OFFLINE | Ifj. Bertényi Iván

  (2005. január)
Me­lyik ma­gyar­or­szá­gi or­szág­gyű­lé­si vá­lasz­tás hoz­ta a leg­meg­le­pőbb ered­ményt az el­múlt száz év­ben? Nos, bár­mi­re is gon­dolt a ked­ves ol­va­só, a he­lyes vá­lasz: az 1905-ös. Ép­pen száz esz­ten­de­je, 1905. ja­nu­ár 26-án kez­dőd­tek meg az elő­re­ho­zott par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok, me­lye­ken a har­minc éve (!) kor­mány­zó Sza­bad­el­vű Párt el­ve­szí­tet­te több­sé­gét.

   

  (2004. június)
Ki­lenc­ven év­vel ez­előtt, 1914. jú­ni­us 28-án dél­előtt 11 óra után pár perc­cel a sza­ra­je­vói Appel-rakpart és a Fe­renc Jó­zsef ut­ca sar­kán Gavrilo Princip több­ször egy­más után meg­húz­ta re­vol­ve­re ra­va­szát. A lö­vé­sek ha­lá­lo­san meg­se­be­sí­tet­ték Fe­renc Fer­di­nánd fő­her­ce­get, az Oszt­rák-Ma­gyar Mo­nar­chia trón­örö­kös­ét és fe­le­sé­gét.Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”