OFFLINE | intro | lapzsemle
Fej­lesz­té­si cso­mó­pont
(2005. március)
A szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ra mint fej­lesz­té­si cso­mó­pont­ra vo­nat­ko­zó kér­dé­sünk meg­vá­la­szo­lá­sát Kóka Já­nos gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter iro­ni­kus meg­jegy­zés­sel in­dí­tot­ta. Mint mond­ta, van­nak ki­mu­ta­tá­sok ar­ról, hogy a fil­me­zés ked­ve­ző ha­tás­sal van a haj­lék­ta­la­nok hely­ze­té­re, hi­szen a for­ga­tá­so­kon a tö­meg­je­le­ne­tek­nél elég sok homeless sta­tisz­tál. (Kóka Já­nos a mi­nisz­ter­el­nök ál­tal meg­hir­de­tett fej­lesz­té­si terv egyik ele­mé­ről, Nép­sza­bad­ság, 2005. feb­ru­ár 25.)

A mo­dern Ma­gyar­or­szág haj­lék­ta­lan­jai üd­vöz­lik a Mi­nisz­ter Urat.


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”