OFFLINE | intro | a hónap vesztese
Bárándy Péter
(2004. június)
Miután az Al­kot­mány­bí­ró­ság az el­múlt idő­ben más­sal sem fog­lal­ko­zik, csak két kéz­zel gyö­mö­szö­li a ku­ká­ba min­den idők leg­eu­ró­pa­ibb, leg­de­mok­ra­ti­ku­sabb és legszakértőbb kor­má­nyá­nak tör­vény­ja­vas­la­ta­it, itt az ide­je meg­kér­dez­ni, hogy Bárándy Pé­ter vé­gül is mi­ért me­resz­ti a me­resz­te­ni­va­ló­ját a bár­sony­szék­ben?

Az igaz­ság­ügy-mi­nisz­ter eré­nye­ként még a sza­lon­kép­te­le­nül el­fo­gult Nép­sza­va is csak an­­nyit tu­dott ki­iz­zad­ni kor­mányt ér­té­ke­lő ös­­sze­ál­lí­tá­sá­ban, hogy „Egy iga­zi úr a kor­mány­ban”. Ami vall­juk be, ke­vés, fő­leg, ha az il­le­tő úr (is) fe­le­lős azért, hogy a ta­lá­ros tes­tü­let so­ro­zat­ban ta­lál­ja al­kot­mány­el­le­nes­nek a kor­mány­több­ség ál­tal meg­sza­va­zott jog­sza­bá­lyo­kat. A szo­ci­a­lis­ta kor­mány Ernyey Bé­lá­ja (mí­nusz köl­dö­kig ki­gom­bolt ing és bú­gó in­tel­lek­tus) el­húz­hat­na már a vér­be, no. Az íz­lés­rend­őr­ség fi­gyel­mét pe­dig ez­úton hív­juk fel „az iga­zi úr” pe­csét­gyű­rű­jé­re; a szoci áfész-dzsentrik (TGM) eme azo­no­sí­tó­já­nak a vi­se­lé­sé­ért mo­dern eu­ró­pai köz­tár­sa­sá­gunk­ban né­hány év kő­tö­rés iga­zán jár­hat­na.

-


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”