (2004. október)

   
a hónap vesztese
  (2004. október)

"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. október)
Hogy az új mi­nisz­ter­el­nök ép­pen Fe­renc nap­ján te­szi le az es­küt – le­gyen csak em­lí­tés­nyi sú­lyú, hi­szen sok­kal sú­lyo­sabb kér­dés az MSZP el­nök­vá­lasz­tó kong­resszu­sa.

   
vezér
  (2004. szeptember)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”