OFFLINE | puncs | arc
arc
  (2003. október)
Budapesten, a Rá­day ut­cá­ban la­kik egy ka­mé­le­on. A kör­nyék ked­ven­ce, egyéb­ként. Meg le­het ke­res­ni: ak­vá­ri­u­má­nak egyik fa­la egyút­tal egy sza­tócs­bolt ki­ra­ka­ta. Nyi­tott a vi­lág­ra – mi mást te­het­ne, bol­dog-bol­dog­ta­lan be­lát a ma­gán­szfé­rá­já­ba, a közgáz-kollegisták kü­lön­fé­le ne­ve­ken szó­lon­gat­ják, a kör­nyék la­kói is be­fo­gad­ták szé­pen. Meg-meg­áll­nak a sé­tá­lók, be­néz­nek, na va­jon mit csi­nál, me­lyik ágon fek­szik-áll, pis­log. Gya­ní­tom, ész­re­vet­ték már né­há­nyan a dol­got. Őkel­me öreg­szik. Nincs túl jó passz­ban, alig-alig vált­ja a szí­nét – már egy hu­szon­négy da­ra­bos Gioconda-krétakészletbe se hal­na be­le.

   
arc
  (2003. szeptember)
Él Zug­ló­ban egy nagy csa­lád. Akik a he­lyi köz­élet­ben mo­zog­nak, jól is­me­rik a csa­lád fe­jét, Gyügyei At­ti­lát. A zug­lói ön­kor­mány­za­ti kép­vi­se­lő, csa­lád­vé­del­mi ta­nács­nok a fő­vá­ros­nál hi­va­tá­sos ne­ve­lő­szü­lő­ket ok­tat, és ma­ga is hi­va­tá­sos ne­ve­lő­szü­lő – 3 sa­ját és 6 ne­velt gye­rek ap­ja. Ez­zel az ar­cá­val szin­te min­den­ki, aki ügyes-ba­jos szo­ci­á­lis és csa­lád­vé­del­mi prob­lé­má­já­val for­dul hoz­zá töb­bé-ke­vés­bé tisz­tá­ban van. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a 70-es, 80-as évek­ben — egy ta­lál­má­nyá­nak kö­szön­he­tő­en – nem mint pél­dás csa­lád­apa ke­rült né­hány ka­to­nai tit­kos­szol­gá­lat ér­dek­lő­dé­si kö­ré­be.

arc
  (2003. augusztus)
Vegyük alapnak a liberalizmust. Vegyük, mert annak alapértelmezésével nincs baj. Hogy nekünk az jutott belőle, ami jutott, azért max. reklamálhatunk. Liberálisnak vélt, de igazából erőpozícióból, a tusnádfürdői koncertszínpad mikrofonjának végéről Lovasi „Bandi a hegyről” András a következő szólamot intézte a néphez: „A leszakadt országrész-nyalást a többi zenekarra bízzuk. Mi a magyar vagyok és turista feliratú pólót kedveljük inkább…” Hol sérül a liberalizmus? De jure nem sérül. Elmondta a véleményét, aztán elhúzott haza az övéihez, a liberalizmusnak nem kutyája, nem macskája, hogy a (szabadon nyilvánított) vélemény sért-e másokat.

   


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”