OFFLINE | polgfilter |
Michelle és a jövõ
(2004. augusztus)
Nyár van. Te­hát több te­ret a nők­nek! Szer­kesz­tő­sé­günk­ben egy ide­je mind több­ször ­hang­zik el az elv: an­nál jobb a lap, mi­nél több ben­ne a nő. Hát tes­sék.

Michelle Wild gyer­me­ket vár. A min­den iro­ni­kus él nél­kül ör­ven­de­tes­nek ne­vez­he­tő hír kap­csán a sztár akár a szing­li-blokk­ba is be­ke­rül­he­tett vol­na, mint po­zi­tív pél­da, hi­szen egy szép, hu­szon­négy éves nő vál­lal­ta ezt a nem min­den­na­pi ter­het, aki rá­adá­sul ja­nu­ár­ban férj­hez megy. Az a tény fúr­ta csak meg az Ufi-béli pi­e­desz­tál­ra eme­lést, hogy a pornó-Oscart el­nyert al­ko­tó épp elég­szer sze­re­pelt már a ma­gyar mé­di­á­ban po­zi­tív pél­da­ként.
Michelle Wild el­múlt évek­ben ta­pasz­tal­ha­tó tün­dök­lé­se alatt egy­szer sem volt té­ma ná­lunk, pe­dig a hölgy – va­ló­ban ki­vé­te­les in­tel­li­gen­ci­á­ját nem ta­gad­va, nem sá­roz­va – ön­ma­gá­ban ma­gas lab­da a ma­gyar köz­ál­la­pot­ok el­le­ni te­nisz­mec­­csen. Hogy most még­is ró­la szól a fá­ma, ab­ban, mint em­lí­tet­tük volt, nem kis sze­re­pe van a nyár­nak (ol­va­só­ink nőt akar­nak) és az öröm­hír­nek.
Nem fog­juk ezer­egyed­szer, a nor­má­li­sabb saj­tó­ter­mé­kek köz­ti utol­só­ként ki­fej­te­ni, hogy a sztár: pél­da; Mi­si­két (ez a be­ce­ne­ve Kovi-berkeken be­lül az­óta, ami­kor még csak kép­er­nyőn kí­vü­li elő­se­gí­tő­ként né­zett fel a szak­ma nagy­ja­i­ra) nem ha­son­lít­juk ös­­sze te­szem azt Ka­rin­thy Fri­gyes­sel, aki­nek az ar­cát egy té­vé­nél­kü­li kor­ban is­mer­te min­den pes­ti la­kos, és két ál­lo­más kö­zött in­tet­te le a vil­la­most, ha nem akart gya­lo­gol­ni.

De persze tudjuk, hogy Michelle hónapokkal ezelőtt a pályaelhagyók rubrikába került a statisztikai táblázatokban, hiszen visszavonult szépen, hamvasan

Te­hát nem te­szünk ös­­sze­ha­son­lí­tást az iga­zi sztá­rok és a mai sztá­rok kö­zött, ad­dig meg vég­képp nem me­rész­ke­dünk, hogy vi­tas­suk Michelle szextanácsadói mű­kö­dé­sét (egy ne­ves női ma­ga­zin­ban van kér­dezz-fe­le­lek ro­va­ta) azon be­lül is azt a pil­la­na­tot, ami­kor a pros­ti­tú­ci­ó­ról fej­tet­te ki ne­ga­tív ál­lás­pont­ját.
A cikk fő prob­lé­mái nem ezek. In­kább csak egy ele­men­tá­ris kér­dés, hogy tudniillik… mi lesz most? Gyer­mek kont­ra kar­ri­er? cí­mű ke­re­tes írá­sunk­ban ecse­tel­get­tük a pá­lyá­ra va­ló vissza­té­rés ne­héz­sé­ge­it. Úgy gon­dol­juk, a ne­ve­zett hölgy szak­má­já­ban még ko­mo­lyabb kér­dé­se­ket vet fel az új hely­zet.
De per­sze tud­juk, hogy Michelle hó­na­pok­kal ez­előtt a pá­lya­el­ha­gyók rub­ri­ká­ba ke­rült a sta­tisz­ti­kai táb­lá­za­tok­ban, hi­szen vis­­sza­vo­nult szé­pen, ham­va­san. Hogy mi­ből élt az­óta? Hát ez az. A sztár­ság­ból. Ex-por­nó­sztár, aki prak­ti­zá­ló sztár­ként ke­re­si ke­nye­rét. Mit csi­nál ma egy sztár? Min­de­nek­előtt min­den­hez ért. Fa­lu­si Pa-dö-dő Ma­ri­ann a Big Brother ház­ban mint kon­zek­vens vé­le­mény­al­ko­tó szólt hoz­zá ki­sebb­ség­ügyi kér­dé­sek­hez. Fő­ző­mű­so­rok­ban, mű­velt­sé­gi ve­tél­ke­dő­kön vesz­nek részt (nem mint sztár, ha­nem mint szak­ér­tő), ezen kí­vül mind­egyi­kük ért a lo­vak­hoz, a bo­rok­hoz, lak­be­ren­de­zés­hez, a taóhoz, a dél-ame­ri­kai iro­da­lom­hoz stb. Mind­egyik min­den­hez.
De hogy szól az a hír pon­to­san? „A por­nó Os­car-dí­jas szí­nész­nő ja­nu­ár­ra vár­ja el­ső gyer­me­két, újab­ban kis­ma­ma­ru­há­kat ter­vez, de ha­ma­ro­san élet­mód­ma­ga­zint is in­dít.” Er­ről be­szél­tem.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”