OFFLINE | Salgói Ernő

  (2005. február)
Ta­valy négy­szer is elő­for­dult, hogy egy-egy na­pig nem vál­lalt terhességmegszakítást né­hány ha­zai kór­ház nő­gyógy­ásza­ti osz­tá­lya. (…) Kezd­jük az­zal, hogy a ren­del­ke­zés sér­ti a nők ön­ren­del­ke­zés­ét, tör­vény előt­ti egyen­lő­sé­gü­ket, az or­vo­si szol­gál­ta­tá­sok­hoz va­ló egyen­lő hoz­zá­fé­rés jo­gát. (…) Sze­rin­tem dur­ván sé­rül az egy­ház és ál­lam szét­vá­lasz­tá­sá­nak, az ál­lam vi­lág­né­ze­ti sem­le­ges­sé­gé­nek félt­ve őr­zött sza­bá­lya is. (HVG, Vad­ker­ti Má­ria, 2005. ja­nu­ár 8.)

   

  (2004. november)
Bá­lint barátodék ki­csit túl­pö­rög­tek – mon­dom az egye­tem fo­lyo­só­ján az SZDSZ-ak­ti­vis­ta vol­tát nyíl­tan és büsz­kén vál­la­ló kol­le­gá­nak. – Ol­vas­tad az új li­be­rá­lis eftévé-tervezetet? A kol­lé­ga er­re sír­va fa­kad, egy teszkós nej­lon­zacs­kót húz a fe­jé­re, s be­me­ne­kül a fű­tet­len sze­mi­ná­ri­u­mi te­rem­be, hogy ott szé­gyell­je ma­gát. Min­den oka meg­van rá.


  (2004. szeptember)
Hja, kérem a kínaiak, azok
kínaiak – mondta igen felkészülten egyik sportriporterünk egy ázsiai olimpikon váratlan győzelme után, s ezzel nehéz is lenne vitatkozni. Ráadásul, ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a kínaiak már a spájzban vannak. Éppen ezért érdemes tüzetesebben megnézni a kínai kolónia történtét és jellegzetességeit.

   

  (2004. június)
Be­visz­lek a bon­tó­ba, és so­ha, de so­ha töb­bé nem ülök Škodába! – üvöl­töt­tük 120L-esünknek, ami­kor az ép­pen a reg­ge­li csúcs ide­jén dög­lött le az Er­zsé­bet–híd kö­ze­pén, füst­fel­hő­ket ere­get­ve ma­gá­ból.Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”