OFFLINE | háló és puding |
Zöld ing és nyilaskereszt
(2004. augusztus)
„Az egyik bel­vá­ro­si pres­­szó­ban ülünk le be­szél­get­ni a Ma­gyar Jö­vő Cso­port hu­szon­hat éves ve­ze­tő­jé­vel, aki zöld, ka­to­nai in­get, nyi­las­ke­resz­tes nyak­lán­cot vi­sel, vo­ná­sai pe­dig hi­deg tu­da­tos­ság­ról árul­kod­nak. El­ső sza­va­i­ból ki­tű­nik, hogy pre­cí­zen fo­gal­maz, amit mond, ko­mo­lyan is gon­dol­ja. Szó sincs te­hát pol­gár­puk­kasz­tás­ról, Bácsfi Di­á­na száz­szá­za­lé­ko­san át­éli és meg­éli a hun­ga­riz­must.” (Zöld ing, nyi­las­ke­reszt cí­mű in­ter­jú Bácsfi Di­á­ná­val, Ma­gyar De­mok­ra­ta, 2004. jú­li­us 22.)

Új csil­lag tűnt fel a ha­zai szél­ső­jobb­ol­dal ég­bolt­ján: az if­jú val­lás­tör­té­nész hölgy szálasista pla­ká­tok ra­gaszt­ga­tá­sa, il­let­ve édes­any­já­nak el­bo­csá­tá­sa kap­csán ke­rült az ér­dek­lő­dés kö­zép­pont­já­ba. Tu­do­má­nyos mun­kás­sá­ga és pub­li­ká­ci­ói alap­ján fel­té­te­lez­he­tő, hogy nem a szél­ső­jobb­ol­da­lon amúgy jel­lem­ző fél­mű­velt­ség­re és tá­jé­ko­zat­lan­ság­ra ala­poz­za el­ve­it, bár az ál­ta­la ve­ze­tett Ma­gyar Jö­vő Cso­port hon­lap­ján ta­lál­ha­tó anya­gok leg­alább­is sa­já­tos tör­té­ne­lem­szem­lé­let­re val­la­nak. Ma­gyar­or­szág hely­ze­tét a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén pél­dá­ul így lát­ják: „1944-ben a Ha­zánk nya­kán ter­pesz­ke­dő zsi­dó­ba­rát el­nyo­mó re­zsim oly­an­­nyi­ra nyíl­tan foly­tat­ta a leg­gya­lá­za­to­sabb ha­za­áru­ló, de­fe­tis­ta uszí­tást, hogy szük­sé­ges­sé vált a Har­ma­dik Bi­ro­da­lom köz­vet­len be­avat­ko­zá­sa az or­szág szét­zül­lesz­té­sé­nek el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben.”
El­ső hal­lás­ra a Sza­bó Al­bert-fé­le operettnáci tár­sa­ság ug­rik be az em­ber­nek (a kor­mány szem­pont­já­ból is idő­sze­rű len­ne a min­dig há­lás té­mát szol­gál­ta­tó ná­ci ve­szély meg­je­le­né­se), ám Bácsfi Di­a­na fa­na­tiz­mu­sát ha­tá­ro­zot­tan olyan ér­zé­se tá­mad az em­ber­nek, hogy ez a nő ko­mo­lyan gon­dol­ja, amit mond. Ko­mo­lyan gon­dol­ja egy nyi­las­ke­resz­tes-zöld­in­ges párt be­je­gyez­te­té­sét, a maj­da­ni ha­ta­lom­át­vé­telt és azt, hogy Szálasi Fe­renc a leg­na­gyobb ma­gyar fi­lo­zó­fus. Lép­jünk túl azon a prob­lé­mán, hogy egy ilyen szer­ve­zet be­jegy­zé­se jog­sza­bá­lyi aka­dá­lyok­ba üt­kö­zik (a Ma­gyar Jö­vő Cso­port is csak in­for­má­li­san mű­kö­dik), s hogy egy zöld­in­ges kor­mány fel­ál­lá­sa sem ép­pen ak­tu­á­lis: nem an­­nyi­ra Bácsfi Di­á­na és né­hány tu­cat­nyi egyen­ru­hás baj­tár­sá­nak szűkkörű össze­jö­ve­te­lei ag­gá­lyo­sak, ha­nem ha más, (ra­di­ká­lis) jobb­ol­da­li szer­ve­ze­tek/mé­di­u­mok el­fo­gad­ják őket part­ner­ként.
Már­pe­dig a De­mok­ra­ta-in­ter­jú fent idé­zett be­ve­ze­tő­je sem ép­pen hű­vös tá­vol­ság­tar­tást su­gall, a Hat­van­négy Vár­me­gye If­jú­sá­gi Moz­ga­lom pe­dig ven­dé­gül lát­ja őket az ál­ta­luk szer­ve­zett Ma­gyar Szi­ge­ten, ahol Bácsfi Di­á­na több elő­adást is tart. A ma­gu­kat sza­bad aka­ra­tuk­ból egy tö­meg­gyil­kos re­zsim örö­kö­se­i­nek val­ló neo­ná­cik­kal (na jó, új­nyi­la­sok­kal) ba­rát­koz­ni nem egész­sé­ges do­log, mert kön­­nyen elő­for­dul­hat, hogy azt gon­dol­ják az em­ber­ről: adott eset­ben ő is szí­ve­sen ma­zso­láz­gat­na egy pi­cit fa­ji/val­lá­si ala­pon.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #7: _Hun (2007. -0. 2-. 08: 2)  

Én nem éltetem Szálasit, na, de viszont ez már engem is felháborít! Milyen oldal ez? gyucsány mocskos médiájának a tagja? Lesír a szövegből a honlap hovatartozása! KATASZTRÓFA! Néhány dologban igazat adok a "Nemzetvezetőnek", de többségében ellenzem! Mégis ez azért túlzás! A karszalagjuk nem is a hivatalos Árpádsáv volt! A hiv. Árpádsáv 4 fehér, és 4 piros csíkból áll! A Nyilasoknak pedig 5 piros, és 4 fehér volt! Szóval nem tudják erre hivatkozva betiltani!

  
  Válaszok struktúrája


  #6: _max9robi (2006. -1. 1-. 03: 1)  

elmentek a kurva anyátokba mocskos zsidók a szavazással kapcsolatban.azoknak a baszott rendőröknek is be kellett volna állni a tüntetők közé hiszen őket is érintik a megszorítások és a hazugságok.ÁRULÓK!!Kitartás Sieg Heil!

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _Bácsfi Diána a Centrálból (2006. -0. 9-. 14: 1)  

Nem volt semmi holokauszt, csak Norbi update zsírégtőt teszteltünk, szerintünk bevállt.

Nem lőttünk senkit a Dunába, de hát tehetünk róla, hogy a sok marhájának pont ott és akkor jutott eszébe úszni egyett?

Rágalom, merő rágalom!

  
  Válaszok struktúrája


  #4: _FRISSÍTÉST, SPAMIRTÁST !!! (2006. -0. 7-. 30: 2)  

FRISSÍTÉST, SPAMIRTÁST !!!

  
  Válaszok struktúrája


  #3: _Majesty (2006. -0. 7-. 30: 1)  

Akárcsak a nyilaskereszt meg minden más diktátori jelkép komoly és ősi múlttal bír, amit ezek az erre jogtalan emberek bemocskoltak vagy felemeltek, magukévá tették. Bár abban egyet értek hogy a zsidóság igyekezett, minél több(igaz vagy nem igaz)rémtettet a nyilasok/nácik nyakába varrni. Ám tudnunk kell azt is hogy a demokrácia, amelyben élünk kétélű kard. Védi a közösség érdekeit,de törvényesen emelheti fel a hataloméhes, destruktív "vezetőket". Lásd:Hitler az általa megvetett demokráciát használta fel hogy a pártja '33 január 30.án átvegye a totális hatalmat. Ezek az újnyilasok viszont rászorulnak, hogy pártjuk történelmét más, nem mindig igaz formába öntsék.
Magam részéről: számomra a magyar történelem egyik legizgalmasabb része a Horthy/Szálasi rendszer ideje. Hazaszerető embernek tartom magam, engem is lenyűgöz a katonai erő, és lenyűgözne egy olyan vezető is mint Hitler(feltéve ha az ország olyan helyzetben lenne mint akkor Németo. volt, bár ki tudja...), de sosem lennék lojális ilyen téren. Hazaszeretet a népért és a földért kell éreznem. Így hát aki ezt reálisan átgondolja nem kötelezheti el magát egy olyan rendszernek ,amely eme két magasztos fogalom megfélemlítését és pusztítását veszi tervbe. De annyiban tisztelnem kell őket(a nyilasokat) hogy minden erejükkel a Hazánk megvédésén voltak a vörös/szovjet hadsereg ellen. Legalább ebben megmutattuk.....
Az az igazság hogy a két akkori, egymással szemben álló nagyhatalom között mi nem választhattunk igazi, értelmes és normális utat. Valamelyik oldal mellett le kellett kötelezzük magunkat. Ám Trianon után egyértelmű volt melyik lesz ez az oldal...de Trianonról meg nem mi tehetünk.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”