OFFLINE | puncs | yo-hely
Nem motorkerékpár
Riga
(2005. február)
A poszt­szov­jet tér­ség el­nyo­más alól fel­sza­ba­dult ál­la­ma­it las­sacs­kán fel­fe­de­zik Eu­ró­pa sze­ren­csé­sebb fe­lé­nek lá­to­ga­tói is. Lett­or­szág mél­tán hí­res fő­vá­ro­sa, a szov­jet idők­ben stra­té­gi­ai fon­tos­ság­gal bí­ró egy­ko­ri hanzaváros, Ri­ga ma egy gyor­san fej­lő­dő, mo­der­ni­zá­ló­dó kis or­szág tör­té­nel­mi em­lé­kek­ben gaz­dag szék­he­lye. A nyu­ga­ti tu­ris­ták ki­bon­ta­ko­zó­ban le­vő in­vá­zi­ó­já­nak mi is ta­núi le­het­tünk Ri­gá­ban.

Ne­he­zen ért­het­jük azon­ban meg ezt a vá­rost és an­nak la­kó­it, ha nem is­mer­jük leg­alább egy ki­csit Lett­or­szág tör­té­nel­mét. Lett ba­rá­ta­ink ugyan­is an­nak ide­jén sok­kal ros­­szab­bul jár­tak, mint mi Tri­a­non­ban: tő­lük nem or­szá­guk két­har­mad ré­szét csa­tol­ták el, ha­nem az egé­szet. Még­pe­dig a di­cső­sé­ges Szov­jet­uni­ó­hoz, amely­nek Lett­or­szág mind­vé­gig egyik leg­ipa­ro­so­dot­tabb és leg­lak­ha­tóbb tag­köz­tár­sa­sá­ga ma­radt, nem is cso­da, hogy az orosz be­te­le­pü­lők ará­nya jó­val át­lag fe­let­ti volt eb­ben az or­szág­ban. A leg­utób­bi becs­lé­sek sze­rint az orosz aj­kú né­pes­ség ará­nya a 35%-ot is jó­val meg­ha­lad­ja, és ez a tény ért­he­tő mó­don óri­á­si tár­sa­dal­mi fe­szült­sé­ge­ket oko­zott az el­múlt más­fél év­ti­zed­ben. A lett­or­szá­gi oro­szok több­sé­ge ugyan­is vagy egy­ko­ri szov­jet ka­to­nák le­szár­ma­zott­ja, vagy egy­sze­rű­en csak gaz­da­sá­gi okok­ból be­te­le­pült ven­dég­mun­kás, így sok lett még jog­gal lát­hat­ja ben­nük az egy­ko­ri el­nyo­mó és pri­vi­le­gi­zált nem­zet meg­tes­te­sí­tő­it.

Ri­gá­ban nin­cse­nek mo­nu­men­tá­lis épít­mé­nyek, óri­á­si ka­ted­rá­li­sok vagy vi­lág­hí­rű mú­ze­u­mok, van vi­szont egy olyan gyö­nyö­rűen rend­be ­tett és emel­lett ha­tal­mas óvá­ro­sa, ami­hez ha­son­lót én még so­ha­sem lát­tam

Lett­or­szá­got az utol­só orosz ka­to­na csak 1994-ben hagy­ta el hos­­szú hu­za­vo­na után, és ez az a bal­ti ál­lam, ahol ta­lán a leg­ke­vés­bé si­ke­rült in­teg­rál­ni a leg­na­gyobb nem­ze­ti ki­sebb­sé­get. Eb­ből is adó­dik, hogy a par­la­ment­jük­ben egy orosz párt sincs, van vi­szont vagy négy jobb­ol­da­li, egy kis szo­ci­a­lis­ta és egy pa­raszt­pár­ti formáció… Ta­lán nem áru­lok el nagy tit­kot, ha azt is le­írom: Lett­or­szág min­den bi­zon­­nyal Ma­gyar­or­szág egyik leg­ke­mé­nyebb el­len­fe­le lesz a ki­sebb­sé­gek kol­lek­tív jo­ga­i­ért ví­vott harc­ban. A ki­sebb­sé­gi kér­dés na­gyon ké­nyes té­má­nak szá­mít te­hát Ri­gá­ban, már csak azért is, mert a vá­ros­ban a leg­utób­bi ada­tok alap­ján az ős­ho­nos let­tek ro­vá­sá­ra már több­ség­be ke­rült az orosz la­kos­ság.
A vá­ros azon­ban nem csak nem­ze­ti el­len­té­tek­ben, ha­nem sze­ren­csé­re tör­té­nel­mi em­lé­kek­ben is bő­vel­ke­dik. Épü­le­tei erős né­met ha­tás­ról árul­kod­nak, de ren­ge­teg nyo­mát ta­lál­juk a svéd, len­gyel és orosz ura­lom­nak is. Ri­gá­ban nin­cse­nek mo­nu­men­tá­lis épít­mé­nyek, óri­á­si ka­ted­rá­li­sok vagy vi­lág­hí­rű mú­ze­u­mok, van vi­szont egy olyan gyö­nyö­rű­en rend­be ­tett és emel­lett ha­tal­mas óvá­ro­sa, ami­hez ha­son­lót én még so­ha­sem lát­tam. Órá­kig le­het bo­lyon­ga­ni a ré­gi temp­lo­mok, han­gu­la­tos kis ut­cák, ódon de még­is dí­szes ka­szár­nyák, a sze­ces­­szió leg­szebb em­lé­kei kö­zött nyil­ván­tar­tott épü­le­tek kö­zött, hogy azu­tán egy han­gu­la­tos ét­te­rem­ben a lett kony­há­ban csa­lód­junk kel­le­me­sen. Tör­té­ne­lem iránt ér­dek­lő­dő lá­to­ga­tók fel­tét­le­nül lá­to­gas­sa­nak el a Ter­ror Há­za-csa­lád­ba tarto­zó Megszállás-Múzeumba, amely a sok év­ti­ze­des szov­jet meg­szál­lás­nak és az el­nyo­mók el­le­ni harc­nak ál­lít em­lé­ket (Lett­or­szá­got a XX. szá­zad­ban há­rom­szor száll­ta meg a vö­rös had­se­reg). A szép pa­no­rá­mát ked­ve­lők pe­dig fel­me­het­nek a vá­ros leg­ma­ga­sabb szál­lo­dá­já­nak te­te­jé­re, ahon­nan gyö­nyö­rű ki­lá­tás nyí­lik a Daugava fo­lyó ál­tal ket­té­szelt vá­ros­ra. Vá­ros­né­zés után pe­dig, ha aka­runk, akár va­do­na­túj Ika­rus bu­szon is su­han­ha­tunk a fő­vá­ros gyö­nyö­rű és tel­je­sen fel­újí­tott köz­pont­ján ke­resz­tül szál­lás­he­lyünk fe­lé.

- R.T. -

Aján­ló


• Sigulda, Turaida: Lett­or­szág na­gyon gaz­dag ter­mé­sze­ti szép­sé­gek­ben is, ér­de­mes el­lá­to­gat­ni a Ri­gá­tól nem mes­­sze fek­vő Sigulda kör­nyé­ké­re. A vá­ros és a táj is sze­met gyö­nyör­köd­te­tő. A Turaida-vár sincs mes­­sze in­nen, min­den­kép­pen meg­éri fel­ke­res­ni a Né­met Lo­vag­rend egy­ko­ri erős­sé­ge­i­nek e gyöngy­szem­ét.
• Ri­gá­tól nem mes­­sze ta­lál­ha­tó egy láto­gat­ha­tó szov­jet föld­alat­ti atom­bun­ker, nosz­tal­gi­á­zók­nak és a szov­jet atom­el­há­rí­tás premodern esz­köz­kész­le­te iránt ér­dek­lő­dők­nek fel­tét­le­nül aján­lott.
• A Ri­ga mel­let­ti ten­ger­part men­tén fek­vő Jurmala üdü­lő­vá­ros­ban egy óri­á­si ví­zi él­mény­cent­rum, az Akva-Park te­rül el, amely már mé­re­te­i­vel is le­nyű­gö­zi a lá­to­ga­tót. Ne­ga­tí­vum­ként egye­dül csak az ir­gal­mat­lan han­go­san ze­né­lő sza­u­na ma­radt meg ben­nem, de az nagyon…


Aján­ló


• Sigulda, Turaida: Lett­or­szág na­gyon gaz­dag ter­mé­sze­ti szép­sé­gek­ben is, ér­de­mes el­lá­to­gat­ni a Ri­gá­tól nem mes­­sze fek­vő Sigulda kör­nyé­ké­re. A vá­ros és a táj is sze­met gyö­nyör­köd­te­tő. A Turaida-vár sincs mes­­sze in­nen, min­den­kép­pen meg­éri fel­ke­res­ni a Né­met Lo­vag­rend egy­ko­ri erős­sé­ge­i­nek e gyöngy­szem­ét.
• Ri­gá­tól nem mes­­sze ta­lál­ha­tó egy láto­gat­ha­tó szov­jet föld­alat­ti atom­bun­ker, nosz­tal­gi­á­zók­nak és a szov­jet atom­el­há­rí­tás premodern esz­köz­kész­le­te iránt ér­dek­lő­dők­nek fel­tét­le­nül aján­lott.
• A Ri­ga mel­let­ti ten­ger­part men­tén fek­vő Jurmala üdü­lő­vá­ros­ban egy óri­á­si ví­zi él­mény­cent­rum, az Akva-Park te­rül el, amely már mé­re­te­i­vel is le­nyű­gö­zi a lá­to­ga­tót. Ne­ga­tí­vum­ként egye­dül csak az ir­gal­mat­lan han­go­san ze­né­lő sza­u­na ma­radt meg ben­nem, de az nagyon…Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #9: _Cs (2007. -0. 1-. 23: 1)  

Latila, ez melyik információs iroda volt Siguldában? Tudom furcsa kérdés, de érdekelne.

  
  Válaszok struktúrája


  #8: _Latila (2006. -0. 8-. 11: 2)  

Sziasztok!
Most jöttünk haza a Baltikumból, ahol 15 napot töltöttünk, ebből 5 napot Rigában és környékén. Egyedül Talsiba nem jutottunk el, amit nagyon sajnálok, de egy újabb ok, amiért vissza kell menni! Legjobban Riga és Tartu (Észto.) tetszett. Riga csodálatos Óvárosát nagyon szépen rendbehozták, csak a részeg oroszok és a koldusok zavartak. Furcsa volt megszokni a 400 Ft-os váltást. A piac fantasztikus, igazi Kvast lehet kapni, eldobható müa.pohárban.:) Az eredmény semleges, kaptam 50 cent értékű meggyet és átvertek 1 Litával a hentesek. Siguldában az információs irodában 1 nő beszélt angolul, majd megkérdezte honnan jöttünk. Amikor megmondtuk, hogy honnan, szinte felsikoltott, aztán elmesélte, hogy a kolleganője beszél magyarul, de ma épp' nincs bent. :( "Hogy fogja sajnálni!"-mondta. Mi is sajnáltuk, kíváncsi lettem volna a kiejtésére és hogy hol tanult meg magyarul! Kettőnknek 1000$ volt,+repjegy és a biztosítás. Vilniusban találkoztunk 3 magyar nővel és láttunk 1 magyar kocsit. Ennyi. Viszont még nem rossz a hírünk. (Bringa kölcsönzésnél utólag kell fizetni, foglaló nélkül.) Irány a Baltikum! Ha valakit érdekel és segítséget szeretne kapni, írjon bátran! latila@freemail.hu

  
  Válaszok struktúrája


  #7: _Mosoly légiforgalmimirányító RO (2006. -0. 1-. 20: 2)  

ma vagyok 42 éves, mégegyszer látni akarom a Latvija szállót, a Daugava partot, a repülőteret, a kitőtőt

  
  Válaszok struktúrája


  #6: _Mosoly vagyok légiforgami irányító 1984-87 (2006. -0. 1-. 20: 2)  

Riga a legjobb és legszebb város, rég nem jártam ott, de a még egyszer elmegyek, megmutatom a gyerekeimnek áés iszok egy "velzét" Rigas balzammal.

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _Csaba (2006. -0. 1-. 05: 1)  

Csodás város Riga, örülök a cikknek, nosztálgiázhattam! 1982-ben és 1988-ban voltam Rigában és a környékén, kellemes emlék fűződik.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”