OFFLINE | intro | "a szerkesztő azt üzente"
Nyár van
(2004. augusztus)
Ma­gyar szo­ci­ál­de­mok­rá­ci­á­ba cso­ma­gol­juk a strandon a tej­fö­lös lán­gost, nem­ze­ti kö­zép­től duz­za­dó iz­ma­in­kat cso­dál­ják az iz­ga­tó tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai bi­ki­nik, az úszó­mes­ter bu­tán em­lé­kez­tet Já­no­si György­re (mí­nusz pe­csét­gyű­rű), Gyurcsány Fe­renc pe­dig mel­lettünk he­ver: a Story ma­ga­zin­ból pró­bál­ja ki­ol­vas­ni, hogy Ma­gyar­or­szág sza­bad és igaz­ság­ta­lan. Ko­vács Lász­lót csú­nyán le­fe­jel­ték, ab­ból pró­bál erőt me­rí­te­ni, hogy né­hány órá­ig Colinnak szó­lít­hat­ta Colint, aki va­ló­szí­nű­leg he­lye­sen lőt­te be, hogy most ép­pen va­la­hol Kö­zép-Eu­ró­pá­ban nyal­ják a talpacs­ká­it.

Föl­tá­pász­ko­dunk, hi­szen va­la­ki­nek UFit is kell csi­nál­nia; eb­ben a hó­nap­ban a szing­li lét­ről és Sió­fok­ról, könyv­tár­ról, au­to­nó­mi­á­ról, Sophie Marceau-ról írunk, Im­re atyá­val be­szél­ge­tünk. Oli bá­csi­ból pe­dig mély­ről tör elő a svung, fény­kar­dot ló­bál­va zúz­za azo­kat a nyomoroncokat, akik­nek nem je­lent sem­mit a pak­si komp hang­szó­ró­ját haj­nal­ban le­pók­há­ló­zó rév­ka­pi­tány. A nem­zet­ről mond­ja meg a fran­kót, na. Medgyessy Pé­ter is meg­ér­ke­zik idő­köz­ben, de már eresz­tik le a vi­zet a me­den­cék­ből. Idő van, nincs már töb­bé ki­rály a ház­ban.

- A.B. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”