OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2003. november)
A Hiller oda­állt és el­kezd­te mon­da­ni, mi­u­tán egy ki­csit ma­guk­hoz tér­tek, oda­hív­tak 800 kom­man­dóst. A vo­lán bu­szo­kat le­cse­rél­ték er­re a nap­ra, a busz­ve­ze­tő­ket le­cse­rél­ték. Rend­őrök ve­zet­ték a me­net­rend­sze­rin­ti já­ra­to­kat. A kor­mány an­­nyi­ra félt, hogy azt el nem le­het mon­da­ni. (Csurka Ist­ván, Nap­kel­te, ok­tó­ber 21.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
Gon­dol­juk vé­gig, jó együtt­mű­kö­dés vár­ha­tó-e egy olyan in­téz­mény­ve­ze­tő és a fenn­tar­tó ön­kor­mány­za­ta kö­zött, ahol per van és ha­rag van. Azt hi­szem, ezt a szak­ma sé­rül­né meg, ezt a bí­ró­sá­gi vég­zést nem szán­dé­ko­zunk vég­re­haj­ta­ni. (Sza­bó Kár­oly, Bács-Kiskun Me­gyei Közgyűlés al­el­nö­ke, Du­na Hír­adó, szep­tem­ber 16)

lapzsemle
  (2003. október)
Az élet­tér ki­fe­je­zést mond­hat­ja egy mér­nök vagy bel­ső­épí­tész, de ha egy po­li­ti­kus ma­gyar élet­tér­ről be­szél, ak­kor ott üvölt mö­göt­te az egész ná­ci vir­csaft. (Da­lia Lász­ló fő­szer­kesz­tő ve­zér­cik­ke, Va­sár­nap Reg­gel, 2003. szep­tem­ber 14.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
Csak ma­gán­em­ber­ként na­gyon- na­gyon szi­go­rú­an meg­nő­sü­lök a hol­na­pi na­pon, ami egy na­gyon ko­moly új sza­kaszt nyit az éle­té­ben.
(Gusztos Pé­ter, ATV Más-Nap, szep­tem­ber 12.)

lapzsemle
  (2003. október)
– Mi­lyen sze­zon­ra ké­szül­nek?
– Az el­múlt évad da­rab­ja­it fel­újít­va to­vább játs­­szuk. Az elő­ze­tes mű­sor­terv­hez ké­pest a gye­re­kek­nek be­mu­tat­juk a Hajhó, ha­li­hó cí­mű da­ra­bot. (Sas Jó­zsef, Blikk, szep­tem­ber 16.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
Ez egy ta­golt párt, egy va­ló­sá­gos párt. Na­gyon iz­gal­mas párt, há­ló­zat, nem hi­e­rar­chi­ku­san szer­ve­zett, nem le­het ös­­sze­ha­son­lí­ta­ni a Fi­desszel. (M1 – Es­te, szep­tem­ber 10.)

lapzsemle
  (2003. október)
Va­dai Ág­nes: Sze­ret­nénk el­jut­ni az em­be­rek­hez, mert azt ta­pasz­tal­tuk, hogy a jót azt na­gyon gyor­san el­fe­lej­tik, s fo­lya­ma­to­san em­lé­kez­tet­ni kell őket ar­ra, hogy va­ló­ban el­kez­dő­dött és foly­ta­tó­dik a jó­lé­ti rend­szer­vál­tás. (MR Es­ti Kró­ni­ka, szep­tem­ber 9.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
– El­ha­tá­roz­tam, nem fag­ga­tom a He­ti He­tes­ről, de hát e fél­mon­da­ta is ar­ról ta­nús­ko­dik, hogy ez a szó­ra­koz­ta­tó mű­sor ré­gen túl­nőtt ön­ma­gán, mint­ha minden­nek az al­fá­ja és omegája len­ne, ta­lán a vi­lág te­rem­té­sé­nek el­ső hely­szí­ne is ez a mű­sor le­he­tett. El­árul­ná mi­ért van ez?
– Ezt én is kér­dez­het­ném Ön­től, és ön vá­la­szol­jon rá.
– Fel­tar­tom a ke­zem: meg­old­ha­tat­lan fel­adat elé ál­lít. (Cson­tos Ti­bor in­ter­jú­ja Ve­re­bes Ist­ván­nal, Va­sár­nap Reg­gel, 2003. szep­tem­ber 14.)

lapzsemle
  (2003. október)
Apu ütött, anyu a he­ré­re ment (korridor.hu, 2003. szep­tem­ber 3.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
Az MSZP még a ha­ta­lom­át­adás előtt ide­gen tit­kos­szol­gá­lat­ok ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tot­ta a sa­ját tit­kos­szol­gá­la­ta­it. Ma a Moszad, mint azt Ron Werber ese­te is bi­zo­nyít­ja, min­den­ha­tó az or­szág­ban, és ugyan­ak­kor tel­jes mér­té­kig rejt­ve van. (Csurka Ist­ván, Ma­gyar Fó­rum, szep­tem­ber 18.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”