OFFLINE | polgfilter | Oli bácsi megmongya a frankót
Az MDF-ről
(2004. december)
Az em­ber éle­te nem fel­tét­le­nül szün­te­len for­du­lat. Ez itt egy la­pos tör­té­net. Já­runk pol­gá­ri kör­be, mert nem hi­szünk ab­ban, hogy a pol­gá­ri kö­rök­ben csak hü­lyék len­né­nek.

Mi ro­kon­szen­ves ta­nár­em­be­re­ket, or­vo­so­kat, ku­ta­tó­kat, ügy­vé­de­ket, vál­lal­ko­zó­kat és üveg­mű­vé­sze­ket is­mer­tünk meg. Ha­von­ta össze­jön­nek a né­pek egy iga­zi pol­gá­ri la­kás­ban, iga­zi köny­vek kö­zött, iga­zi té­mák­ról be­szél­get­ni és ha­tal­ma­sa­kat és jó­kat en­ni (man­du­lás-hagy­más puly­ka­pás­té­tom, fű­sze­res pá­rolt gom­ba, vö­rös­bo­ros-tej­szí­nes kör­te kardamonnal, ez volt a múlt­kor, saj­nos ne­künk ép­pen ke­mé­nyí­tő­nap volt) és jó bo­ro­kat meg zubrowkát in­ni. Nem ál­lunk el hi­dat, nem a su­mér–ma­gyar ro­kon­ság a té­ma, nem az arat­ja a leg­na­gyobb si­kert, aki a leg­több nyá­lat frö­csög­ve tud­ja ki­mon­da­ni azt a… szót, hogy Nyakó Ist­ván – bár ezt le­het, hogy be ké­ne ve­zet­ni. A múlt­kor egy ren­des, szo­mo­rú, ki­zárt emdéefes volt a ven­dég, és nem is az volt az ér­de­kes, amit mon­dott. Nem de­rült ki sem­mi ko­moly, csak az, hogy nem volt itt ös­­sze­es­kü­vés meg fideszes ár­mány egy csepp se. Vár­he­gyi At­ti­la va­ló­szí­nű­leg azért ült le Lezsák Sán­dor asz­ta­lá­hoz ama bu­da­pes­ti ká­vé­ház­ban, hogy meg­kér­dez­ze: tesz­nek-e fok­hagy­mát a zónabrassóiba, mert ak­kor ő is kér. Ez az igaz­ság, hi­á­ba sze­ret­nénk más­képp. Ked­ves, jószándékú, tö­ket­len ma­gyar em­be­rek vol­tak a lá­za­dók, a Fó­rum kép­vi­se­lői. És ahogy hall­gat­juk ezt a szo­mo­rú, ren­des em­bert, szép las­san érez­zük, hogy el­múlt va­la­mi. Most vég­re utol­ért ben­nün­ket a kor: in­nen­től fog­va há­lát ad­ha­tunk min­den fáj­da­lom­men­tes reg­ge­lért, le­ülünk, ha meg­köt­jük a ci­pőn­ket, egye­sé­vel szed­jük a lép­cső­ket: ez az a nap, amely a Ta­tár­pusz­ta Drogo had­na­gyát is meg­vál­toz­tat­ta. S az is biz­tos, so­ha töb­bet eb­ben a ro­hadt élet­ben nem sza­va­zunk az MDF-re. Er­re itt, ni. Vé­get ért az if­jú­sá­gunk.
Csa­lá­di vo­nat­ko­zá­sok­ból ki­fo­lyó­lag na­gyon is lel­ke­sek vol­tunk. Tud­tuk ugyan, hogy az MDF kö­rül sok a rossz köl­tő, a za­va­ros múl­tú di­let­táns és a ci­pő­pert­li-nyak­ken­dő; de még­is, még­is. Jó­aka­ra­tú em­be­re­ket lát­tunk, ide­a­lis­tá­kat, vi­dé­ki ta­nár­em­be­re­ket, nép­mű­ve­lő­ket, ba­ju­szos Er­dély-já­ró fa­zo­no­kat, né­pi nagy­as­­szo­nyo­kat, szo­lid egye­te­mi ta­ná­ro­kat, nyu­godt pol­gá­ro­kat, akik­nek volt sző­le­je, és a va­cso­ra alatt nem is vol­tak haj­lan­dók más­ról be­szél­ni. És ha lát­tunk né­mely vi­dé­ki Fi­desz-szer­ve­ze­tet, ódz­ko­dá­su­kat is tö­ké­le­te­sen ér­tet­tük. Nagy nó­tá­zá­sok­ra em­lék­szünk, haj­na­li nem­zet­men­tő vi­ták­ra, alá­írá­si ívek­re, el­szánt­ság­ra, és ar­ra a két­ség­beej­tő ér­zés­re, hogy gyen­géb­bek va­gyunk, de iga­zunk van. 1998-ban a Szé­ché­nyi Könyv­tár bü­fé­jé­ben ta­lál­koz­tunk mi, mind az öten, akik az MDF-re sza­vaz­tunk. Hát en­nek vé­ge. Nem aka­runk mi it­ten ka­la­poz­ni, meg ballib-szekértolózni. Elég ne­künk azt lát­ni a Szó­lás sza­bad­sá­gá­ban, hogy Boross Pé­ter két­har­ma­dos esz­me­fut­ta­tá­sai fe­lé azt ír­ják ki, hogy a „kon­zer­va­tív tá­bor öreg böl­cse”, egy el­lo­pott cí­mű, igen har­ma­tos iro­mány­ban fel­buk­kan­nak a „né­pi kon­zer­va­tí­vok” mint az MDF alap­pil­lé­rei: ha ezt sze­gény Sinka Ist­ván meg­ér­het­te vol­na. Elég azt hal­la­ni, hogy He­ré­nyi Kár­oly, a Petrik La­jos Vegy­ipa­ri Tech­ni­kum nagy di­ák­ja, tö­ké­le­te­sen fel­há­bo­rí­tó esz­me­fut­ta­tá­sa­it az­zal ve­ze­ti be, hogy: „Én re­for­má­tus em­ber va­gyok”. Le­het, hogy jobb most az MDF-nek, hogy a pénz­ügy­őr-pá­lya egy­ko­ri gond­no­ka, meg egy já­ték­au­to­ma­ta-im­por­tőr il­let­ve egy érett­sé­gi­zett tex­til­ipa­ri vál­lal­ko­zó és egy párt­tól pár­tig in­gá­zó ba­ju­szos, idős né­ni hin­ti az igét a ma­gyar kon­zer­va­ti­viz­mus ne­vé­ben. Le­het, hogy jó, ha a 168 Óra és a Nép­sza­va a párt nemhivatalos or­gá­nu­ma­ként mű­kö­dik, le­het, hogy ezt akar­ta An­tall Jó­zsef is. Meg­le­het, az volt a jó, hogy a párt meg­ál­mo­dó­ját, lét­re­ho­zó­ját ki­zár­ják – tel­jes­ség­gel füg­get­le­nül at­tól, hogy ki mit gon­dol Lezsák Sán­dor­ról. Mind­ez le­het: de ez már nem a mi szer­ve­ze­tünk. Mert az az ilyes­mit nem bír­ja.
Han­goz­zék bár ha­son­la­to­san egy Mé­szá­ros Ta­más-pub­li­cisz­ti­ká­hoz: jó len­ne egy kő­ke­mény kon­zer­va­tív párt. Ame­lyik ki­áll a ha­tá­ron tú­li ma­gya­ro­kat súj­tó rassz­iz­mus el­len, mar­káns (el­íté­lő) vé­le­mé­nye van az abor­tusz­ról, eu­ta­ná­zi­á­ról, ki­áll az egy­há­zak mel­lett, nem kus­sol, mint most a Fi­desz az egy­há­zi is­ko­lák ügyé­ben, tud szól­ni azok­hoz, aki­ket ide­ge­sít a közvéleménykutatásokat sasoló ál­lan­dó he­lyez­ke­dés, amely­nek el­nök­nő­je nem hall­gat­ja csen­gő ka­caj­jal Kuncze Gá­bor tré­fá­it a Nap­kel­té­ben és szol­gá­la­ti Audijával nem par­kol a to­tá­lis ti­los­ban a Fe­ren­ci­ek te­rén, mi­köz­ben Náray Ta­más lo­hol­va hoz­za utá­na a papírzacsikat. Ap­ró ügy, tud­juk, ki­csi­nyes is, min­ket még­is dü­hít. An­tall Jó­zsef nem Náraynál öl­tö­zött vol­na. Szó­val ké­ne egy ilyen párt: a mi SZDSZ-ünk, kvá­zi. Je­len­leg úgy néz ki, hogy ez in­kább az övék.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #10: _repanyul (2005. -1. 2-. 14: 2)  

pezsegjunk!
Kamilla, dear, hogyan gondolja:
- Az MDF David Ibolya nelkul nem lett volna ugyanolyan toketlen szar, mint ami David Ibolyaval? Ki lett volna helyette? Gemesi "Szoborallito" Gyorgy, Herenyi "Mesterdalnok" Karoly, vagy a kiszallottak kozul esetleg Lezsak "Nephalalarcu" Sandor? Ennyi szurkeallomany harom partnak is eleg lenne, nem?

Rohognek, ha a szocik es a fityuszosok sokkal jobbat nyujtananak. De hat az is siralmas... Szoval: mi is a kulonbseg a kis MDF es a nagyok kozott? Szerintem csak annyi, hogy az MDF mindig a szelekrol kiabal hujeseget, a nagyok meg belulrol. Oszt azt sokan komolyan veszik. Ha valaki ezzel nem ert egyet, kopipeszteljen ide egy megnyilatkozast egy nagy part politikusatol, ami nem gaz, amit egy magara valamit is ado ertelmisegi vallalhatna.
KR

  
  Válaszok struktúrája


  #9: _Kamilla (2005. -1. 2-. 14: 2)  

Igazad van.Mégse akarok vitatkozni, hanem inkább figyelem a Te meggyöző érvelésed és logikus gondolatmeneteidet.Különben meg csak fel akartam pezsditeni itt az életet.

  
  Válaszok struktúrája


  #8: _M. (2005. -1. 2-. 13: 1)  

Mi lenne, ha nem használnál helyette semmilyen más "megfelelő magyar szót", hanem mondjuk meggyőző érveléssel, logikus gondolatmenettel, esetleg tényekkel és adatokkal helyettesítenéd? Igaz, úgy többet kell írni.

  
  Válaszok struktúrája


  #7: _Kamilla (2005. -1. 2-. 10: 1)  

Jól van na, ha vitatkozni szeretnél,rendben!De miről?Véleményem szerint, és szerintem helyett mondjatok már más megfelelő magyar szót!!!!

  
  Válaszok struktúrája


  #6: _repanyul (2005. -1. 2-. 09: 1)  

igy van. meg igazabol anno szerettem itt vitatkozgatni. na most hogyan kot bele az ember egy szerintembe?

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”