OFFLINE | puncs |
TV2: MOKKA – egy csepp méreg a reggeli cigi helyett
H. Henrik
(2004. október)
A Mokka már a sokadik kezdeményezés, hogy a TV2 reggeli nézettségét feltornázzák. Ehhez most a Liptai Klaudia–Havas Henrik duót választották műsorvezetőnek. Az, hogy ez jó döntés volt-e, majd idővel kiderül.

Ha­vas min­den­eset­re már tu­dat­ta ve­lünk a kép­er­nyőn ke­resz­tül, hogy ő an­­nyi­ra nép­sze­rű, hogy egy né­ző kis­ba­bá­ja már nem csak a szü­lők­nek int pá-pát, ha­nem a mű­sor vé­gez­té­vel ne­ki is.
Van egy pont, ami­kor az em­ber csak si­mán meg­ál­la­pít­ja, hogy va­la­ki­nek túl­sá­go­san is nagy az ar­ca. Jobb eset­ben e mö­gött van va­la­mi, rossz eset­ben egy­sze­rű­en egy nagy lu­fi az egész. Még­is meg­döb­ben­tő, ami­kor Ha­vas Hen­rik (mé­dia­sze­mé­lyi­ség? superman? új­ság­író?) ak­ko­ra ar­ro­gan­ci­á­val vo­nag­lik ki a ko­rán reg­gel kez­dő­dő te­le­ví­zi­ós mű­sor ka­me­rái elé, hogy a pla­fon le­sza­ka­dá­sát csak Lip­tai mo­so­lya tart­ja a he­lyén. Igaz, ne­ki ta­lán van mi­re be­kép­zelt­nek len­nie – na de en­­nyi­re?
A mű­sor szel­le­mi meg­al­ko­tói va­ló­szí­nű­leg Ha­vas ki­ka­ri­kí­roz­ha­tó stí­lu­sá­hoz al­kal­maz­kod­va a mű­sor­idő nagy ré­szé­ben nem en­ge­dik le­ül­ni a „nonplusultra” fér­fit, mert ak­kor köz­tu­dot­tan szét­foly­na a szé­ken, így csak né­ha-né­ha kell át­von­szol­nia ma­gát egy má­sik dísz­let elé, ahol a kül­ügy szó­vi­vő­jét is le­te­gez­ve – hi­szen ő min­den­kit már az idők kez­de­te óta ha­ver­ként is­mer – jól meg­in­ter­jú­vol. Per­sze ez egy ki­csit olyan, mint Fábry showja. Mint­ha itt sem min­dig a meg­hí­vot­ta­kon len­ne a hang­súly, ha­nem az új­ko­ri ma­gyar IQ-császáron (mel­les­leg, em­lék­szünk, Michelle Wildnak magasabb…).
A fi­a­ta­los alap­ve­tő­en kon­cep­ci­ó­zus de­sign jól mu­tat, és vi­szony­lag jól ki­dol­go­zott a név­alá­írás­ok­tól kezd­ve a hát­tér­dísz­le­ttel be­zá­ró­lag. Ész­re­ve­he­tő, hogy a hiperlazaság (amel­­lyel kap­cso­lat­ban a szét­esé­sét csak Ha­vas za­kó­ja és ha­tal­mas, a nya­ká­ban csil­lo­gó arany ke­reszt­je aka­dá­lyoz­za meg) el­len­sú­lyo­zá­sa­ként Lip­tai és Ha­vas ma­gáz­zák egy­mást. Ez olyan jó­po­fa. Még­is egy kis tá­vol­ság­tar­tás Ha­vas úr! Nem úgy, mint a He­ti He­tes­ben rend­sze­re­sen be­alá­zott Her­ná­di Ju­dit­tal kap­cso­lat­ban – em­lék­szik, te­rep­já­ró­val ren­del­ke­ző Ha­vas úr?
Min­den ke­res­ke­del­mi ma­gyar Kla­u­di­á­ja most még ke­rek­de­debb fej­jel, mint va­la­ha: mo­so­lyog és be­szél. Fél­re­ér­tés ne es­sék. Te­het­sé­ge­sen mo­zog a ka­me­ra előtt, bár ezt egy sa­ját ma­ga ál­tal mon­dott mon­dat ki­csit cá­fol­ni igyek­szik: „Le­ha­jol­nék, ha tud­nék, de már nem tu­dok.” Min­den­est­re nem ide­gen tő­le a ka­me­ra. A hang­ja is amo­lyan ero­ti­ku­san mély, nem is rossz rá néz­ni, és va­ló­ban ér­tel­me­sebb be­nyo­mást kelt, mint Her­ná­di Ju­dit.
Ál­mo­san kel fel a ma­gyar a hit­ve­si ágy­ban. Haj­na­li 7 óra. Mi­vel a ci­gi mes­­sze van, ezért a te­le­ví­zió táv­irá­nyí­tó­já­hoz nyúl és a TV2-n már­is öm­lik agyá­ba a fran­kó. Csi­pás szem­mel hív­ja a kép­er­nyőn meg­je­le­nő te­le­fon­szá­mot, csak hogy fél ki­lenc után Ha­vas Hen­rik­kel játsz­has­son és olyan kér­dé­sek­re vá­la­szol­jon, ame­lyek a mű­sor­ve­ze­tő hang­hor­do­zá­sá­ból is szem­be­tet­sző­en nem ki­mon­dot­tan ne­he­zek.
Pö­rög a mű­sor. Ha­vas évei sok X-ével di­na­mi­ku­san ug­rál egyik ka­me­rá­tól a má­si­kig, ahol még le sem ül, már te­szi is fel a kér­dést, ame­lyet ta­lán sa­ját ma­ga fog meg­vá­la­szol­ni né­hány má­sod­perc­cel ké­sőbb. És mi mind bol­do­gan me­gyünk a mun­ká­ba, mert ta­lán so­kad­szor­ra Ha­vas pro­fes­­szor­nak is si­ke­rül ki­mon­da­nia Bruce Springsteen ne­vét.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”