OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2003. október)
Ké­pe­sek va­gyunk, erő­sek va­gyunk és iga­zunk van… Nem szí­ve­sen mon­dom ki, de na­gyon gya­nús ne­kem, hogy ami a K&H-nál tör­té­nik, va­ló­já­ban ko­ráb­bi pénz­mo­sás cél­ját szol­gál­ta, ami­ért fe­lel­ni kell. (Medgyessy Pé­ter, szep­tem­ber 6.)

   
lapzsemle
  (2003. október)
Ré­gi eu­ró­pai tö­rek­vés az egys­ége­se­dés. Az EU egyéb­ként elég két­ér­tel­mű do­log, egy­részt van egy­faj­ta szo­ci­ál­de­mok­ra­ta vo­nu­la­ta, va­gyis nem hagy­ják éhen dög­le­ni az em­be­re­ket, más­rész­ről vi­szont az EU ál­tal eről­te­tett regionalizmus fa­siz­mus­hoz ve­zet. (TGM az axel.hu-n, 2003. szep­tem­ber 16.)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
A Cor­vin Áru­ház­ba men­tem min­den­fé­le zöld öl­tönyt és mű­bőr ak­ta­tás­kát vá­sá­rol­ni. Azt hit­tem ak­kor, ez a di­va­tos. Cset­let­tem bot­lot­tam, nem is­mer­tem an­nak a vi­lág­nak a kul­tú­rá­ját. (Gyurcsány Fe­renc, He­tek, jú­li­us 18.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A szerslés köz­ben tüzhely föld­gáz­ra szük­sé­ges a ös­­sze­ke­ve­rés­be be­ik­tat­ni csöt és bebistosítani a bistosító csavarval „A” a hely­zet­be me­lyik meg­fe­lel a föld­gáz nyomássa serelés hely­ben tüzhely. Rendezö csa­var „B” a föld­gáz­ra les hölyzetben szereint ilustracio.

lapzsemle
  (2003. augusztus)
Ez most már har­ma­dik éve van, az aszály­kár. Önök­nek sem jó az, ha min­den év­ben va­la­men­­nyit kap­nak. Va­la­mi­lyen ge­ne­rá­lis meg­ol­dás­ra kel­le­ne tö­re­ked­ni, nem? (Berecz An­na, ATV Más-Nap, jú­li­us 17.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen el­vet­ték Szent Ist­ván­tól az Ár­pád-sá­vos lo­bo­gót (Cím a Ma­gyar Fó­rum­ban, jú­li­us 24.)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
Szép as­­szony vagy, min­de­ned van, még­sem le­hetsz boldog / Hogyha ve­lem len­nél, bol­dog le­het­nél (Bódi Gusz­ti da­la, RTL Klub, jú­li­us 18.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
Janikovszky Éva ha­lá­lá­val pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség ér­te a ma­gyar kul­tú­ra köz­tár­sa­sá­gát. Sze­mé­lyi­sé­ge és egész élet­mű­ve a köz­tár­sa­ság igaz esz­mé­jé­nek meg­erő­sí­té­se volt… Hi­á­nyát ta­lán csak a gye­re­kek nem ér­zik majd, a ma és hol­nap leg­ki­sebb ol­va­sói. (Janikovszky Éva fi­á­hoz írt le­vél­rész­let)

lapzsemle
  (2003. augusztus)
A nap­ki­rály egy si­ma, egy for­dí­tott, de köz­ben tel­je­sen hü­lye, nos, ilyent már lát­tunk. Meg­je­le­nik D’Artagnan is, kö­ve­te­li – sze­rin­tem jo­go­san –, hogy szó­lít­sák Charlesnak, Depardieu az, van ne­ki erős két per­ce, meg kell sza­kad­ni a rö­hö­gés­től, a nagy ba­rom ju­ta­lom­já­té­ka: ez is meg­volt már tu­cat­nál több­ször is. (Ma­gyar Na­rancs, jú­li­us 24.)

   
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A kincs­tá­ri szem­lé­let­nek is ér­vé­nye­sül­nie kell. Ez most egy új fel­adat, hogy er­re meg­ol­dást ta­lál­junk. (Keller Lász­ló, ATV Hír­adó, jú­ni­us 16.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”