OFFLINE | G.M.

  (2006. április)
2002 tavaszán, már jövendő külügyminiszterként, Kovács László egyszerre ígért folyamatosságot és hangsúly-, illetve stílusváltozást a magyar külpolitikában. Az előbbit abban, hogy a fő célok nem változnak: továbbra is a szomszédokkal való viszony erősítése, az ezekben az országokban élő magyar közösségek helyzetének javítása, és az Európai Unióhoz való csatlakozással az integráció kiteljesítése az a nagy hármas, ami meghatározza a magyar külpolitikát.

   

  (2006. február)
George W. Bush adminisztrációjának kezdettől fogva fő törekvése volt, hogy a Perzsa-öböl olajmezőit, illetve Izrael biztonságát megfelelően garantálja. Úgy vélték, hogy Irak és Irán az a két állam, amely leginkább képes fenyegetni a két alapvetést. Bush 2002-ben a gonosz tengelyéhez sorolta mindkét országot, a kisebb kihívást jelentő Irakot 2003-ban megtámadták, de Irán körül eddig viszonylagos csend volt.


  (2005. április)
Az év­szá­mot bi­zony min­den­ki is­me­ri. Mind­annyi­an vol­tunk már­ci­us 15-i ün­nep­sé­gen, van va­la­mi ha­lo­vány em­lé­künk a tör­té­ne­lem­órák­ról, és kö­ze­li kí­nos em­lék­ként eszünk­be jut­hat még Gyurcsány és a füt­­työs fi­úk kop­ro­duk­ci­ós ün­nep-pa­ró­di­á­ja is.

   

  (2004. augusztus)
Bár­mit is gon­do­lunk az el­múlt he­tek, hó­na­pok ese­mé­nyei lát­tán, dé­len a hely­zet vol­ta­kép­pen vál­to­zat­lan. Rossz az 1920-ban, majd 1947-ben Ju­go­szlá­vi­á­hoz ke­rült te­rü­le­te­ken ma­gyar­nak len­ni, de rossz volt ma­gyar­nak len­ni 5 éve, 10 éve, 50 éve is.


  (2004. április)
Ha poénkodni akar­nánk a ma­gyar ex­pe­dí­ci­ós had­erő kon­cep­ci­ó­ján, ak­kor azt mon­da­nánk: Bor­neó és Ce­le­besz, ma­gyar volt és ma­gyar lesz! De a téma komolysága megköveteli tőlünk is, hogy mellőzzük a kocsmaasztal mellett nagyiparban űzött birodalmi koncepció-szövögetést, ve­gyük hát kor­rekt­re a fi­gu­rát.

   
külpolitika
  (2004. március)
„Nem te­szünk kü­lönb­sé­get akö­zött, hogy va­la­ki el­kö­vet­te a ter­ro­ris­ta ak­ci­ót vagy tá­mo­ga­tást nyúj­tott eh­hez” – mond­ta Bush el­nök szep­tem­ber 11-e után, és ha­ma­ro­san vi­lá­gos­sá vált, hogy Szad­dam­ra gon­dol, aki­ről kor­mány­za­ti su­gal­lat­ra egész Ame­ri­ka el­hit­te, hogy kö­ze van az Al Kaida me­rény­lő­i­hez. Tony Blair eköz­ben az ira­ki ve­gyi fegy­ve­rek 45 per­cen be­lü­li be­vet­he­tő­sé­gé­vel pró­bál­ta meg­nyer­ni a vo­na­ko­dó brit köz­vé­le­ményt a há­bo­rú­nak.

külpolitika
  (2004. január)
A pil­la­nat­nyi­lag el­akadt eu­ró­pai al­kot­má­nyo­zá­si fo­lya­mat ap­ro­pó­ján a ki­bő­vü­lő unió bel­ső erő­vi­szo­nya­it ve­szi gór­cső alá a Bu­da­pest Analyses „vir­tu­á­lis” ku­ta­tó­köz­pont legfrissebb elem­zé­se. En­ge­dé­lyük­kel kö­zöl­jük most a ta­nul­mány rö­vi­dí­tett vál­to­za­tát, amely tel­jes ter­je­del­mé­ben a www.budapestanalyses.hu weboldalon ol­vas­ha­tó.

   
külpolitika
  (2003. december)
Ter­ro­riz­mus el­le­ni há­bo­rú, Af­ga­nisz­tán, Irak. Ame­ri­kai in­terp­re­tá­ci­ó­ban há­rom győ­ze­lem. Tény­kér­dés, hogy az al-Kaida szá­mos tag­ját meg­öl­ték vagy őri­zet­be vet­ték, el­sö­pör­ték a tálibokat, Szad­dam Huszein rend­sze­rét pe­dig há­rom hét alatt meg­buk­tat­ták. A lé­nyeg azon­ban ame­ri­kai szem­pont­ból sem ez, ha­nem az, hogy si­ke­rült-e nö­vel­ni az USA és a vi­lág biz­ton­sá­gát. Ilyen ér­te­lem­ben pe­dig mind­há­rom had­szín­tér ko­moly bu­kás­nak te­kint­he­tő.Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”