OFFLINE | intro
a hónap nyertese
  (2004. május)
Tipikus 168 Órás in­ter­jú­ban vall éle­té­ről és mun­kás­ság­ról a Job­bik­ba át­lé­pett volt fideszes hon­atya. „Kis­sé rosszal­lot­tam is, ami­kor a Fi­desz po­li­ti­ku­sai pro­vo­kál­ták a moz­ga­lom ve­ze­tő­it” – nyi­lat­koz­za K. A., be­vil­lan a nem­zet Ko­vács Dá­vid­ját rend­sze­re­sen el­gán­cso­ló Rogán An­tal ké­pe, mint­egy.

   
a hónap vesztese
  (2004. május)
Mintha a MÚOSZ él­ve­zet­tel nyom­ná vis­­sza sa­ját fe­jét a láb­víz­be: meg­vá­laszt­ják el­nök­nek a Nép­sza­bad­ság élé­ről kisuppantott Eöt­vös „bednyúz” Pál urat, majd Halák Lász­ló böf­fent egy jó­ízűt.

"a szerkesztő azt üzente"
  (2004. május)
Uniós csat­la­ko­zá­sunk és a mun­ka ün­ne­pe tisz­te­le­té­re vi­rág­ba öl­töz­tet­tük szí­vün­ket, fel­sö­pör­tük a szer­kesz­tő­ség előt­ti jár­dát, el­küld­tük ko­pog­ta­tó­cé­du­lá­in­kat a ha­la­dó de­mok­ra­ti­kus erők­nek. Ez nem elég, ezért úgy dön­töt­tünk: ma­ra­dan­dóbb mó­don tisz­tel­günk az­előtt, hogy né­hány évig még nem vál­lal­ha­tunk sza­ba­don mun­kát ha­tá­ra­ink­tól Nyu­gat­ra.

   

  (2004. április)
Már csak né­há­nyat kell alud­ni és ün­ne­pel­het­jük, hogy uni­ós pol­gá­rok let­tünk, vagy ép­pen si­rat­hat­juk Ma­gyar­or­szág füg­get­len­sé­gét, eset­leg kö­zöm­bö­sen vál­lat von­ha­tunk – ki­nek me­lyik meg­ol­dás áll kö­ze­lebb a szí­vé­hez. EU-csatlakozásunk nem je­lent ugyan a rend­szer­vál­toz­ta­tás­hoz ha­son­lít­ha­tó pa­ra­dig­ma­vál­tást min­den­nap­ja­ink­ban, de nem is hagy­ja érin­tet­le­nül éle­tün­ket.

lapzsemle
  (2004. április)
„A tö­kö­li re­pü­lő­tér leg­na­gyobb ér­té­ke a hat­van mé­ter szé­les, két­ezer-öt­száz ki­lo­mé­ter hos­­szú ki­fu­tó­pá­lya” – mond­ta az In­dex­nek Talabos Gá­bor, a lé­te­sít­ményt az ÁPV Rt.-től bér­lő Master Sky Szol­gál­ta­tó Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.” (Index.hu, már­ci­us 29.)

   
lapzsemle
  (2004. április)
A ver­seny még há­rom hé­tig tart, min­den hé­ten be­mu­tat­juk a győz­tes­nek ítélt ver­met áb­rá­zo­ló fo­tót, vé­gül pe­dig a tel­jes do­ku­men­tá­ci­ó­ból ki­vá­laszt­va a le­ges­leg­pom­pá­sab­bat. A he­ti nyer­te­se­ket és a pá­lyá­zat győz­te­sét meg­aján­dé­koz­zuk, re­mél­ve, hogy ilyen­jük még nincs ott­hon vagy nyolc. (Nép­sza­bad­ság, A hó­nap ká­tyú­ja, már­ci­us 20.)

lapzsemle
  (2004. április)
…sajnálom, mert min­den ilyen klub ren­dez­vény­re, ha most nem úgy ala­kul, ahogy ala­kult, hogy a tit­kár­nőm gye­re­két el­vit­ték kór­ház­ba, ak­kor itt eze­ket a ki­ad­vá­nyo­kat fel is tud­tam vol­na mu­tat­ni. Ne­kem nem ju­tott eszem­be, meg nem ju­tott időm rá, hogy két zsák­kal be­te­gyek, bár tu­laj­don­kép­pen a zsá­kos mi­nisz­ter ál­ta­lá­ban na­gyobb, mert ugye a mi­nisz­te­re­ket bo­hóc­nak tart­ják, te­hát ezért ez ki­fe­je­zet­ten jó be­nyo­mást kel­tett vol­na, hogy zsák­ból osz­to­ga­tom az uni­ót. (Csil­lag Ist­ván a Kis­pes­ti Li­be­rá­lis Klub ren­dez­vé­nyén, már­ci­us 1.)

   
lapzsemle
  (2004. április)
Ami­kor meg­kér­dez­ték, fo­gyasz­tott-e al­ko­holt, azt vá­la­szol­ta, hogy két po­hár bort ivott, a szag mi­att pe­dig cu­kor­be­teg­sé­gé­re hi­vat­ko­zott. A gép pa­rancs­no­ka ez­után ar­ra hi­vat­koz­va szál­lí­tat­ta le a köl­tőt, hogy in­for­má­ci­ó­ja sze­rint az utas je­len­lé­te koc­ká­za­tot je­lent. Döbrentei egé­szen más­ként em­lék­szik az eset­re. A Ma­gyar Rá­di­ó­nak el­mond­ta: elő­ző es­te az al­ter­na­tív Kos­suth-díj át­vé­te­le után kö­lyök­pezs­gő­vel koc­cin­tott. Mint fo­gal­ma­zott, ezt vé­let­le­nül fél Ma­gyar­or­szág lát­ta, és jó­kat rö­hö­gött. Va­ló­ban sze­re­tett vol­na tíz pél­dány Ma­gyar Nem­ze­tet ven­ni. Ami­kor ki­de­rült, hogy a stand­nál nincs, ő csak an­­nyit kö­zölt az el­adó­val, hogy ezt kü­lö­nös­nek tart­ja. (Inform-Data lap­szem­le, márc. 16.)

lapzsemle
  (2004. április)
Anettkának ele­ge lett a sér­te­ge­té­sek­ből. Egyéb­ként is, egy űr­ha­jós je­lölt nem en­ged­he­ti meg ma­gá­nak, hogy le­kur­váz­zák. (Ful­lánk, már­ci­u­si szám)

   
lapzsemle
  (2004. április)
Mi­u­tán ki­vo­nul­nak a köz­jo­gi mél­tó­sá­gok, a fú­vós­ze­ne­kar és a Nem­ze­ti Lo­vas Dísz­egy­ség, meg­in­dul a kö­zön­ség és ko­mó­to­san áram­lik a Nem­ze­ti Mú­ze­um fe­lé. A kor­mány­fő be­szé­de, úgy tű­nik, nem hi­ány­zik a nép­nek; jo­gos, ki­nek kell a fé­ken tar­tott in­du­la­tok to­já­sos hab­zá­sa? (Nagy Vik­tó­ria, ma.hu, már­ci­us 16.)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”