OFFLINE | Sz.B.
kultúra
  (2006. október)
Alig fél év alatt 1956 mítoszának klasszikusává vált Csics Gyula forradalmi naplója. A gyönyörű kiállítású könyv önmagában is bejárta volna ezt az utat – ám a napvilágra kerülés története külön érdekes. Érdekes? Lenyűgöző.

   

  (2005. február)
Ne­héz is vol­na de­fi­ni­ál­ni egy, két, há­rom szó­val. Vál­lal­ko­zó, könyv­ki­adó, lap­ki­adó, fő­szer­kesz­tő. Köl­tő, me­cé­nás. El­ván­do­rolt és vis­­sza­tért ma­gyar. Em­ber, aki ten­ni akar, a Kár­pát-me­den­ce ta­lán leg­gyor­sab­ban el­ma­gyar­ta­la­no­dó tá­ján – Dél-Er­dély­ben.


  (2005. január)
A le­kö­szö­nő L. Si­mon Lász­ló után egy vér­be­li el­mé­le­ti em­ber, Bednanics Gá­bor lett a Fi­a­tal Írók Szö­vet­sé­gé­nek el­nö­ke. Kér­dés, hogy egy len­dü­let­ben lé­vő író­szer­ve­zet mi­re ké­pes ab­ban az idő­ben, ami­kor a kul­tú­ra­fi­nan­szí­ro­zás költ­ség­ve­té­si for­rá­sai lát­vá­nyo­san apad­nak. Az el­múlt és a kö­vet­ke­ző évek­ről be­szél­get­tünk a fris­sen meg­vá­lasz­tott el­nök­kel.

   

  (2004. augusztus)
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú óta nem szü­le­tett olyan ke­vés gyer­mek Ma­gyar­or­szá­gon, mint az idei első ne­gyed­év­ben. A megdöbbentő adat mel­lett-mö­gött ott áll a há­zas­ság­kö­té­sek szá­má­nak szin­tén drá­mai ala­ku­lá­sa, emel­lett-mö­gött pe­dig az új trend: a szing­li-lét.Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”