OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Kovács László
(2004. november)
Olyan Götterdämmerungot lát­tunk az el­múlt hó­na­pok­ban, hogy min­ket már sem­mi nem lep meg. A ma­gyar po­li­ti­kai élet Pom-Pom-ja, aki bá­mu­la­to­san tud­ja vál­toz­tat­ni az alak­ját: a Szo­ci­a­lis­ta Párt Ké­mia­ta­ná­ra, aki gyor­sí­tot­ta a ré­szecs­ké­ket ren­de­sen, a Nem­zet Ok­ta­tás­tech­niku­sa, aki szor­go­san ci­pel­te az írásve­tí­tőt osz­tály­te­rem­ből a kémiaszertárba, a Bal­ol­dal Nép­ének Gond­ter­helt Susz­te­re, aki az aj­kai kö­zül ki­ló­gó szö­gek mel­lől oda-oda­szúrt a jobb­ol­dal­nak.

Szó­val a Nagy Ka­mi­o­nos nincs töb­bé. Még ha ma­rad is eu­ró­pai kor­mány­tag, ezt a her­ce­hur­cát leg­fel­jebb Új­he­lyi Ist­ván­nak kí­ván­nánk. S még az is meg­tör­tén­het, hogy a köz­mon­dá­sos két szék kö­zé. De ak­kor mi már nem fo­gunk ka­cag­ni. A mo­soly végér­vé­nye­sen az ar­cunk­ra fagy és nincs az az ener­gia­hor­do­zó ame­lyik felolvasztaná.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”