OFFLINE | háló és puding |
Sajnos, hál’ Istennek…
(2004. június)
„Mi tettük a legtöbbet a békés rendszer-váltásért. Azért mondtunk le a hatalomról, hogy Magyarország parlamentáris demokrácia legyen. Mások viszont csak azért akartak rendszerváltást, hogy hatalmuk legyen. A mi számunkra a kormányzás nem uralkodást, hanem szolgálatot jelent.” (Kovács László az MSZP kampánynyitóján, június 13.)

Már megint ló­dí­tott az el­len­zék. Még hogy nem jut több pénz az em­be­rek­nek?! Olaj­vál­ság ide, olaj­vál­ság oda, ezen­nel kor­má­nyunk gon­dos­ko­dó ke­ze újabb fo­rin­to­kat lop vis­­sza a zse­bünk­be. Ket­tőt is li­te­ren­ként. Egy-egy ki­adós tan­ko­lás­sal pe­dig akár öt­ve­net is. Lélegeztetőgépre ke­vés, de ak­kor is meg­ta­ka­rí­tás, na. Az­tán hogy med­dig tart a ked­vez­mé­nyes naf­tá­val fo­lyó Ká­na­án? Ta­lán cél­sze­rű len­ne jó elő­re kisuvickolni a ká­dat.
Amúgy jó lesz vi­gyáz­ni a kád­dal. A pe­rem alat­ti in­tel­li­gens ré­szecs­kék a vér­szom­jas bak­té­ri­u­mok­kal, a biomocsokkal foly­tat­nak dis­kur­zust, mond­juk Scho­pen­ha­u­er­ről. Vagy a Párt ko­vá­csá­ról. Té­ma is van, hi­szen a ha­zug­sá­gok ten­ge­ré­ben újabb ténnyel le­het­tünk gaz­da­gab­bak: a bé­kés rend­szer­vál­to­zást kö­szön­het­jük ne­ki és csa­pa­tá­nak. Azért mond­tak le a ha­ta­lom­ról, hogy Ma­gyar­or­szág par­la­men­tá­ris de­mok­rá­cia le­hes­sen. Sőt, szá­muk­ra a ha­ta­lom még szol­gá­la­tot is je­lent.
A párt­el­nök má­jus kö­ze­pi be­szé­dét a pe­rem alatt is las­san kel­lett el­mon­da­ni, hogy min­den­ki meg­ért­hes­se. Még­se ér­tet­ték. A szenny csak sa­ját élet­ta­pasz­ta­la­tát em­le­get­te unos-un­ta­lan: a nagy­ta­ka­rí­tás­kor be­kö­vet­ke­ző tisz­ta­ság nem az ő mű­ve.

Aztán, hogy meddig tart a kedvezményes naftával folyó Kánaán? Talán célszerű lenne jó előre kisuvickolni a kádat

Jön­nek az in­tel­li­gens ré­szecs­kék és hos­­szabb-rö­vi­debb el­len­ál­lás után, de kény­te­len meg­ad­ni ma­gát. Bár ő van felül, azért a VIM az úr. A sor­sa: irány a csa­tor­na!
A párt­ko­vács sza­va­i­nak meg­ér­té­sé­hez azon­ban nem a sa­ját éle­té­re kel­lett vol­na vis­­sza­te­kin­te­nie. Hi­szen az em­be­ri­ség tör­té­nel­me szá­mos eset­ben tá­maszt­ja alá Lász­ló elv­társ iga­zát: a tö­rö­kök azért ve­ret­ték meg ma­gu­kat Bu­dán, hogy új­ra a ke­reszt­ve­tés le­gyen a ho­ni di­vat, a né­met csa­pa­tok ‘45-ben azért ve­szej­tet­ték el szán­dé­ko­san a há­bo­rút, hogy a ha­lál­tá­bor­ok tör­té­nel­mi em­lék­hel­­lyé vál­ja­nak és azért lett az MSZ(M)P jó­vol­tá­ból rend­szer­vál­to­zás, hogy az anya­gi­lag tönk­re­tett és er­köl­csi­leg le­zül­lesz­tett or­szág szi­kár föld­jén új­ra ki­vi­rá­goz­has­son a par­la­men­tá­ris de­mok­rá­cia.
Az ilyes­mi még egy mo­csok kép­ze­le­tét is fe­lül­múl­ja. Sok ide­je nincs is a töp­ren­gés­re, hisz a kö­vet­ke­ző adag VIM le­mos­sa. A csa­tor­na sö­tét mély­sé­ge pe­dig jó idő­re el­nye­li. Saj­nos? Hál' Istennek…

- Á.K. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”