OFFLINE | puncs |
Könyvajánló
Gyöngy­har­mat Pal­kó
(2005. január)
Mé­hes György: Gyöngy­har­mat Pal­kó
Ulpius-Ház

Mé­hes György ne­ve nem cseng túl is­me­rő­sen a ma­gyar­or­szá­gi fül­nek. Tes­sék ten­ni ve­le egy pró­bát Er­dély­ben: oda­át egész ge­ne­rá­ci­ók nőt­tek fel a ma is élő író me­sé­in és me­se­re­gé­nye­in, egész ge­ne­rá­ci­ók ne­vet­ték ron­gyos­ra ma­gu­kat víg­já­té­ka­in. Mé­hes György, 2002-ben ka­pott Kos­suth-dí­jat Ma­gyar­or­szá­gon, ám az anya­or­szá­gi „be­lé­pő” most lett az iga­zi, a Gyöngy­har­mat Pal­kó, az egyik leg­klas­­szi­ku­sabb Mé­hes-re­gény ha­zai meg­je­le­né­sé­vel. A ki­adó gyö­nyö­rű bo­rí­tó­val, az öt­ven év­vel ez­előt­ti ki­adás gra­fi­ká­i­val ad­ta ki a re­gényt; fe­ke­te-fe­hér gra­fi­kák­kal, ami szin­te egye­dül­ál­ló a mai ma­gyar gyer­mek­köny­vek me­ző­nyé­ben. A rek­lám­kam­pány „bé­ke­be­li” szlo­gen­je, úgy lát­szik, nem volt hasz­ta­lan, hi­szen a ka­rá­cso­nyi tü­le­ke­dés­ben a Mé­hes-re­gény fo­gyott leg­job­ban a gyer­mek­iro­da­lom ka­te­gó­ri­á­ban, emel­lett a hí­rek sze­rint egy­re több óvo­da szer­zi be a klas­­szi­kus mun­kát. Sem­mi űr­ből jött lény, ha­lo­vány uta­lás sincs az erő­szak­ra – tu­laj­don­kép­pen sem­mi­re, amit az utób­bi évek­ben gyer­mek­iro­da­lom­nak szo­kás tar­ta­ni. Ér­de­kes, hogy bár­mi­lyen vi­lág is ez, a gyer­me­kek ugyan­olyan­ok ben­ne – csak­hogy a gyer­me­kek­nek a szü­lők ve­szik a köny­ve­ket. Re­mél­he­tő­leg egy­re töb­ben is­me­rik fel, hogy gyer­mek­iro­da­lom­ban is van­nak sze­zon­ter­mé­kek, és van­nak azok a mű­vek, ame­lyek pom­pás egy­ség­gé áll­nak össze a szer­ző azon mon­da­tá­val, hogy „aki gyer­mek­ko­rá­ban nem hall­ga­tott és nem ol­va­sott me­sét, az nem is le­het bol­dog em­ber.”


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”