OFFLINE | téma |
A kékek és a narancssárgák választási küzdelme
A fordulatok választása
(2005. január)
Ro­má­ni­á­ban a Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt és a li­be­rá­lis–de­mok­ra­ta D.A. szö­vet­ség, a ké­kek és a na­rancs­sár­gák ver­sen­gé­sé­ről szólt a 2004-es vá­lasz­tá­si év. Míg az év el­ső fe­lé­ben a ké­kek to­tá­lis győ­zel­me kör­vo­na­la­zó­dott, az év vé­gé­re vi­szont a na­rancs­sár­gák ke­re­ked­tek felül. A Ro­má­ni­ai Ma­gyar De­mok­ra­ta Szö­vet­ség­nek fenn­ál­lá­sa óta elő­ször ada­tott meg, hogy el­dönt­se a na­gyok ver­se­nyét. Az RMDSZ kék irány­ba tett bal­lé­pé­sek után a na­rancs­sár­gák ol­da­lá­ra állt.

Ha nyolc hó­nap­pal ez­előtt va­la­ki azt mond­ta vol­na, hogy az év vé­gén Ro­má­ni­á­ban Traian Băsescu ál­lam­fő a Nem­ze­ti Li­be­rá­lis Párt (PNL) és a De­mok­ra­ta Párt (PD) kö­zös je­lölt­jé­nek, Călin Popescu Tăriceanunak ad meg­bí­zást a kor­mány­ala­kí­tás­ra, és a Ro­má­ni­ai Ma­gyar De­mok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) a ko­a­lí­ció egyik biz­tos pont­ja lesz, hát kön­­nyen a ne­vet­ség tár­gyá­vá vál­ha­tott vol­na. Áp­ri­lis, má­jus fo­lya­mán a ro­má­ni­ai po­li­ti­kai elem­zők az Adrian Năstase ve­zet­te Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt (PSD) túl­zott meg­erő­sö­dé­sét je­lez­ték. An­nak a ve­szé­lyét lát­ták, hogy a jú­ni­u­si hely­ha­tó­sá­gi vá­lasz­tá­sok és a no­vem­be­ri par­la­men­ti és ál­lam­fő­vá­lasz­tá­sok után az utódkommunista párt af­fé­le egy­párt­rend­szert ala­kít ki Ro­má­ni­á­ban. Ha lesz is el­len­zé­ke, az csu­pán a több­pár­ti de­mok­rá­cia lát­sza­tá­nak a meg­őr­zé­sé­re lesz al­kal­mas. Az RMDSZ tá­mo­ga­tá­sá­val négy évig ki­sebb­ség­ben kor­mány­zó PSD ugyan­is lé­nye­gé­ben min­den ha­tal­mi po­zí­ci­ó­ra rá­tet­te a ke­zét. Azok­ra is, ame­lyek egy jog­ál­lam­ban a po­li­ti­kai ha­ta­lom­tól füg­get­le­nül mű­köd­nek. Üze­ne­tét, hogy a PSD-n kí­vül nincs élet Ro­má­ni­á­ban, ta­lán az RMDSZ vet­te a leg­ko­mo­lyab­ban. A ma­gyar szö­vet­ség bel­ső és kül­ső el­len­zé­ke, de a bu­ka­res­ti ro­mán elem­zők is úgy kezd­ték lát­ni, hogy e négy év alatt az RMDSZ a kor­mány­párt ma­gyar ta­go­za­tá­vá vált.

Pad­ló­ra kül­dött és talp­ra állt ké­kek
Az el­ső po­li­ti­kai föld­ren­gést a jú­ni­u­si hely­ha­tó­sá­gi vá­lasz­tá­sok okoz­ták, me­lye­ken a kék szín­ben pom­pá­zó PSD lát­vá­nyos ve­re­sé­get szen­ve­dett. Az ered­mény ugyan csak az elő­ze­tes vá­ra­ko­zá­sok­hoz ké­pest szá­mí­tott ve­re­ség­nek, hi­szen a vá­lasz­tá­si ada­tok in­kább az erő­vi­szony­ok ki­egyen­sú­lyo­zott­sá­gá­ról árul­kod­tak. Tény azon­ban, hogy a ké­kek el­ve­szí­tet­ték a nagy­vá­ros­ok ve­ze­té­sét. Tá­mo­ga­tó sza­va­za­ta­i­kat jó­részt a fa­lu­si, ke­vés­bé tá­jé­ko­zott ré­teg­ből gyűj­töt­ték. A ké­sőb­bi fej­le­mé­nyek vi­szont azt mu­tat­ták, ko­rai volt el­fúj­ni a gyász­in­du­lót Adrian Năstase párt­ja fö­lött. A PSD őszig ös­­sze­szed­te ma­gát, és a no­vem­ber 28-ra ki­írt par­la­men­ti és el­nök­vá­lasz­tá­sok előt­ti he­tek­ben is­mét ne­ki állt a zász­ló. A PNL és a PD ös­­sze­fo­gá­sá­val lét­re­jött, na­rancs­sár­ga szí­nű el­len­zék – a fel­mé­ré­sek sze­rint – 6-8 szá­za­lék le­ma­ra­dás­sal kul­lo­gott a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták mö­gött. Így volt ez az ál­lam­fő­je­löl­tek ver­se­nyé­ben is, ahol csak az oko­zott né­mi meg­le­pe­tést, hogy a szűk két hó­nap­pal a vá­lasz­tá­sok előtt az el­len­zék je­lölt­je, Theodor Stolojan egész­sé­gi okok­ra hi­vat­koz­va vis­­sza­lé­pett a ver­seny­ből. A he­lyé­be lé­pő Traian Băsescu vak­me­rő ma­ga­biz­tos­ság­gal nyi­lat­koz­ta, hogy már az el­ső kör­ben meg­ve­ri nagy ri­vá­li­sát, Adrian Năstasét, a fel­mé­ré­sek vi­szont rend­re azt je­lez­ték, hogy a ki­éle­zett ver­seny vé­gén Năstase köl­töz­het az el­nö­ki re­zi­den­ci­á­ul szol­gá­ló Cotroceni-palotába.

Ve­re­ség­gel fel­érő; kék győ;­ze­lem
A no­vem­ber 28-án tar­tott vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyei iga­zol­ták a köz­vé­le­mény-ku­ta­tók elő­re­jel­zé­se­it. Adrian Năstase a sza­va­za­tok kö­zel 41 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg, mö­göt­te hét szá­za­lék­kal le­ma­rad­va kö­vet­ke­zett Traian Băsescu. A pár­tok ver­se­nyé­ben is a PSD és a Ro­mán Hu­ma­nis­ta Párt (PUR) kék szí­nű vá­lasz­tá­si szö­vet­sé­ge ün­ne­pel­he­tett. A sze­ná­tus­ban 5,36 szá­za­lék­kal, a kép­vi­se­lő­ház­ban pe­dig 4,98 szá­za­lék­kal sze­rez­tek több sza­va­za­tot, mint a li­be­rá­li­sok és a de­mok­ra­ták na­rancs­sár­ga D. A. szö­vet­sé­ge. Az RMDSZ ami­att érez­het­te ma­gát győz­tes­nek, hogy si­ke­rült át­lép­nie az öt szá­za­lé­kos be­ju­tá­si kü­szö­böt. Vesz­tett ugyan a tá­mo­ga­tott­sá­gá­ból, de a 6,2 szá­za­lé­kos ered­mény biz­to­sí­tot­ta a ma­gyar szö­vet­ség szá­má­ra, hogy to­vább­ra is fon­tos sze­re­pet játs­­szon a ro­má­ni­ai bel­po­li­ti­ká­ban. E fon­tos sze­rep ab­ból adó­dott, hogy a par­la­ment­be be­ju­tó ne­gye­dik po­li­ti­kai erő­vel, a szél­ső­sé­ge­sen na­ci­o­na­lis­ta Nagy-Ro­má­nia Párt­tal (PRM) a fe­lek egyi­ke sem kí­vánt szö­vet­kez­ni a 2007-re re­mélt EU-csatlakozás idő­sza­ká­ban. Corneliu Vadim Tu­dor párt­já­nak a nép­sze­rű­sé­ge ugyan a fe­lé­re csök­kent, de a sza­va­zók 13 szá­za­lé­ka most is ezt az ala­ku­la­tot tá­mo­gat­ta.

Bãsescu na­rancs­sár­ga ma­te­ma­ti­ká­ja
A két nagy tömb és a PRM ki­nyil­vá­ní­tott ös­­sze­fér­he­tet­len­sé­ge olyan hely­ze­tet te­rem­tett, mely­ben nyil­ván­va­ló volt: az RMDSZ nél­kül nem le­het kor­mányt ala­kí­ta­ni. Az ál­lam­fő­vá­lasz­tás má­so­dik for­du­ló­ja előtt úgy tűnt, hogy a na­rancs­sár­ga D. A. szö­vet­ség­nek az RMDSZ-szel sem le­het. A par­la­men­ti több­ség ki­ala­kí­tá­sá­hoz ugyan­is azt a hu­ma­nis­ta pár­tot kel­lett vol­na át­csá­bí­ta­ni a na­rancs­sár­ga ol­dal­ra, ame­lyik a PSD-vel együtt a kék vá­lasz­tá­si szö­vet­ség­ben ju­tott a par­la­ment­be. Traian Băsescu azon­ban ki­je­len­tet­te, vá­lasz­tá­si győ­zel­me ese­tén az el­len­zék je­lölt­jét bíz­za meg kor­mány­ala­kí­tás­sal. Dön­té­sét az­zal in­do­kol­ta, hogy a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták és a hu­ma­nis­ták vá­lasz­tá­si szö­vet­sé­gét nem úgy kell a mér­leg­re ten­ni, mint a li­be­rá­li­sok és a de­mok­ra­ták szö­vet­sé­gét. Míg a kék szö­vet­ség csak a vá­lasz­tá­sok­ra köt­te­tett, a na­rancs­sár­ga szö­vet­sé­get a bí­ró­sá­gon is be­je­gyez­ték. Ezért az utób­bi ál­tal szer­zett man­dá­tu­mo­kat ös­­sze­ad­va, a má­sik ál­tal szer­zet man­dá­tu­mo­kat pe­dig kü­lön-kü­lön kell szám­ba ven­ni. Ez az ér­ve­lés az el­nök­vá­lasz­tás má­so­dik for­du­ló­já­ig pusz­ta okos­ko­dás­nak tűnt még ak­kor is, ha két­ség­kí­vül a D. A. szö­vet­ség­nek eg­­gyel több kép­vi­se­lő­je ke­rült a tör­vény­ho­zás­ba, mint a PUR nél­kü­li szo­ci­ál­de­mok­ra­ták­nak.
A Băsescu-fé­le ma­te­ma­ti­ka el­uta­sí­tá­sán ala­pult az a szö­vet­ség is, amely a két vá­lasz­tá­si for­du­ló kö­zött a PSD, a PUR és az RMDSZ kö­zött jött lét­re. En­nek rész­le­te­it ugyan pa­pí­ron nem rög­zí­tet­ték, de az RMDSZ Ope­ra­tív Ta­ná­csá­nak de­cem­ber 4-i ülé­se után Markó Bé­la be­je­len­tet­te, csak­is a kék ol­da­lon ala­kít­ha­tó ki a par­la­men­ti és kor­mány­za­ti több­ség. Az el­nök két nap­pal ké­sőbb ar­ra szó­lí­tot­ta fel az er­dé­lyi ma­gyar­sá­got, Adrian Năstasét tá­mo­gas­sák hogy az el­nök­vá­lasz­tás má­so­dik for­du­ló­já­ban. A fel­hí­vás né­mi­képp dis­­szo­náns­nak tűnt az ál­lam­pol­gár­ság ki­ter­jesz­té­sé­ről szó­ló ma­gyar­or­szá­gi nép­sza­va­zás más­nap­ján, mert az RMDSZ-t a ma­gyar ál­lam­pol­gár­ság té­má­já­nak a si­ke­res meg­lo­va­go­lá­sa len­dí­tet­te át a par­la­men­ti kü­szö­bön, a ver­seny­ben ma­radt két ál­lam­fő­je­lölt kö­zül pe­dig Năstase el­le­nez­te, míg Băsescu tá­mo­gat­ta az öt­le­tet. Az RMDSZ po­li­ti­ku­sai kö­zül egye­dül Eckstein-Kovács Pé­ter sze­ná­tor je­len­tet­te ki nyil­vá­no­san is, hogy el­ha­mar­ko­dott volt a meg­egye­zés.

Ki­rály­csi­ná­ló ki­csik
Az el­nök­vá­lasz­tás de­cem­ber 12-én tar­tott má­so­dik for­du­ló­ja nyil­ván­va­ló­vá tet­te, Eckstein lát­ta jól a dol­gok ala­ku­lá­sát. A ha­jós­ka­pi­tány­ság­ból po­li­ti­kai pá­lyá­ra eve­ző Băsescu 2,5 szá­za­lék­kal szer­zett több sza­va­za­tot, mint el­len­je­lölt­je. Nem­csak a nyugatos ro­mán ér­tel­mi­ség és az er­dé­lyi ro­mán­ság több­sé­gét, ha­nem Corneliu Vadim Tu­dor el­ső kö­rös tá­mo­ga­tó­i­nak két­har­ma­dát és Markó Bé­la tá­mo­ga­tó­i­nak egy­ne­gye­dét is ma­ga mö­gé ál­lí­tot­ta. Az er­dé­lyi ma­gyar­ság több­sé­ge nem ment el sza­vaz­ni a má­so­dik for­du­ló­ban. A rész­vé­te­li arányt mu­ta­tó sta­tisz­ti­kák­ban a tömb­ma­gyar­ság me­gyéi az1989 utá­ni sza­va­zá­sok tör­té­ne­té­ben elő­ször a hátul kul­lo­gók kö­zé ke­rül­tek.
Băsescu győ­zel­mé­nek a ki­hir­de­té­se után a par­la­ment­be ju­tott két kis párt: az RMDSZ és a PUR ke­rült a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ba. A PUR azon­nal je­lét ad­ta an­nak, hogy ő mind­két irány­ban par­ti­ké­pes. Azt kezd­te ugyan­is han­goz­tat­ni: szá­má­ra nem a part­ner, ha­nem a kor­mány­prog­ram a lé­nyeg. Az RMDSZ ele­in­te a PUR fe­lé san­dí­tott. Ki­je­len­tet­te, ha a PUR át­áll a na­rancs­sár­ga ol­dal­ra, ne­ki is ar­ra kell moz­dul­nia, hi­szen a sta­bil kor­mány­zás ki­ala­kí­tá­sá­ban ér­de­kelt. Ké­sőbb fel­is­mer­te, hogy nem kell a hu­ma­nis­ták­ra vár­nia. Azok úgy­is az erő­sebb ol­da­lá­ra áll­nak. Így a ma­gyar szö­vet­ség kis­par­la­ment­je, a Szö­vet­sé­gi Kép­vi­se­lők Ta­ná­csa (SZKT) de­cem­ber 18-án már Markó Bé­la ja­vas­la­tá­ra sza­vaz­ta meg a na­rancs­sár­ga tár­gya­lá­si irányt. A dön­tést je­len­tő­sen meg­kön­­nyí­tet­te Ion Ili­es­cu ál­lam­fő, aki két nap­pal a hi­va­ta­la át­adá­sa előtt ke­gye­lem­ben ré­sze­sí­tet­te a Bu­ka­res­tet több­ször is fel­dú­ló Miron Cozma bá­nyász­ve­zért. A dön­tés nem­zet­kö­zi szin­ten is fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki, és a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták el­len for­dí­tot­ta a han­gu­la­tot.
De­cem­ber 20-án azon­ban az RMDSZ át­ál­lá­sa is el­hi­bá­zott lé­pés­nek tűn­he­tett, mert a par­la­men­ti ház­el­nö­kök meg­vá­lasz­tá­sa­kor a PUR a kék ol­dal­ra sza­va­zott. Így a kép­vi­se­lő­ház el­nö­ki szé­két Adrian Năstase, a sze­ná­tu­sét pe­dig Nicolae Văcăroiu fog­lal­ta el. A ma­gát szociál-liberálisnak tar­tó zseb­párt csak ez­után en­ge­dett a kor­mány­zás csá­bí­tá­sá­nak. A na­rancs­sár­ga ol­dal tá­mo­ga­tá­sá­ért Călin Popescu Tăriceanutól az RMDSZ egy államiniszteri és három miniszteri, a PUR egy ál­lam­mi­nisz­te­ri és két mi­nisz­te­ri posz­tot kapott a 25 ta­gú ka­bi­net­­ben.Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. január (1198 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”