OFFLINE | háló és puding |
Vállalhatatlan profizmus
(2004. június)
„Nézegetem magam a tükörben, de valahogy nem tudok rájönni, vajon miért ér az én oktatásom majd’ 100.000 Ft-tal kevesebbet az államnak, mint egy egyházi iskolába járó diáké? Dóra, 18 éves tanuló.”

Nem le­het nem ki­ta­lál­ni, hogy ez a kis szös­­sze­net az SZDSZ vá­lasz­tá­si bro­sú­rá­já­ból va­ló. A Koz­mo­po­li­ta cím alatt meg­je­le­nő ki­ad­vány­ban cso­kor­ba szed­ve sor­jáz­nak az iz­gal­ma­sabb­nál iz­gal­ma­sabb té­mák. Azok a fel­ve­té­sek me­lyek 96%-os va­ló­szí­nű­ség­gel ké­pe­sek va­sár­na­pi fe­hér­ab­ro­szos csa­lá­di ebé­dek ben­ső­sé­ges at­mosz­fé­rá­ját pil­la­na­tok alatt meg­ron­ta­ni. Azok a sors­kér­dé­sek me­lyek elő­ke­rü­lé­se­kor a szabaddemokratáknál nagy­ság­ren­dek­kel ke­vés­bé li­be­rá­lis ma­gyar több­ség, iz­za­dó te­nye­rű apu­kák és bi­zony­ta­lan anyu­kák ké­pé­ben vág­ja nya­kon a bü­dös köl­két, ha eze­ket fe­sze­get­ni kez­di. Egy-egy ilyen össz­tár­sa­dal­mi nyak­le­ves­ben ös­­szeg­ző­dik az el­múlt negy­ven év itt ma­radt kö­te­le­ző ate­iz­mu­sa és a nyu­gat­ról ér­ke­ző fé­ke­vesz­tett sza­bad­el­vű­ség köl­csön­ha­tá­sá­ból adó­dó kí­nos za­var. A fruszt­rá­ció pe­dig egy­re nő.
A na­pok­ban egy egy­sze­rű kí­sér­le­tet vé­gez­tem. Fel­kér­tem egy po­li­ti­ka­i­lag mér­sé­kel­ten kor­rekt is­me­rő­sö­met, so­rol­ja fel a Kuncze párt ál­tal a köz­be­széd ten­ge­ré­nek fel­szí­nén tar­tott leg­főbb té­má­kat. És ő so­rol­ta: pro­misz­ku­i­tás, abor­tusz, eu­ta­ná­zia (csu­pa szép ma­gyar ki­fe­je­zés), né­gyes met­ró, egy­ház­fi­ká­zás, adó­sze­dés, el­vá­gyó­dás. És va­ló­ban, nem so­kat té­ve­dett. Vé­gig­la­poz­ván az új­sá­got ezek kö­szön­nek vis­­sza, per­sze sok­kal eu­ró­pa­ibb meg­fo­gal­ma­zás­ban. At­ti­la a nyug­dí­jas, mi­vel nem bír­ja a fi­zi­kai fáj­dal­ma­kat, egész­ség­ügyi al­kal­ma­zott se­ge­del­mé­vel nyu­god­na bé­ké­ben. A gaz­da­sá­gi fő­nő­vér (?) Eri­kát tar­tal­ma­zó új­ság­ol­da­lon – rá­erő­sí­ten­dő Dó­ra ké­te­lyé­re – új­ra le­het ik­szel­ni: tá­mo­gas­sa-e az ál­lam az egy­há­za­kat? Kvízfájer. Gina, 19 éves ta­nu­ló (a ké­pen egyéb­ként kb. 26 éves mo­dell) ma­ga akar­ja el­dön­te­ni, hogy abor­tál­ják-e nem kí­vánt mag­za­tát. A két nagy párt ál­lí­tó­lag nép­párt. Sa­nyi azon­ban nem nép. Túl azon, hogy rak­tá­ros, egy önál­ló en­ti­tás, egy ti­tok­za­tos kis uni­ver­zum, vagy ahogy az is­mert grál lo­vag fe­lelt az ob­li­gát kér­dés­re: „Én én va­gyok, Ar­túr ki­rály lo­vag­ja”.
A ki­ad­vány­ból ki­de­rül, hogy az SZDSZ pro­fi kam­pányt visz. Se­bé­szi pon­tos­ság­gal mér­te be cél­kö­zön­sé­gét mely­nek há­tán Demsz­ky be­gya­lo­gol­hat Brüs­­szel­be. A nagy­vá­ros­ok­ban élő, iden­ti­tá­sát ke­re­ső, min­den új­ra nyi­tott fi­a­ta­lo­kat vet­ték cél­ke­reszt­be. Így kap­tuk mi is a Burger King előtt a la­pot egy kun­csaft­ra vá­ró szabadság-dílertől. És akit már beetet­tek, az ma­ga is osz­to­gat­ni kez­di a Koz­mo­po­li­tát. Nem­zet­ha­lál! De hogy el­ha­jol­junk a mély ma­gyar pesszi­miz­mus fe­lénk röp­pe­nő nyi­lai elől, azért le kell szö­gez­zük, az új­ság­ba be­vá­lo­ga­tott női ar­cok (mí­nusz Moh­ácsi Vik­tó­ria) ko­moly kon­ku­ren­ci­át je­lent­het­né­nek a Viagrának. Di­rekt hagy­tam Fe­rit a vé­gé­re. Az ő port­ré­ja mel­lé biggyesz­tett mag­vas­ság ad­ja az egész ki­ad­vány kvint es­­szen­ci­á­ját: „Azért sza­va­zok az SZDSZ-re, mert más­fél év­ti­ze­de ugyan­azt mondják… Em­be­ri jo­gok, to­le­ran­cia, ke­ve­sebb adó. Ne­kem se vál­to­zott a vé­le­mé­nyem, ne­kik se. Bí­zom az SZDSZ-ben.” Ilyen fo­kú sű­rí­tett kö­vet­ke­ze­tes­ség ol­vas­tán kép­te­len­ség vis­­sza­gyö­mö­szöl­ni a szó­lás­ra nyi­tott szán­kon át fel­to­lu­ló Torgyán dok­tort: ar­cát­lan im­per­ti­nen­cia.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”