OFFLINE | puncs |
Folyóiratajánló
A Prae ötö­dik és hetvenedik születésnapja
(2005. január)

1934-ben je­lent meg Szentkuthy Mik­lós Prae cí­mű re­gé­nye. A pró­za­iro­dal­mat meg­újí­tó, de a szé­les kö­zön­ség előtt, mi­vel ne­héz ol­vas­mány, va­ló­szí­nű­leg mind­örök­re rejt­ve ma­ra­dó mű olyan kor­társ el­mé­le­ti kér­dé­se­ket ve­tett föl, ame­lyek az­előtt is­me­ret­le­nek vol­tak a ma­gyar pró­zá­ban.
A re­gény cí­mét vá­lasz­tot­ta cí­mül az öt éve meg­ala­kult fo­lyó­irat, amely a Szentkuthy-féle ho­ri­zont­ra he­lye­zi ma­gát, és a primér iro­dal­mi köz­lé­sek, va­la­mint kri­ti­kák, ta­nul­má­nyok mel­lett pe­rem­mű­fa­jo­kat és a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó je­len­sé­ge­ket vá­lasz­tott te­ma­ti­kus szá­mai mag­vá­nak – ilyen volt a sci-fi, a cyberpunk, a hor­ror, a fantasy, il­let­ve a mé­dia vagy a szá­mí­tó­gép. A fo­lyó­irat emel­lett ra­gyo­gó bel­ső ké­pi vi­lá­gá­val is tün­tet a kor­társ fo­lyó­irat­ok ál­ta­lá­ban egy­sí­kú meg­je­le­né­se el­len.
A már szé­le­sebb kör­ben is­mert szer­zők mel­lett a fo­lyó­irat­ban sok fi­a­tal, kez­dő író is pub­li­ká­ci­ós le­he­tő­sé­get kap; a H. Nagy Pé­ter ál­tal szer­kesz­tett ta­nul­mány­ro­vat­ban pe­dig doktoranduszok és fi­a­tal egye­te­mi ta­ná­rok elem­ző ta­nul­má­nyai je­len­nek meg a ma­gyar és a vi­lág­iro­da­lom­ról.
A rend­szer­vál­to­ztatás óta ren­ge­teg fo­lyó­irat szü­le­tett és szűnt meg. Nem biz­to­sí­ték a fo­lyó­irat­ok ál­tal fel­fe­de­zett szer­zők vagy szer­ző­cso­port ál­ta­lá­nos el­is­me­ré­se sem, de ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy ame­lyik meg­éri az ötö­dik szü­le­tés­nap­ját az új­sá­gos­nál, az már meg is ma­rad. Így hát gra­tu­lá­lunk a Prae ket­tős szü­le­tés­nap­já­hoz, és kí­ván­juk, hogy 2009 de­cem­be­ré­ben egy iga­zán gyö­nyö­rű ju­bi­le­u­mot ün­ne­pel­hes­sen: a re­gény het­ven­öt, a fo­lyó­irat tíz éves lesz ak­kor.


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”