OFFLINE | intro
"a szerkesztő azt üzente"
  (2003. augusztus)
El­ké­pesz­tő­en rossz gaz­da­sá­gi mu­ta­tók, nö­vek­vő mun­ka­nél­kü­li­ség, gaz­da­ság­élén­kí­tő in­téz­ke­dé­sek he­lyett össze­füg­gés­te­len szö­ve­ge­lé­sek a Gyer­mek­ről, a túl so­kat köl­tő elő­ző kor­mány­ról és Ko­vács Lász­ló ka­riz­má­ja, aho­gyan kész­sé­ge­sen be­vi­ze­zi ma­gát, ké­szül­ve a fel­mo­só­rongy sze­re­pé­re Po­zsony­ban és Bu­ka­rest­ben.

   

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”