OFFLINE | intro
a hónap nyertese
  (2003. december)
Bár so­ká­ig úgy tűnt, hogy Medgyessy Pé­ter ut­ca­hos­­szal meg­nye­ri ezt a hó­na­pot, hi­szen nem gya­ko­ri, hogy egy mi­nisz­ter­el­nök nem­csak, hogy büsz­ke ar­ra, hogy fel­mo­só­rongy­nak hasz­nál­ják, ha­nem még be is vi­ze­zi ma­gát a ta­ka­rí­tás előtt – a Putyin el­nök láb­hoz ren­de­lő uká­zát bol­dog ra­gyo­gás­sal új­sá­go­ló Medgyessy Pé­ter biz­ton szá­mít­ha­tott ar­ra, hogy meg­ta­lált lel­ki bé­ké­je okán meg­nye­ri ná­lunk a hó­na­pot.

   
a hónap vesztese
  (2003. december)
Lej­tőn a mi­nisz­ter – vic­ce­lőd­het­nénk a mi­nisz­ter úr száz­mil­li­ós kuny­hó­já­nak helyt adó ut­ca ne­vé­vel. Nem tesszük, mert tá­vol áll tő­lünk a ka­ján­ko­dás, meg kü­lön­ben is, min­den­ki olyan ház­ban la­kik, ami­lyen­ben jól esik.

"a szerkesztő azt üzente"
  (2003. december)
Jö­vőre az ered­mé­nyek meg­vé­désé­nek és az épít­ke­zés ideje jön el – mond­ták egy ki­csit bi­zony­ta­lan te­kin­tet­tel rögdemokratáink, amint egy pil­la­nat­ra el­hal­kult a til­ta­ko­zó gaz­dák, szak­szer­ve­ze­tek, ön­kor­mány­zat­ok, el­len­zé­ki pár­tok kó­ru­sa.

   

  (2003. november)
„Mi lesz itt?” – kér­dez­get­ték pla­ká­to­kon or­szág­szer­te 1990 őszén, az el­ső ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tá­sok kam­pá­nyá­ban az ak­kor még nem a kispártiság komp­le­xu­sá­tól szen­ve­dő sza­bad de­mok­ra­ták. Nem ké­sett az MDF ma­ga­biz­tos vá­la­sza sem: „Mi le­szünk itt” – hir­det­ték az el­len­pla­ká­tok, az­tán mégis simán el­buk­ták az őszi választást.

lapzsemle
  (2003. november)
Ha a mű­so­ro­dat hall­ga­tom, olyan ki­egyen­sú­lyo­zott vagy ben­ne. Szó­val olyan, mint­ha két em­ber len­ne, tény­leg. Len­ne egy író és len­ne a rá­di­ós mű­sor­ve­ze­tő. Pont úgy fény­lik a han­god, egy perc­re sem esel ki a sze­re­ped­ből. Ho­gyan csi­ná­lod ezt? (Friderikusz, A szó­lás sza­bad­sá­ga, ok­tó­ber 5.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Azt sze­ret­ném meg­kér­dez­ni, ha ön­nek van egy gye­rek­ko­ri mac­kó­ja és én azt mon­da­nám, hogy most meg­ve­szem – ugye nem ar­ról van szó, hogy ön meg­hir­det­te ezt a mac­kó­ját. Ar­ról van szó, hogy ne­kem ér­de­kem­ben áll, az adó­fi­ze­tők­nek meg az út­hasz­ná­lók ér­de­ké­ben áll le­vin­ni a mac­kó meg­te­kin­té­sé­nek az árát. Ön­nek egy­re töb­bet ér nyil­ván ez a mac­kó a kel­le­mes em­lé­ke­in túl, meg hogy eb­be a szü­lei be­ru­ház­tak. (Csil­lag Ist­ván, ATV ok­tó­ber 22.)

lapzsemle
  (2003. november)
Gecse La­jos Va­gyon­vé­del­mi Ka­ma­ra Tol­na Me­gyei el­nö­ke Pécs (Friderikusz, A szó­lás sza­bad­sá­ga, ok­tó­ber 19.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Le­fek­vés előtt én is szá­mol­ni kezd­tem, de nem idő­mé­rő edzés­ben, ke­rék­cse­ré­ben vagy fel­ve­ze­tő kör­ben gon­dol­kod­tam, ha­nem gye­rek­kór­ház­ban, ro­ham­ko­csi­ban és lé­le­gez­te­tő gép­ben. Mert sze­rin­tem, ha már ös­­sze­fo­gunk mi, ma­gya­rok (ilyen­re még nem volt pél­da), ak­kor in­kább ilyen té­ren kel­le­ne ta­po­ga­tóz­ni. (Mai Nap, ok­tó­ber 17.)

lapzsemle
  (2003. november)
A Vi­dám Va­sár­nap szer­kesz­tő­ség­ébe vár­juk a he­lyes meg­fej­té­se­ket. A nem he­lyes meg­fej­té­se­ket is öröm­mel vár­juk. (ATV, Né­meth Sán­dor, ok­tó­ber 26.)

   
lapzsemle
  (2003. november)
Ingatlanpiac/ér­ték­csök­ken­tő té­nye­zők:
– „Ké­tes eg­zisz­ten­ci­á­jú csa­lá­dok” nagy szá­ma a kör­nyé­ken, vagy a köz­vet­len szom­széd­ság­ban. (Profiterol, füg­get­len gaz­da­sá­gi fo­lyó­irat, II/5. szám)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”