OFFLINE | intro
vezér
  (2004. július)

   
lapzsemle
  (2004. július)
Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban Horn Gyu­la ne­ve szent! (Nép­sza­bad­ság, Terry Black, jú­ni­us 9.)

lapzsemle
  (2004. július)
Medgyessy Pé­ter: Önök ez alatt az idő alatt is lát­ni fog­ják, hogy épül­nek utak, hogy épül­nek víz­tisz­tí­tó be­ren­de­zé­sek, hogy épül­nek csa­tor­nák, hogy épül­nek új fej­lesz­té­sek, be­ru­há­zá­sok, ami­ből el­he­lyez­ke­dé­si le­he­tő­ség szár­ma­zik. (Kos­suth Reg­ge­li Kró­ni­ka, jú­ni­us 2.)

   
lapzsemle
  (2004. július)
A bi­za­lom­épí­tő in­téz­ke­dé­sek kö­zött el­ha­tá­roz­ták, hogy In­dia és Pa­kisz­tán kül­ügy­mi­nisz­te­rei kö­zött for­ró­dró­tos, ál­lan­dó­an mű­kö­dő te­le­fo­nos kap­cso­la­tot lé­te­sí­te­nek, el­ke­rü­len­dő a nuk­le­á­ris há­bo­rú­hoz ve­ze­tő fél­re­ér­té­se­ket. (Vi­lág­gaz­da­ság, 2004. jú­ni­us 21.)

lapzsemle
  (2004. július)
Friderikusz Sán­dor: Mi­nisz­ter­el­nök úr, bo­csá­nat, Friderikusz Sán­dor va­gyok a stú­di­ó­ból. Jó es­tét kí­vá­nok! Meg­in­dul-e...?
Medgyessy Pé­ter: Ha­lot­tam, ha­lot­tam ri­por­ter urat, hogy itt volt, mert na­gyo­kat li­he­gett a fü­lem­be, úgy­hogy eb­ből kö­vet­ke­ző­en együtt va­gyunk.
Friderikusz Sán­dor: Az nem az én li­he­gé­sem volt!
Medgyessy Pé­ter: Az nem? Ak­kor, tes­sék mon­da­ni! (M1, eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tás jú­ni­us 13.).

   
lapzsemle
  (2004. július)
Baráth Ete­le: Na­gyon jól tud­juk, hogy ha tör­vé­nye­ket csi­ná­lunk, azo­kat a tör­vé­nye­ket is szám­ta­lan­szor meg le­het tör­ni, meg le­het hág­ni a szó csú­nya ér­tel­mé­ben. Úgy­hogy én nem hi­szem, hogy en­nek a meg­ol­dá­sa a tör­vény­ke­zés. (M1 Nap­kel­te, jú­ni­us 4.)

lapzsemle
  (2004. július)
Té­ma: A Pi­lis mint a Föld szí­ve (A Ma­gyar Je­len és a Kárpátia kö­zös est­je)

   
lapzsemle
  (2004. július)
„Hezbollah 1993–2000. A li­ba­no­ni Hezbollah-csoportnak az iz­ra­e­li meg­szál­lás el­len foly­ta­tott har­cá­ról ké­szült pá­rat­lan ama­tőr fel­vé­te­lek­ből és pro­pa­gan­da­fil­mek­ből ve­tít exk­lu­zív ös­­sze­ál­lí­tást a film­klub. Ven­dég: Sayfo Omar, a Ma­gyar De­mok­ra­ta szak­író­ja.” (A Nem­ze­ti Re­ne­szánsz Kul­tu­rá­lis Egyesület filmklubjának aján­ló­ja a Ma­gyar De­mok­ra­ta jú­ni­us 3-iki szá­má­ban.)

lapzsemle
  (2004. július)
Nem le­het egy­szer­re kö­ve­tel­ni, hogy te­mes­sük be a ká­tyú­kat, épít­sünk hi­da­kat, met­rót és egyút­tal csök­kent­sünk adót. (Demsz­ky Gá­bor, HVG, jú­ni­us 3.)

   
lapzsemle
  (2004. július)
Fel­szó­lal: Ko­csis Im­re, a Lel­ki­is­me­ret ’88 Cso­port el­nö­ke, az „új­ra­szám­lá­ló”, (…) Ta­kács And­rás SZMM-elnök, a „Kos­suth té­ri tün­te­tő”, Toroczkai Lász­ló HVIM-elnök, az „As­to­ri­á­nál har­co­ló” (Rész­let a jú­li­us 4-ei Éb­re­dés Nap­ja prog­ram­já­ból)  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”