OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2003. november)
Azt sze­ret­ném meg­kér­dez­ni, ha ön­nek van egy gye­rek­ko­ri mac­kó­ja és én azt mon­da­nám, hogy most meg­ve­szem – ugye nem ar­ról van szó, hogy ön meg­hir­det­te ezt a mac­kó­ját. Ar­ról van szó, hogy ne­kem ér­de­kem­ben áll, az adó­fi­ze­tők­nek meg az út­hasz­ná­lók ér­de­ké­ben áll le­vin­ni a mac­kó meg­te­kin­té­sé­nek az árát. Ön­nek egy­re töb­bet ér nyil­ván ez a mac­kó a kel­le­mes em­lé­ke­in túl, meg hogy eb­be a szü­lei be­ru­ház­tak. (Csil­lag Ist­ván, ATV ok­tó­ber 22.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Gecse La­jos Va­gyon­vé­del­mi Ka­ma­ra Tol­na Me­gyei el­nö­ke Pécs (Friderikusz, A szó­lás sza­bad­sá­ga, ok­tó­ber 19.)

lapzsemle
  (2003. november)
Le­fek­vés előtt én is szá­mol­ni kezd­tem, de nem idő­mé­rő edzés­ben, ke­rék­cse­ré­ben vagy fel­ve­ze­tő kör­ben gon­dol­kod­tam, ha­nem gye­rek­kór­ház­ban, ro­ham­ko­csi­ban és lé­le­gez­te­tő gép­ben. Mert sze­rin­tem, ha már ös­­sze­fo­gunk mi, ma­gya­rok (ilyen­re még nem volt pél­da), ak­kor in­kább ilyen té­ren kel­le­ne ta­po­ga­tóz­ni. (Mai Nap, ok­tó­ber 17.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
A Vi­dám Va­sár­nap szer­kesz­tő­ség­ébe vár­juk a he­lyes meg­fej­té­se­ket. A nem he­lyes meg­fej­té­se­ket is öröm­mel vár­juk. (ATV, Né­meth Sán­dor, ok­tó­ber 26.)

lapzsemle
  (2003. november)
Ingatlanpiac/ér­ték­csök­ken­tő té­nye­zők:
– „Ké­tes eg­zisz­ten­ci­á­jú csa­lá­dok” nagy szá­ma a kör­nyé­ken, vagy a köz­vet­len szom­széd­ság­ban. (Profiterol, füg­get­len gaz­da­sá­gi fo­lyó­irat, II/5. szám)

   
lapzsemle
  (2003. november)
A lány be­val­lot­ta, Noszály Sán­dor az el­ső perc­től kezd­ve na­gyon tet­szik ne­ki, de so­ha nem tud­na be­le­sze­ret­ni. (Blikk, no­vem­ber 15.)

lapzsemle
  (2003. november)
– Nem hi­szem, hogy észak-nyu­gat­ról vár­nánk a ve­szélyt, még­is oda kon­cent­rá­ló­dik a leg­na­gyobb szá­raz­föl­di erő.
– Az ös­­sze­füg­gés ott van, hogy ott van­nak a leg­jobb inf­rast­ruk­tu­rá­lis fel­té­te­lek. Ott tud­juk őket meg­fe­le­lő­en el­lát­ni, fog­lal­koz­tat­ni és gya­kor­la­toz­tat­ni. (Ju­hász Fe­renc, Nap­kel­te, ok­tó­ber 27.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
A te­to­vál­tak 34 szá­za­lé­ka (ezen be­lül pe­dig fő­leg a nők) sok­kal sze­xi­sebb­nek ér­zik ma­gu­kat te­to­vá­lat­lan em­ber­tár­sa­ik­nál, 29 szá­za­lé­kuk a lá­za­dás meg­tes­te­sü­lé­sé­ként ér­zé­ke­li a tes­tét dí­szí­tő áb­rát, 5 szá­za­lék az in­tel­li­gen­cia és 3 szá­za­lék a fi­zi­kai erő szim­bó­lu­ma­ként de­fi­ni­ál­ja te­to­vá­lá­sát. (Velvet.hu, ok­tó­ber 10.)

lapzsemle
  (2003. november)
És szug­ge­rál­tuk Steiner dok­tort. Hogy ne mond­jon mél­tat­lan mon­da­to­kat. Nem is mon­dott. Csak egyet. Emi­att gra­tu­lál­tunk ne­ki a be­széd vé­gén. És tisz­te­let­tel ar­ra kér­tük őt, hogy a jö­vő már­ci­us 15-én ezt az egy mél­tat­lan mon­da­tot se mond­ja el. Ám köz­ben ud­va­ri­a­san be­mu­tat­koz­tunk ne­ki, jól meg­néz­tük őt. Tény­leg szebb, mint Sztá­lin. (Kerényi Im­re, MN, ok­tó­ber 21.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Ró­za né­ni egészs­égi ál­la­po­ta olyan kor­lá­to­zott, hogy én sze­mé­lye­sen so­ha­sem ta­lál­koz­tam ve­le. (Deb­re­ce­ni Víz­mű­vek szó­vi­vő­je, Kos­suth Rá­dió, 16 Óra, ok­tó­ber 25.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”