OFFLINE | téma |
A Patrubány-jelenség
(2005. január)
„Be­bi­zo­nyo­so­dott a né­pi böl­cses­ség, mi­sze­rint, ki mi­nek nem mes­te­re, an­nak hó­hé­ra” – nem más, mint Patrubány Mik­lós szá­ját hagy­ta el e gon­do­lat. El­ha­mar­ko­dot­tan ítél­nénk azon­ban, ha azt hin­nénk, az MVSZ el­nö­ke ön­kri­ti­kát gya­ko­rolt nép­sza­va­zá­si kez­de­mé­nye­zé­se kapcsán.

Az idé­zet ugyan­is 2003 nyarárról szár­ma­zik, ami­kor is a Medgyessy-kormány a nem­zet­kö­zi kri­ti­kák előtt meg­ha­jol­va mó­do­sí­tot­ta a stá­tus­tör­vény ere­de­ti szö­ve­gét, gyen­gít­ve an­nak tar­tal­mi és szim­bo­li­kus ele­me­it. Patrubány, aki – ép­pen a kül­ho­ni ál­lam­pol­gár­ság­ra vo­nat­ko­zó kö­ve­te­lé­sé­re hi­vat­koz­va – kez­det­től fog­va tá­mad­ta a jog­sza­bályt, ak­kor szem­mel lát­ha­tó elé­ge­dett­ség­gel vet­te tu­do­má­sul Bu­da­pest dip­lo­má­ci­ai ve­re­sé­gét. Nem tud­ni, hogy az MVSZ el­nö­ké­nek de­cem­ber 5-e es­té­jén eszé­be ju­tot­tak-e sa­ját ko­ráb­bi sza­vai. Azt vi­szont tud­juk, hogy az ér­tel­met­len és ká­ros kö­vet­kez­mé­nyek­kel já­ró nép­sza­va­zás vé­gig­haj­szo­lá­sá­val, majd a szá­na­lom­ten­ger­be ful­ladt szavazatújraszámlálási tra­gi­ko­mé­di­á­val si­ke­re­sen já­rat­ta le a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság ügyét itt­hon és kül­föld­ön egy­aránt.
A medgyesi szü­le­té­sű in­for­ma­ti­kus-mér­nök – aki a het­ve­nes-nyolc­va­nas évek­ben részt vett Ro­má­nia el­ső szá­mí­tó­gé- p­ének meg­al­ko­tá­sá­ban – rö­vid RMDSZ-es kar­ri­ert kö­ve­tő­en a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén vá­lasz­tot­ta a Ma­gya­rok Vi­lág­szö­vet­ség­ét nem­zet­meg­vál­tá­si am­bí­ci­ói te­ré­ül. Azt az MVSZ-t, amely a szin­te rög­tön 1992-es új­já­szü­le­té­sét kö­ve­tő­en meg­in­dult er­köl­csi zu­ha­nó­re­pü­lés ered­mé­nye­kép­pen rö­vid idő alatt pi­ti­á­ner vi­ták és pénz­el­sí­bo­lá­sok szinterévé vált. A ro­mo­kon az­tán 2000 jú­ni­u­sá­ban Patrubánynak min­den­ki meg­le­pe­té­sé­re si­ke­rült meg­sze­rez­nie az el­nö­ki szé­ket az Or­bán-kor­mány fél­hi­va­ta­los je­lölt­jé­vel, Boross Pé­ter­rel szem­ben. Kö­szön­het­te ezt az MVSZ-ben már ak­kor is meg­ha­tá­ro­zó po­zí­ci­ó­ban lé­vő „er­dé­lyi lob­bi­nak” és sze­mély sze­rint kü­lö­nö­sen Tő­kés Lász­ló­nak, aki a Fi­desz-kor­mán­­nyal ápolt, köz­tu­do­má­sú­lag ba­rá­ti vi­szo­nya el­le­né­re Patrubányt tá­mo­gat­ta a tiszt­újí­tás al­kal­má­val és véd­te egé­szen 2001 nya­rá­ig, ami­kor­ra az el­nök stá­tus­tör­vény-el­le­nes ámok­fu­tá­sa már vál­lal­ha­tat­lan­ná vált. A pol­gá­ri kor­mány nem­zet­po­li­ti­ká­já­nak ge­rin­cét je­len­tő tör­vén­­nyel va­ló nyílt szem­be­sze­gü­lés és az olyan par­ti­zán­ak­ci­ó, mint a tri­a­no­ni szer­ző­dés fe­lül­vizs­gá­lat­ára fel­hí­vó bu­ta és ká­ros nyi­lat­ko­zat (amely­től még a MIÉP is kény­te­len volt el­ha­tá­ro­lód­ni) az ál­la­mi apa­názs le­nul­lá­zá­sát von­ta ma­ga után. Ez azon­ban csak fo­koz­ta Patrubányék el­szánt­sá­gát: in­tel­lek­tu­á­lis mér­föld­kő volt még a szer­ve­zet éle­té­ben Grespik Lász­ló el­nök­sé­gi tag­gá avan­zsá­lá­sa, majd 2003-ban jött a Sza­bad Ma­gyar­or­szág Moz­ga­lom ne­vű ké­tes hí­rű for­má­ci­ó­val kar­ölt­ve le­bo­nyo­lí­tott EU NEM nép­sza­va­zá­si kam­pány. Ez utób­bi so­rán ugyan a vö­rös csil­lag és az uni­ós zász­ló ös­­sze­kom­po­ná­lá­sa ré­vén ki­él­het­ték ma­gu­kat egyes alul­fog­lal­koz­ta­tott gra­fi­ku­sok, ar­ra az egy­sze­rű kér­dés­re azon­ban nem­igen kap­tunk ma­gya­rá­za­tot az MVSZ-től, hogy mi­ért lesz jó a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­nak, ha majd Szlo­vá­kia és Ro­má­nia rö­hög­ve csap­kod­ja a tér­dét oda­bent (már­mint az EU-ban), mi­köz­ben Ma­gyar­or­szág vélt büsz­ke­ség­ből oda­kint ácso­rog.
Vé­gül a nép­sza­va­zá­si tör­vény meg­en­ge­dő fel­tét­ele­it ki­hasz­nál­va – a 200.000 szük­sé­ges alá­írás az or­szág né­pes­sé­gé­nek alig 2 szá­za­lé­ká­nak tá­mo­ga­tá­sát fel­té­te­le­zi – és az eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tá­si kam­pány hul­lá­ma­it meg­lo­va­gol­va a Vi­lág­szö­vet­ség át­ve­re­ked­te a kül­ho­ni ál­lam­pol­gár­ság­ról szó­ló nép­sza­va­zá­si kez­de­mé­nye­zé­sét. Egy olyan kér­dés­ben tet­ték mind­ezt, ame­lyet más­hol csend­ben, po­li­ti­kai kon­szen­zus­sal, vi­ta nél­kül el­fo­ga­dott tör­vé­nyek út­ján sza­bá­lyoz­nak. Egy olyan kér­dés­ben eről­tet­ték a nép­sza­va­zást, amely­ről min­den ép­eszű ha­zai köz­éle­ti sze­rep­lő tud­ja, hogy ar­ra ma Ma­gyar­or­szág la­kos­sá­ga – le­gyünk op­ti­mis­ták: egy­elő­re – nem fel­ké­szült, ép­pen az egy­sé­ges ma­gyar nem­zet­tu­da­tot ron­cso­ló négy év­ti­ze­des kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra és an­nak ve­lünk élő po­li­ti­kai ha­gyo­má­nya kö­vet­kez­té­ben. Tud­ni le­he­tett, hogy a té­má­tól ir­tó­zó poszt­kom­mu­nis­ta utód­párt és ma­gát li­be­rá­lis­nak tar­tó fi­ók­ta­go­za­ta – az 1945 után ki­ala­kult „csonka-magyar” tu­dat­ra épít­ve – Jörg Haidert meg­szé­gye­ní­tő szél­ső­jobb­ol­da­li, „ide­gen­gyű­lö­lő” re­to­ri­ká­tól sem ri­ad majd vis­­sza a kam­pány­ban a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­kal szem­ben. Nyil­ván­va­ló volt az is, hogy a nép­sza­va­zás tör­vé­nyi fel­tét­ele­i­nek tel­je­sí­té­se ese­tén a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok ügyét fel­vál­la­ló Fi­desz egy­sze­rű­en nem te­het majd más­ként, mint hogy tá­mo­gat­ja a kez­de­mé­nye­zést. Ez­zel el­ké­szült a leg­jobb eset­ben is di­let­tan­tiz­mus­ból ál­lí­tott Patrubány-féle ke­lep­ce: a nem­ze­ti ol­dal egyet­len le­he­tő­sé­ge az ma­radt, hogy fog­gal-kö­röm­mel küzd­jön a to­tá­lis bu­kás el­ke­rü­lé­sé­ért. El­sül­he­tett vol­na ros­­szab­bul is a nép­sza­va­zás, ha a NEM sza­va­za­tok ke­rül­nek több­ség­be – ez per­sze nem az MVSZ-en, ha­nem azo­kon a vá­lasz­tó­pol­gár­okon mú­lott, akik IGENjeikkel a ment­he­tőt kí­ván­ták men­te­ni. Vi­tat­ha­tat­lan, hogy de­cem­ber 5-e ki­me­ne­te­le itt­hon és kül­föld­ön azok­nak ked­ve­zett, akik egy­szer s min­den­kor­ra le akar­ják sö­pör­ni a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok kér­dé­sét a te­rep­ről. Kik­nek is? A még min­dig a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok as­­szi­mi­lá­ci­ó­já­ban gon­dol­ko­dó ro­mán, szlo­vák és szerb po­li­ti­kai elit­nek; a nyu­ga­ti fő­vá­ros­ok kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­ma­i­ban és it­te­ni kö­vet­sé­ge­in ücsör­gő dip­lo­ma­ták­nak, akik im­per­ti­nens stí­lus­ban és szem­for­ga­tó mó­don nya­va­lyog­nak, ha a té­ma na­pi­rend­re ke­rül; vé­gül pe­dig a „ha­la­dó” ma­gyar bal­ol­dal­nak, amely ide­ig­le­nes ano­má­li­á­nak te­kin­ti a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok kér­dé­sét az európaizmus vég­ső győ­zel­me fe­lé ve­ze­tő úton. Má­sok­nak ugyan­is nem áll­hat ér­de­ké­ben, hogy Ma­gyar­or­szág így ál­lít­son ki ma­gá­ról mi­nő­sé­gi bi­zo­nyít­ványt, amely rá­adá­sul le­szű­kí­ti a kö­vet­ke­ző kor­má­nyok nem­zet­po­li­ti­ká­já­nak moz­gás­te­rét mind az itt­ho­ni tá­mo­ga­tott­sá­got, mind pe­dig a kül­po­li­ti­kai le­he­tő­sé­ge­ket il­le­tő­en.
A mos­ta­ni re­fe­ren­dum ese­te rá­mu­ta­tott, hogy a nem­zet­po­li­ti­kai cé­lok­ra né­ha azok je­len­tik a leg­na­gyobb ve­szélyt, akik em­be­ri bu­ta­ság­ból, mes­si­a­nisz­ti­kus kül­de­tés­tu­dat­ból, vagy sze­mé­lyes fruszt­rá­ci­ó­ból fa­ka­dó túl­moz­gá­suk­kal dön­tik rom­ba ma­guk kö­rül azo­kat az ér­té­ke­ket, ame­lyek ne­vé­ben ál­lí­tó­lag fel­lép­nek. Min­den­eset­re ami már meg­tör­tént, azt nem le­het meg nem tör­tént­té ten­ni. Az ered­mény­te­len nép­sza­va­zás „oda­kint”, a ha­tá­ron tú­li ma­gyar kö­zös­sé­gek éle­té­ben – a mos­ta­ni, fel­szí­ni dac­re­ak­ci­ó­kon túl­me­nő­en – egy­elő­re be­lát­ha­tat­lan kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat, itt­hon pe­dig to­vább mé­lyült az a sza­ka­dék, amely az adott tör­té­nel­mi okok mi­att meg­oszt­ja a ma­gyar­or­szá­gi tár­sa­dal­mat az egy­sé­ges nem­zet­tu­dat kér­dé­sé­ben. E sza­ka­dé­kot Patrubány-féle kamikáze-akciókkal nem, ma­xi­mum szí­vós ap­ró­mun­ká­val le­het majd egy­szer be­te­met­ni. Ha egy­ál­ta­lán le­het.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _ (2005. -0. 1-. 30: 1)Egy igaz magyar ember, és egy igaz magyar ügy!  

Az alábbi levelet írtam dec. 5.-e után nyilt levélként több fórumba.
Az UFI-ban megjelent írás megdöbbentet és felháborított - annak mondanivalója szüklátókörűségről és elfogultságról tesz bizonyságot. Patrubány úr a mai politikai palettán az egyik olyan jellem akire fellehet nézni!

Tisztelt Patrubány Miklós úr!


Osztozom Önnel Önökkel e nehéz órákban amely fájdalmas és szívszorító.

Minden tiszteletem az Ön Önöké, hogy felvállalták e nemes ügyet és ahogy azt képviselte, képviselték. Jellemességet és gerincességet mutatva, hozva közéletünkbe.
Csodálom Önt.
Ön Önök mertek szembeszállni "bicskáikkal" a "tankokkal" szemben, és mint 1956-ban forradalmunk elbukott ugyan, de olyan esemény, ügy indult el amely hiszem a magyarság megujjúlásához vezet. Ez egy szellemi '56 volt! Egy csodálatos megmozdulás nekirugaszkodás amely megrogyasztotta a magyarságot megnyomorító erőket.

Öröm volt résztvenni benne. A plakátok és transzparensek szerkesztésében és kihelyezésében, az áldozathozatalokban /a múlt hónapban egy csekket sem fizettem be/ a csapatmunkában, a várakozással teli reménykedésben.

Csodálom és minden tiszteletem azért a kiállásért is, ahogy szembenézett, és ahogy állva maradt azokkal a félelmetes erőkkel és nehézségekkel rágalmakkal szemben, amelyek megmozdultak a kezdeményezéssel és Önnel szemben. Kevés ember lett volna aki ezt kibírta volna és ilyen méltósággal. Nem is látják sokan milyen terhek voltak és vannak az Ön vállán.
Ön ember maradt, igaz magyar ember - Isten embere.

Köszönöm, hogy e nemes ügyet felvállalták, és viszik.

ISTEN ÁLDJA MEG ÖNÖKET, ÉS ADJON ERŐT, VEZETÉST, SEGÍTSÉGET A TOVÁBBIAKHOZ!

Nehéz időszak a vajúdás a szülési fájdalmak gyötrelmesek, de higgyük a megszületetnek örvendezni fogunk! - valami elkezdődött.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul.
Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember születet a világra.
Ti is azért most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket." /Ján. 16. 20-22/

Jövel Uram, jövel!

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”