OFFLINE | intro | a hónap nyertese
Láng Holding
(2004. december)

Egy évi 3-400 mil­li­ós nye­re­sé­get ter­me­lő, pi­ac­ve­ze­tő ál­la­mi vál­la­lat 70%-ának meg­vá­sár­lá­sa igen­csak koc­ká­za­tos ügy­let, a ve­vő­nek ré­sen kell len­ni, ha nem akar buk­ni a biz­ni­szen. Sze­ren­csé­re a Nem­ze­ti Tan­könyv­ki­adó Rt. ese­té­ben a kor­mány­zat, pon­to­sab­ban az ÁPV Rt. rend­kí­vül elő­zé­keny el­adó­nak bi­zo­nyult: a Láng Hol­ding úgy jut­ha­tott a ki­adó irá­nyí­tá­sát biz­to­sí­tó tu­laj­do­ni há­nyad­hoz, hogy több ver­seny­tár­sa is ma­ga­sabb aján­la­tot tett ná­la – akadt, aki kö­zel egy­mil­li­árd fo­rint­tal, ami lélegeztetőgépben, vagy gyer­mek­ét­kez­te­tés­ben szá­mol­va sem ke­vés. Meg­nyug­ta­tó, hogy az sem je­len­tett sem­mi­fé­le hát­rányt a Láng Hol­ding szá­má­ra, hogy ve­ze­tő­je ko­ráb­ban a mi­nisz­ter­el­nök­kel bo­nyo­lí­tott je­len­tős­nek mond­ha­tó ügy­le­te­ket. A Nem­ze­ti Tan­könyv­ki­adó új tu­laj­do­no­sa nyil­ván nagy hang­súlyt fek­tet majd rá, hogy a ta­nu­ló­if­jú­ság ol­vas­má­nya­i­ból kel­lő­kép­pen meg­is­mer­hes­se a Gyurcsány Fe­renc ál­tal an­­nyit em­le­ge­tett sza­bad és igaz­sá­gos Ma­gyar­or­szá­got.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2004. december (1434 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _ (2004. -1. 2-. 31: 1)privatizáció  

Remélem azért egyszer csak lesz egy olyan magyar kormány amelyik felülvizsgálja a privatizációkat ésha mást nem is tesz de legalább erkölcsilegelitéli azt. Különös tekintettel a jobboldali kormányok gyanús privatizációira, mert hogy az exkommunista kormányok lophatnak az természetes, azt nem kell vizsgálni...
Elitélni sem, legfelejebb azokat akik rájuk szavaztak ( vagy úgy számolták össze hogy ök nyertek)...

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”