OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Bukta
(2004. szeptember)
Itt az ősz, itt van új­ra, itt a kor­mány, hol a kor­mány, min­den­eset­re most már sen­ki nem fog­ja sze­gény ex-mi­nisz­ter­el­nö­köt cse­sze­get­ni a nya­ra­lás­sal, van he­lyet­te a má­sod­osz­tá­lyú Hodorkovszkij-klón, aki per­sze nem a szo­ci­a­lis­ta vá­lasz O.V.-ra, de azért egy pi­cit még­is, amint azt az érin­tett klón si­e­tett kö­zöl­ni ve­lünk.

Nem te­het­tük hát meg, hogy nem fog­lal­ko­zunk épü­lő, szé­pü­lő nap­köz­tár­sa­sá­gunk bel­po­li­ti­kai éle­té­nek vál­to­zá­sá­val, s ha már itt va­gyunk, ír­tunk szak­szer­ve­ze­tek­ről, meg a Nap-kel­té­nek ne­ve­zett vi­zu­á­lis kör­nye­zet­szen­­nye­zés­ről, ahol a nyal­ni­va­ló el­tű­né­sé­től meg­za­va­ro­dott mé­dia-té­nye­zők újabb cél­pont után sasolnak. Szét­néz­tünk a szak­szer­ve­ze­tek há­za tá­ján is, na­ná, hogy nem hagy­tuk ki az ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tá­si bu­lit, de azért el­men­tünk ét­te­rem­be és az ara­di Hegy­al­já­ra. Kí­nai pi­a­con jár­tunk, ze­nét hall­gat­tunk, buheráltunk, szi­ge­tel­tünk, meg­un­ha­tat­lan Oli bá­tyánk pe­dig lel­ke leg­sö­té­tebb zu­gát tár­ta föl, ami­kor meg­ír­ta, hogy ő tu­laj­don­kép­pen atlantista bőr­fo­tel-hí­vő és hipperrealista geostratéga, Al Bundy-t pe­dig az em­be­ri­ség egyik nagy aján­dé­ká­nak te­kin­ti: az am­csik­ról mond­ja meg a fran­kót.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”