OFFLINE | intro | lapzsemle
lapzsemle
  (2003. augusztus)
A vá­ros ré­mült bal­ol­da­li ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lői más­fél órán át vi­táz­tak a tes­tü­le­ti ülé­sen azon, mi­ként le­het­sé­ges ez a bor­za­lom, ez az Is­ten­től el­ru­gasz­ko­dott cse­le­ke­det, ho­gyan is mos­ha­tó ös­­sze a vér­adás a po­li­ti­ká­val, plá­ne a fideszes fer­tő­vel, de nem ta­lál­tak til­tó pas­­szust, aka­dályt ké­pe­ző tör­vényt, ren­de­le­tet, amely út­ját áll­ta vol­na a pol­gá­ri kö­rös vér­fo­lyás­nak. Bi­zony, a va­ká­ci­ó­tól üre­sen kon­gó is­ko­la al­kal­mi vér­adó ágya­in fek­vő, hisz­tis és őr­jön­gő pol­gá­ri kö­rö­sök ere­i­ből folyt az A, B, AB és 0-ás vér­cso­por­tú vér, fel­tar­tóz­tat­ha­tat­la­nul. (Zsohár Me­lin­da, MNO, jú­li­us 1.)

   

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”