OFFLINE | intro
lapzsemle
  (2004. június)
Megint jön a Moszad! (Cím a Ma­gyar Vi­lág el­ső ol­da­lán, má­jus 20.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Az eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok bel­po­li­ti­kai tét­je az, hogy fel­ha­tal­maz­zák–e a vá­lasz­tók a ma­gyar li­be­rá­lis pár­tot az adó­csök­ken­tés, a rászorultsági elv ér­vé­nye­sí­té­se, az egész­ség­ügyi és köz­igaz­ga­tá­si re­form to­váb­bi kép­vi­se­le­té­re – mond­ta Kuncze Gá­bor a párt szék­há­zá­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. (szdsz.hu, jú­ni­us 1.)

lapzsemle
  (2004. június)
Nyo­masd a fa­reszt, mi vi­rít­juk a pó­lót! (Levi's reklámposzter az Auchan far­mer­üz­le­té­ben)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Ba­ko­nyi Ti­bor fő­pol­gár­mes­ter-he­lyet­tes, az Or­szág­gyű­lés If­jú­sá­gi és Sport­bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke „Ho­gyan le­het Bu­da­pest a ló­ver­seny­zés kö­zép-eu­ró­pai köz­pont­ja?” cím­mel be­szé­det mond A ló, mint a vi­dék­fej­lesz­tés mo­tor­ja el­ne­ve­zé­sű I. par­la­men­ti szak­mai kon­fe­ren­ci­án. (budapest.hu, ese­mény­nap­tár, má­jus 3.)

lapzsemle
  (2004. június)
Horn hos­­sza­san vá­dol­ta az el­len­zé­ket, amely sze­rin­te a 2002-es vá­lasz­tá­sok után „pa­nel­pat­ká­nyok­nak” ne­vez­te a kül­vá­ro­si sza­va­zó­kat. Horn sze­rint ne­kik fo­gal­muk sincs az eu­ró­pai stí­lus­ról. El­mond­ta: nem sze­re­ti az el­len­zé­ket, csak a szo­ci­a­lis­ták kép­vi­se­lik a de­mok­rá­ci­át és a sza­bad­sá­got. El­mond­ta azt is: nagy­ra ér­té­ke­li az irán­ta meg­nyil­vá­nu­ló sze­re­te­tet, fő­leg az idős nők ré­szé­ről. (Ma­gyar Nem­zet, má­jus 15.)

   
lapzsemle
  (2004. június)
Egyáltalán nem keltett visszhangot Brüsszelben a Medgyessy Gergely és Baráth Gergely nevével fémjelzett TGG and Partners Kft. körüli magyarországi vihar. (Népszava, május 29.)

napló
  (2004. június)
Más fér­fi­nak mit ös­­sze kel­le­ne szer­vez­ked­nie, ha­zu­doz­nia, ha­zar­dí­roz­nia, míg an­­nyi pénz­re tesz szert, hogy öt nő közt éb­red­jen. Ve­lem több­nyi­re meg­tör­té­nik reg­ge­len­te: lá­nya­im ke­reszt­be-ka­sul mász­kál­nak pap­la­no­mon, és ös­­sze-vis­­sza ölel­get­nek. Jó kis ada­lék Zsámbék-city kor­társ nép­lel­ké­nek is­me­re­té­hez: egyik barátnénk évek óta kéz­mű­ves ját­szó­há­zat szer­vez a Mű­ve­lő­dé­si Ház­ban, s mint­hogy a té­vé Fő­tér cí­mű mű­so­ra ki­es fa­lunk­ról csi­nál össze­ál­lí­tást, őt is meg­kér­ték, hív­ja ös­­sze a gye­re­ke­ket, hadd ve­gyék fel azt is.

   
a hónap nyertese
  (2004. június)
Sok, mon­da­ná édes­apám – re­zo­nál ben­nünk az el­múlt évek egyik leg­ki­vá­lóbb csa­lád­re­gé­nyé­nek kulcs­mon­da­ta, ami­kor néz­zük az árokbetetemésről meg­fe­led­ke­ző kor­mány­főt, mi­köz­ben vö­rös­lő fej­jel ha­zu­go­zik az Or­szág Há­zá­ban.

a hónap vesztese
  (2004. június)
Miután az Al­kot­mány­bí­ró­ság az el­múlt idő­ben más­sal sem fog­lal­ko­zik, csak két kéz­zel gyö­mö­szö­li a ku­ká­ba min­den idők leg­eu­ró­pa­ibb, leg­de­mok­ra­ti­ku­sabb és legszakértőbb kor­má­nyá­nak tör­vény­ja­vas­la­ta­it, itt az ide­je meg­kér­dez­ni, hogy Bárándy Pé­ter vé­gül is mi­ért me­resz­ti a me­resz­te­ni­va­ló­ját a bár­sony­szék­ben?

   
"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. június)
Nem még tud­juk, hogy mi lesz az ered­mé­nye dol­go­zó né­pünk erőt mu­ta­tó, vi­dám fel­vo­nu­lá­sá­nak jú­ni­us 13-án az eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon, csak an­nak örü­lünk, hogy Ko­vács Lász­ló az el­múlt hó­nap­ban kö­zöl­te ve­lünk, hogy sok min­den más mel­lett a rend­szer­vál­tást is az MSZP-nek kö­szön­het­jük, hi­szen akár kö­zénk is lö­vet­het­tek vol­na.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”